งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการนำเสนอเรื่องอย่างมีประสิทธิภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการนำเสนอเรื่องอย่างมีประสิทธิภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการนำเสนอเรื่องอย่างมีประสิทธิภาพ
EFFECTIVE PRESENTATION TECHNIQUES โดย...นายเฉลิมศักดิ์ รักษา เลขที่ 18 สาธารณสุขชุมชนรุ่นที่ 60

2 Top 10 technical presentations 10 สุดยอดเทคนิคการนำเสนอ

3 Tip of the 1st เคล็ดลับข้อที่ 1
Nothing will lower your credibility as much as the presenters do not know in detail what you need to speak again. To know about you. You can make the presentation without the need for accessories-electrodes PowerPoint has a phone, use only words and the issues important to the attractiveness. And prepare for questions and answers.

4 ไม่มีสิ่งใดจะลดความน่าเชื่อถือของคุณได้มากเท่ากับการเป็นผู้นำเสนอที่ไม่รู้รายละเอียดในสิ่งที่คุณต้องพูดอีกแล้ว  การรู้จักเรื่องของคุณอย่างดี ทำให้คุณสามารถนำเสนอผลงานได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริมแบบอิเล็กโทรนิกส์อย่าง PowerPoint ก็ได้ ใช้เฉพาะคำและประเด็นสำคัญเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ และเตรียมพร้อมสำหรับคำถามและคำตอบด้วย

5 Tip of the 2nd เคล็ดลับข้อที่ 2
Check all equipment and tools. And do not forget to practice your presentation. The projector uses a period of time before reality started to offer if possible check and light a fire in the room before the present time. And make sure you know how to make light blur If the room is too light. And the error's number one presenter is often erroneous. ตรวจอุปกรณ์และเครื่องมือทุกอย่าง และอย่าลืมซักซ้อมการนำเสนอของคุณ โดยการใช้โปรเจคเตอร์มาเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนการเริ่มนำเสนอจริง ถ้าเป็นไปได้ ตรวจสอบแสงสว่างและไฟในห้องนำเสนอก่อนถึงเวลา และทำให้มั่นใจว่าคุณรู้วิธีทำให้ไฟสลัว หากห้องนั้นสว่างเกินไปและข้อผิดพลาดอันดับหนึ่งของผู้นำเสนอที่มักทำผิด

6 Tip of the 3rd เคล็ดลับข้อที่ 3
Using 'KISS (Keep It Silly Simple) or "make it easy to back" when designing your presentation. Seized with the issue only three or four significant issues. About the topic and explain the expansion. Should capture an audience of more than จงใช้เทคนิค K.I.S.S. (Keep It Silly Simple) หรือ “ทำมันให้ง่ายเข้าไว้” เมื่อออกแบบการนำเสนอของคุณ ยึดอยู่กับประเด็นเพียงสามหรืออย่างมากสี่ประเด็น เกี่ยวกับหัวข้อนั้นและอธิบายขยายความ ผู้ฟังน่าจะจับประเด็นได้มากกว่า

7 Tip of the 4th เคล็ดลับข้อที่ 4
Easy to create content. With the input sessions (Bullet) page for text messages. Most important message to the top of the slide so easy to read the next row. Focus on a topic of any subject. And subheading should not use any more than 4 per slide. And speak to key audiences not say (on) on screen. สร้างเนื้อหาให้ง่าย ด้วยการใส่หัวข้อย่อย (Bullet) หน้าข้อความสำหรับข้อความสำคัญ จัดให้ข้อความสำคัญที่สุดอยู่ด้านบนของสไลด์เพื่อให้ง่ายต่อการอ่านในแถวถัดมา มุ่งไปที่หัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง และไม่ควรใช้หัวข้อย่อยเกินกว่า 4 ข้อต่อหนึ่งสไลด์ และที่สำคัญพูดกับผู้ฟังไม่ใช่พูด (บ่น) กับจอภาพ

8 Tip of the 5th เคล็ดลับข้อที่ 5
Time is money in the real world. Who does not want to waste time sitting listening to the presentation of a picture diagram? Flimsy and charts to emphasize key areas of the presentation. This helps create a rhythm to live a good presentation and media used in addition to letters. When used properly and at the right time to enhance the presentation with your speech more interesting. เวลาคือเงิน เป็นความจริงในโลกปัจจุบัน ไม่มีใครต้องการมานั่งเสียเวลาฟังการนำเสนอที่ไม่มีแก่นสารอะไร ใช้ภาพ แผนภาพและแผนภูมิเพื่อเน้นย้ำเฉพาะจุดสำคัญของการนำเสนอเท่านั้น ซึ่งช่วยสร้างจังหวะพักที่ดีให้กับการนำเสนอและสื่อที่ใช้นอกเหนือจากตัวอักษร และเมื่อใช้อย่างถูกที่ ถูกเวลา ยังช่วยยกระดับการนำเสนอด้วยการพูดของคุณให้น่าสนใจขึ้นอีก

