งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รศ.นพ. วัฒนา นาวาเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รศ.นพ. วัฒนา นาวาเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รศ.นพ. วัฒนา นาวาเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
SHA in Suandok รศ.นพ. วัฒนา นาวาเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

2 โรงพยาบาลสวนดอกในอดีต
เราเครียดทุกครั้งเมื่อถึงกำหนดเยี่ยมสำรวจ เราต้องเตรียมอะไรเพื่อให้ผู้เยี่ยมสำรวจดู องค์กรใหญ่ คนมากมาย มีความหลากหลาย

3 โรงพยาบาลสวนดอกในปัจจุบัน
ยอมรับความเปลี่ยนแปลง เน้นนวัตกรรม ใช้ความหลากหลายให้เป็นประโยชน์ มากกว่าการบังคับให้ทำเหมือนกัน ทีมสหสาขาและการทำงานเป็นทีม บูรณการระบบคุณภาพ ต่อยอดการพัฒนา เน้นพัฒนาคน สร้างระบบงาน สร้างความยั่งยืน คนของเรายอมรับการเปลี่ยนแปลง Change and Innovation: Team แต่ทีมพัฒนา แต่ละงานบริบทอาจไม่เหมือนกัน

4 SHA เป้าหมายของเรา Engagement Happiness Service mind Spirituality
Valuing Staff Engagement Happiness Service mind Spirituality บุคลากร ผู้ป่วย ชุมชน องค์กร Standard Learning organization Sustainable PSG HPH Loyalty Appreciation SHA Self Health Care Strong community Network

5 แนวคิดการบริหาร 1. การนำองค์กร 2. การวางแผนยุทธศาสตร์ 3. การมุ่งเน้นลูกค้า 4. การวัด ประเมิน การวิเคราะห์ 5. ทรัพยากรบุคคล 6. การวางระบบงาน

6 1. การนำองค์กร ผู้นำองค์กรมีความมุ่งมั่น และปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง
Build vision, mission and core value “คนสวนดอก” ค คุณภาพเด่น น เน้นนวัตกรรม ส สร้างสรรค์สามัคคี ว วจีจับใจ น น้ำใจมากล้น ด ดำรงตนเป็นตัวอย่าง อ องค์การแห่งการเรียนรู้ ก กตัญญูคู่คุณธรรม

7 คิดสร้างสิ่งดีๆ สิ่งใหม่ๆ ให้ผู้รับบริการ
1. การนำองค์กร Build Loyalty, Unity, Commitment Teams & Teamwork in multidisciplinary teams - สร้างทีมสหสาขาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ - เน้นการทำงานเป็นทีม แพทย์เป็นหัวหน้าทีม - กระตุ้นให้แต่ละทีมสร้างผลงาน, เก็บ KPI - ประชุมสม่ำเสมอทุก 1-3 เดือน สร้างตัว Jigsaw (Team) แต่ละตัวให้ดีที่สุด เมื่อประกอบเป็นภาพ จะได้ภาพรวมองค์กรที่ดีที่สุด คิดสร้างสิ่งดีๆ สิ่งใหม่ๆ ให้ผู้รับบริการ อย่าลืมบุคลากรของเรา ต้องสบายขึ้น

8 2. การวางแผนยุทธศาสตร์ SWOT ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์
การสนับสนุนทรัพยากร กฎระเบียบที่เอื้อต่อดำเนินงาน

9 3. การมุ่งเน้นลูกค้า ทำอย่างไรให้ผู้ป่วยใช้เวลาอยู่โรงพยาบาลน้อยที่สุด ? ทำอย่างไรให้ผู้ป่วยสะดวก สบายมากที่สุด ? ทำอย่างไรให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาล ที่มีคุณภาพ และปลอดภัยที่สุด ?

10 การมุ่งเน้นลูกค้า Improving the quality of service
2. Lean management one stop service, streamline our service - ลดขั้นตอน เพิ่มความรวดเร็วในทุกขั้นตอนการบริการ - นำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ให้มากที่สุด - บริหารข้อร้องเรียน 3. Setup the collaborative networks 4. CRM ตอบสนองความต้องการ

11 4. การวัด ประเมิน การวิเคราะห์
การนำ IT เข้ามาใช้ในการให้บริการ การนำ IT เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ การเก็บตัวชี้วัดต่างๆ KPI KM การสร้างนวัตกรรม

12 เราทำ Scan เวชระเบียน เพิ่มความสมบูรณ์ OPD Cards– Electronic diagnosis
เพิ่มความสมบูรณ์ IPD Files– Electronic diagnosis สั่งยาโดยระบบคอมพิวเตอร์ ถูกต้อง รวดเร็ว ตรวจสอบได้ ลด Med error, ป้องกันการแพ้ยาซ้ำ, Lock สิทธิ์/Userได้ เรามีความเชื่อว่า เมื่องานลดลง คนของเราสบายขึ้น เขาจะมี Service Mind มากขึ้น แต่จะลงระบบอะไร ต้องคิดถึงคนของเรา ต้องสะดวกสบายมากขึ้น Suandok Patient Center

13 เราเดินหน้าวางระบบเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
เราทำ E-Discharge Summary ส่งไป OPD File ส่งไป IPD File ส่งไปศูนย์ประสานสิทธิ์ เพื่อเรียกเก็บ ต่อยอดเป็นใบ Refer กลับ (started now) - เริ่มได้รับคำชมจากโรงพยาบาลเครือข่าย เริ่ม 1 กรกฎาคม 2553 เราเดินหน้าวางระบบเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ Suandok Patient Center

