งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction : Principle of Programming

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction : Principle of Programming"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Introduction : Principle of Programming
Juthawut Chantharamalee Curriculum of Computer Science Faculty of Science and Technology, Suan Dusit University URL:

2 หลักการเขียนโปรแกรม รหัสวิชา 2201-2410
หลักการเขียนโปรแกรม รหัสวิชา

3 จุดประสงค์รายวิชา มีทักษะในการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี (Algorithm) เพื่อแก้ปัญหาอย่างง่าย รู้ขั้นตอนวิธีการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา มีทักษะในการเขียนผังงาน (Flowchart) มีทักษะในการเขียนรหัสเทียม (Pseudocode) จากผังงาน ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็ก มีกิจนิสัยการทำงานอย่างมีระเบียบ

4 คำอธิบายเพิ่มเติม 1. อัลกอริทึม (Algorithm) คือ กลุ่มของขั้นตอนหรือกฎเกณฑ์ที่จะนำพาไปสู่การแก้ปัญหา คือ ขั้นตอนวิธีที่ประกอบด้วยชุดคำสั่งเป็นขั้นเป็นตอนที่ชัดเจน และรับประกันว่าเมื่อได้ปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอนจนครบก็จะได้ผลลัพธ์ที่ถูก ต้องตามต้อง 2. ผังงาน (Flowchart) คือ การแสดงขั้นตอนวิธีการที่ใช้สัญลักษณ์ที่เข้าใจได้ง่าย แต่ให้รายละเอียดได้น้อยกว่า 3. รหัสเทียม หรือซูโดโค้ด (Pseudo Code) คือ รหัสจำลองที่ใช้เป็นตัวแทนของอัลกอริทึม โดยมีถ้อยคำหรือประโยคคำสั่งที่เขียนอยู่ในรูปแบบของภาษาอังกฤษที่ไม่ขึ้น กับภาษาคอมพิวเตอร์ใดภาษาหนึ่ง

5 มาตรฐานรายวิชา อธิบายความหมายและความสำคัญของหลักการเขียนโปรแกรม
วิเคราะห์ขั้นตอน วิธีการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ ประยุกต์ใช้ผังงานและรหัสเทียมช่วยการเขียนโปรแกรม ออกแบบโปรแกรมขนาดเล็ก

6 คำอธิบายรายวิชา ศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ ขั้นตอนวิธี วิเคราะห์ปัญหา เขียนโปรแกรมกระบวนการทำงานในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ ตรรกะกับเซต ตรรกกะกับการแก้โจทย์ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การเขียนผังงาน การเขียนรหัสเทียม การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็ก

7 เนื้อหารายวิชา หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเขียนโปรแกรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเขียนโปรแกรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การจัดการข้อมูล หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 โครงสร้างข้อมูลและการจัดการระบบข้อมูล หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ขั้นตอนวิธี หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การวิเคราะห์ปัญหา หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กระบวนการทำงานในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เชตและตรรกศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ตรรกกับการแก้โจทย์ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ผังงานและรหัมเทียม หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็ก

8 การวัดและประเมินผล เข้าชั้นเรียน 10 คะแนน งานที่ได้รับมอบหมาย 20 คะแนน
เข้าชั้นเรียน คะแนน งานที่ได้รับมอบหมาย คะแนน การบ้าน คะแนน สอบกลางภาค 20 คะแนน สอบปลายภาค คะแนน รวมคะแนน คะแนน

9 ผู้สอน อ.จุฑาวุฒิ จันทรมาลี เบอร์ติดต่อ 084-2055-511
ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้สอน อ.จุฑาวุฒิ จันทรมาลี เบอร์ติดต่อ Address:

10 Introduciton : The End (Any Question?)


ดาวน์โหลด ppt Introduction : Principle of Programming

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google