9 Tip of the 6th เคล็ดลับข้อที่ 6
Remember, it should choose a readable font like Arial or Times New Roman for English And select a font EucrosiaUPC, FreesiaUPC LilyUPC or avoid using a handwriting font, which are difficult to read on the screen. And should not use the font of the slides in more than 2-by-using the first header (Title) also apply to a message body. And should not be smaller than the size to 30 pt visitors to see the back seat as well จำไว้ว่าควรเลือกใช้ฟอนต์ที่อ่านง่ายอย่าง Arial หรือ Times New Roman สำหรับภาษาอังกฤษ และเลือกฟอนต์อย่าง EucrosiaUPC, FreesiaUPC หรือ LilyUPC หลีกเลี่ยงการใช้ฟอนต์แบบลายมือซึ่งยากที่จะอ่านออกบนจอภาพ และไม่ควรใช้ฟอนต์ประกอบกันในสไลด์เกิน 2 แบบ โดยแบบแรกใช้กับหัวเรื่อง (Title) ส่วนอีกแบบใช้กับข้อความเนื้อเรื่อง และขนาดไม่ควรเล็กกว่า 30 pt เพื่อให้ผู้ชมงานที่นั่งด้านหลังมองเห็นได้ด้วยเช่นกัน

10 Tip of the 7th เคล็ดลับข้อที่ 7
Choose a template (Template) presentation that suits the audience. Clean and a very candid suitable for presenting the business. For children Is suitable for presentation to a colorful and ornate shape that has multiple เลือกแม่แบบ (Template) งานนำเสนอซึ่งเหมาะสมกับกลุ่มผู้ชม สะอาดและแบบที่ตรงไปตรงมาเหมาะมากสำหรับการนำเสนองานเชิงธุรกิจ สำหรับกลุ่มเด็กๆ ก็เหมาะกับงานนำเสนอที่เป็นสีสันฉูดฉาดและมีรูปร่างที่หลากหลาย

11 Tip of the 8th เคล็ดลับข้อที่ 8
Ensure that your audience focus on your work with a limited number of slides to a minimum as long as needed, about out ด์ (most excellent) is sufficient. ทำให้มั่นใจว่าผู้ชมงานของคุณโฟกัสอยู่ที่งานของคุณด้วยการจำกัดจำนวนสไลด์ให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น ประมาณ ไสลด์ (ที่สุดเจ๋ง) ก็เพียงพอแล้ว

12 Tip of the 9th เคล็ดลับข้อที่ 9
Video animation, and sound effect. If you have a good advantage. Help attract the best. Do not use it to make your audience fall away from concentration ซะ content. It's a good These too. Design your presentation with the idea that "less but more Less is more" Do not leave your audience confused by the use of animated over-sized. ภาพเคลื่อนไหวแอนิเมชั่นและเอฟเฟคเสียง ถ้าใช้ให้ดีก็มีประโยชน์ ช่วยดึงดูดความสนใจได้สุดๆ แต่อย่าใช้มันเพื่อทำให้ผู้ชมของคุณสมาธิหลุดไปจากเนื้อหาซะก่อน เพราะใช้ของดีๆ เหล่านี้มากเกินไป ออกแบบงานนำเสนอของคุณด้วยแนวความคิดที่ว่า “น้อยแต่มาก Less is more” อย่าปล่อยให้ผู้ชมงานของคุณสับสนด้วยการใช้แอนิเมชั่นแบบมากเกินขนาด

13 Tip of the 10th เคล็ดลับข้อที่ 10
The dark color with the appropriate background necessary to make your reading easier. ความเข้มสีที่เหมาะสมกับพื้นหลังเป็นสิ่งจำเป็นที่ทำให้อ่านข้อความของคุณได้ง่าย dark text on light colors. Is the best option. Select colors using a color or background color of a light. This allows the eye to get better images using white plain The use of dark background is ideal for use on light colored letters. ข้อความสีเข้มบนพื้นสีอ่อน เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เลือกใช้สีโทนสีเบจหรือสีพื้นหลังแบบอ่อน ซึ่งช่วยให้สายตารับภาพได้ดีกว่าการใช้สีขาวล้วน การใช้พื้นหลังสีเข้มก็เหมาะกับการใช้สีตัวอักษรที่อ่อนเช่นกัน choose a patterned background can make reading difficult. การเลือกใช้พื้นหลังแบบมีลวดลายทำให้อ่านข้อความได้ยาก Select color alignment. เลือกโทนสีให้สอดคล้องกัน

14 Thank you ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการนำเสนอเรื่องอย่างมีประสิทธิภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google