งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
การเพิ่มทุน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3

2 นโยบาย รัฐบาล ฯพณฯ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีกำหนดนโยบายบริหารราชการแผ่นดินระยะเร่งด่วน ในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน สนับสนุนสินเชื่อรายย่อย โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพสำหรับผู้มีรายได้น้อย จึงเห็นชอบให้เพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 กองทุนละ 1 ล้านบาท

3 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
เป้าหมายดำเนินการ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 79,255 กองุทน

4 หลักการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชน ระยะที่ 3
เพิ่มทุนกองทุนละ 1 ล้านบาท โดยพิจารณาตามความก้าวหน้าของกองทุนหมู่บ้านและชุมชน และความต้องการของชุมชนเป็นหลัก เพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด พิจารณาตามความเห็นตามคณะอนุกรรมการทุกระดับ ด้วยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอย่างบูรณาการ เพิ่มทุนโดยคำนึงถึงความต้องการเงินทุน และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

5 คุณสมบัติกองทุนหมู่บ้านที่จะขอเพิ่มทุน
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล กองทุนมีมติขอรับเงินเพิ่มทุนระยะที่ 3 โดยมติมากกว่ากึ่งหนึ่ง มีแผนการใช้จ่ายเงิน, แผนการสร้างระบบสวัสดิภาพ/สวัสดิการแก่สมาชิก, แผนการออมเงิน, แผนการขยายการรับสมัครสมาชิกเพิ่ม บริหารงานโปร่งใสโดยพิจารณาจาก การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน ,การจัดทำงบการเงินปีที่ผ่านมา ,มีเงินทุนหมุนเวียนในบัญชี1 และ 2 มีผลการดำเนินงานจากการเพิ่มทุน ระยะที่ 2

6 การยื่นขอรับเงินเพิ่มทุน ระยะที่ 3
แบบคำขอเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้าน ระยะที่ 3 (แบบ กทบ.13) สำเนาการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาการประชุมสมาชิก สำเนาคำสั่งหรือมติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน สำเนางบการเงินบัญชี1และบัญชี 2 ปีที่ผ่าน (ตามมาตรฐาน สทบ.) สำเนาบัญชีเงินฝาก/statement (1 ม.ค.53-ปัจจุบัน) แผนการพัฒนากองทุน ได้แก่ แผนการใช้จ่ายเงิน, แผนการสร้างระบบสวัสดิภาพ สวัสดิการแก่สมาชิก,แผนการเพิ่มการออมเงิน,แผนการรับสมาชิกเพิ่ม และรายงานผลการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนระยะที่ 2 (อยู่ในกทบ.13)

7 ขั้นตอนการขอรับเงินเพิ่มทุน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ระยะที่ 3

8 กองทุนหมู่บ้าน เครือข่ายตำบล อนุฯ อำเภอ อนุฯ จังหวัด สทบ.สาขา สทบ.
กทบ.13+เอกสารแนบ(8) ความครบถ้วนของ กทบ.13+เอกสารแนบ กองทุนหมู่บ้าน กทบ.13+เอกสารแนบ ลงความเห็น+กทบ.14 เครือข่ายตำบล กทบ.13+เอกสารแนบ ลงความเห็น+กทบ.15 อนุฯ อำเภอ อนุฯ จังหวัด กทบ.13+ สำเนา กทบ.15 กทบ.15 โอนเงิน สทบ.สาขา คีย์ข้อมูล+ กทบ.16 กทบ.18 ธนาคาร ผลการโอน สทบ. กทบ.17 ผลอนุมัติ กทบ.ชาติ

9 แบบคำขอเพิ่มทุน (กทบ.13)

10 แบบคำขอเพิ่มทุน (กทบ.13)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานและสถานภาพกองทุน ส่วนที่ 3 ผลการประชุมสมาชิก ส่วนที่ 4 ความครบถ้วนของเอกสารแนบ (เครือข่ายระดับตำบล) ส่วนที่ 5 ความเห็นของ ปธ/เลขานุการฯระดับอำเภอ ส่วนที่ 6 ความเห็นของ ปธ/เลขานุการฯระดับจังหวัด

11 แบบฟอร์มรายงานที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์ม กทบ.14  อำเภอ  จังหวัด แบบฟอร์ม กทบ.15  จังหวัด  สทบ./สทบ.สาขา แบบฟอร์ม กทบ. 16  สทบ.สาขา  สทบ. แบบฟอร์ม กทบ. 17  สทบ.  ธนาคาร แบบฟอร์ม กทบ. 18  สทบ.  จังหวัด/สทบ.สาขา

12 ปฏิทินการดำเนินงานสำหรับการโอนครั้งที่ 1 (kick off  23 สิงหาคม 2555)
29-30 ก.ค.55  ประชุมชี้แจง 1-17 ส.ค.55  แจ้งการดำเนินการ+จัดทำแบบคำขอตาม ขั้นตอนผ่านอนุกรรมการระดับอำเภอ/จังหวัด 18-19 ส.ค.55  สทบ.สาขา รวบรวม/บันทึกข้อมูล 20-21 ส.ค.55  บอร์ดประชุม/จัดสรรงบประมาณ 23 ส.ค.55  พิธีโอนเงินเพิ่มทุนระยะที่ 3 ครั้งที่ 1 โดย ฯพณฯ ท่าน นายกรัฐมนตรี

13 คำถามจาก ผู้ทรงเกียรติ


ดาวน์โหลด ppt กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google