งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ ของ สำนักงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ ของ สำนักงบประมาณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ของ สำนักงบประมาณ
คณะกรรมการเฉพาะกิจสนับสนุนการปรับเปลี่ยน ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ GFMIS สำนักงบประมาณ 8 กันยายน 2548 สำนักงบประมาณ

2 การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ของ สำนักงบประมาณ
1. การอนุมัติจัดสรรงบประมาณ การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ระบบ GFMIS คงรูปแบบใบอนุมัติไว้อีก 1 ปี จะเปลี่ยนเฉพาะ จาก แผนงาน-งาน/โครงการ แผนงาน-รายการงบกลาง แผนงาน-รายการกองทุน เป็น แผนงบประมาณ-ผลผลิต/โครงการ แผนงบประมาณ-รายการงบกลาง แผนงบประมาณ-รายการกองทุน สำนักงบประมาณ

3 การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ของ สำนักงบประมาณ
2. Flow ระบบแผน / ผลการปฏิบัติงาน แผน / ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ระบบ BIS-Ev ประมวลแผนเริ่มต้น สงป. ส่งฐานข้อมูลแผนเริ่มต้น BIS-Ev ให้ระบบ GFMIS ระบบ GFMIS ประมวลการปรับแผนระหว่างปี ระบบ GFMIS ประมวลการรายงานผล สำนักงบประมาณ

4 การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ของ สำนักงบประมาณ
3. การจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ เริ่มปีงบประมาณ 10 ก.ย. สงป. บันทึก/ตรวจสอบฐานข้อมูล BIS-คาดแดง 12 ก.ย. สงป. ส่งฐานข้อมูล BIS-คาดแดงให้ ระบบ GFMIS 19 ก.ย. ระบบ GFMIS เตรียมร่างจัดสรรเพื่อการแก้ไข 26 ก.ย. สงป. แก้ไขร่างจัดสรร พร้อมรอการอนุมัติ สำนักงบประมาณ

5 การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ของ สำนักงบประมาณ
4. การประมวลแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเริ่มต้น) 15 ก.ย. ส่วนราชการจัดส่งแบบฟอร์มที่ครบถ้วนส่ง สงป. 22 ก.ย. สงป. พิจารณาเห็นชอบ 24 ก.ย. สงป. บันทึกข้อมูลเข้าระบบ BIS-Ev 26 ก.ย. สงป. จัดส่งฐานข้อมูล BIS-Ev ให้ระบบ GFMIS สำนักงบประมาณ

6 การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ของ สำนักงบประมาณ
5. ในระหว่างปีงบประมาณ ใช้ระบบ GFMIS ขอ/อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ ขอ/อนุมัติ โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ/เห็นชอบ การปรับแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายเงิน บริหารใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ติดตามการรายงาน ผลการปฏิบัติงาน ผลการใช้จ่ายเงิน สำนักงบประมาณ

7 การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ของ สำนักงบประมาณ
งบกลาง รายการ เงินสำรองจ่ายฯ โครงการพระราชดำริฯ ปรับกลยุทธ์ฯ 1. สงป. จัดทำแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่าย แผนเริ่มต้น 2. ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่าย ทุกครั้ง 3. สงป. อนุมัติจัดสรรงบประมาณด้วยระบบ GFMIS 4. สงป. บันทึกแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่าย ด้วยระบบ GFMIS 5. ส่วนราชการบริหารใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผล ด้วยระบบ GFMIS สำนักงบประมาณ

8 การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ของ สำนักงบประมาณ
งบกลาง โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัดฯ 1. สงป. ประสานจังหวัด จัดทำ/บันทึก แผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่าย แผนเริ่มต้น 30,000 ล้านบาท เข้าระบบ BIS-Ev 2. สงป. จัดส่งฐานข้อมูลแผนแรก BIS-Ev ให้ระบบ GFMIS 3. สงป. อนุมัติจัดสรรงบประมาณ (ตามแผนเริ่มต้น) ด้วยระบบ GFMIS 4. จังหวัด บริหารใช้จ่ายงบประมาณ ปรับแผน และรายงานผล ด้วยระบบ GFMIS สำนักงบประมาณ

9 การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ของ สำนักงบประมาณ
ระบบ BIS-Ev ใช้เฉพาะการประมวลแผนเริ่มต้นเท่านั้น บังคับใช้ฐานข้อมูลจากระบบ BIS-คาดแดง (ยกเว้น งบกลาง) บันทึกกระจายเป็นรายเดือน รายไตรมาส จากแบบฟอร์ม สงป. สั่งพิมพ์เป็นแบบฟอร์ม สงป. สำนักงบประมาณ

10 การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ของ สำนักงบประมาณ
ระบบ BIS-Ev Web Based (Intranet) ใช้ภายในสำนักงบประมาณ Web Based (Internet) เฉพาะบางกรณี โดยมีข้อจำกัด ติดตั้ง Software ช้า รักษาความลับ ฝึกอบรมวิธีใช้ที่สำนักงบประมาณ มีผู้ประสานงานที่สำนักจัดทำงบประมาณ สำนักงบประมาณ

11 ขอบพระคุณอย่างสูง กรุณาช่วยกัน ประสานงานกัน
สำนักงบประมาณ / ส่วนราชการ / พื้นที่ เป็นทีมเดียวกัน เพื่อเป้าหมาย e-Budgeting ในอนาคต สำนักงบประมาณ


ดาวน์โหลด ppt การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ ของ สำนักงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google