14 5. ทรัพยากรบุคคล พัฒนาคน : ความรู้ กาย จิต การสร้างทีมงาน ทีมสหสาขาวิชาชีพ สร้างความรัก ผูกพันกับองค์กร การดูแลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์

15 สร้างความรักองค์กร “คนสวนดอก เรา พวกเรา”
“คนสวนดอก เรา พวกเรา” เราพยายามปลุกเร้าความรักองค์กรเสมอ ความรักองค์กร หัวใจของการพัฒนาคุณภาพ หัวใจของความสำเร็จ

16 6. การวางระบบงาน การวางระบบต่างๆ การลดขั้นตอนบริการ
การเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ การพัฒนาคุณภาพทางคลินิกอย่างต่อเนื่อง

17 Lean management - สะดวกต่อการเข้าถึงบริการ - ลดขั้นตอนการบริการ
Streamline our service - ลดขั้นตอนการบริการ - ลดระยะเวลาการรอคอย - สะดวกต่อการเข้าถึงบริการ One stop service Utilization management : ลด waste Antibiotic appropriate use - Energy saving

18 Streamline our service
Internet registration Internet referring system การส่งข้อความนัดตรวจทาง SMS การขอนัดตรวจทางโทรศัพท์ในผู้ป่วยประกันสังคม หน่วย EMS (Emergency Medical Service) บริการรับ-ส่งผู้ป่วยจากบ้านสู่โรงพยาบาล

19 ห้องยา การลดขั้นตอนบริการ (70 % of total patients) โดยการ scan เอกสาร
การตรวจสอบสิทธิ์และอนุมัติยาใน ผู้ป่วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า & ผู้ป่วยประกันสังคม OPD & IPD (Nurse station) โดยการ scan เอกสาร ส่งระหว่าง stations 2 กค. 2553 || || สำนักงาน ประกันสังคม ศูนย์ประสานสิทธิ์ ห้องยา 90% of total patients in this year

20 Customer Focus คนของเราทำ CQI
การออกใบนัด เมื่อเราอนุมัติ Online ผู้ป่วยไปรับยาทันที ยาออกแล้ว แต่ก็ มีปัญหารอใบนัดอีก เปลี่ยน Dot matrix printer ไปเป็น Laser printer เราสามารถลดเวลาลงได้เหลือ ¼ ของเวลาที่ใช้เดิม ทำให้ออกใบนัดได้เร็วกว่าเดิม 4 เท่า ทำ pre-printed ใบนัด เพื่อประหยัดหมึก Laser Customer Focus คนของเราทำ CQI

21 ความรับผิดชอบต่อสังคม
การดูแลสุขภาพกลุ่มผู้ด้อยโอกาส บ้านธรรมปกรณ์ (บ้านพักคนชรา) ทัณฑสถานหญิง โรงเรียนสอนคนตาบอด โรงเรียนโสตสุนทร (เด็กหูหนวก) โรงเรียนศรีสังวาลย์ (เด็กพิการแขนขา) 21

22 สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดูแลผู้ป่วย
การจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ: การดูแลตนเอง การออก กำลังกายที่ OPD และในหอผู้ป่วย Clean & Shine, Clean & Green ดนตรีไทย ทุกเที่ยงวันศุกร์ ดนตรีจิตอาสา บริเวณ OPD : น. ทุกวันจันทร์และพฤหัสบดี ดนตรีในหอผู้ป่วย หมอน้อยอาสา

23 สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดูแลผู้ป่วย
"การมาเล่นดนตรีให้ผู้ป่วย และประชาชนทั่วไปได้ฟังกัน ทำด้วยใจรัก เราเล่นเพื่อความสนุกสนาน ผลตอบรับดี ผู้ป่วย และญาติเมื่อเห็นและได้ยินพวกเราเล่นดนตรีก็ชอบมาก ส่วนมากเพลงที่เล่นเป็นเพลงพื้นเมือง ซึ่งคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช. ก็สนับสนุนเต็มที่" อาจารย์ศรีทนต์กล่าว

24 การผ่าตัดแก้ไขความพิการ
Healing environment โรงเรียนศรีสังวาล (เด็กด้อยโอกาส)พิการแขนขา) การผ่าตัดแก้ไขความพิการ ดนตรีบำบัด

25 Music Therapy เป็นการใช้มิติของสุนทรีศาสตร์ ศิลปะ และดนตรี
ในการเยียวยา และบำบัด ทั้งทางกายและจิตใจ

26 Music Therapy การสร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนาทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ

27 Suandok Spiritual Beauty in Diversity คุณค่าภายในตนเอง ค่านิยมองค์กร
การทำงานร่วมกัน Beauty in Diversity

28 มิอาจเปรียบเทียบด้วยจำนวนเงิน หากแต่เป็นความสุข และความรัก
ผลลัพธ์ที่ได้ มิอาจเปรียบเทียบด้วยจำนวนเงิน หากแต่เป็นความสุข และความรัก “คนสวนดอก”

29 HPH (Health Promoting Hospital) HA (Hospital Accreditation)
บ้านคนสวนดอก Humanized Healthcare HPH (Health Promoting Hospital) HA (Hospital Accreditation) Appreciation Accreditation Sustainable Sufficiency Economy Spirituality Standards Safety


ดาวน์โหลด ppt รศ.นพ. วัฒนา นาวาเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google