งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศน.ประพิณศิริ อินทธิรา สพป.เชียงใหม่ เขต 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศน.ประพิณศิริ อินทธิรา สพป.เชียงใหม่ เขต 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศน.ประพิณศิริ อินทธิรา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
ศน.ประพิณศิริ อินทธิรา สพป.เชียงใหม่ เขต 1

2

3 แนวทางการดำเนินโครงการฯ (เครือข่ายโรงเรียนสุจริต)
1. ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต (ป้องกัน ปลูกฝัง และสร้างเครือข่าย) 2. เพลงโรงเรียนสุจริต 3. ยุทธศาสตร์ สพฐ.ว่าด้วยการป้องกันการทุจริต 4. ประชุมสร้างความเข้าใจให้ครู ผู้ปกครอง ชุมชนเข้าใจ 5. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการโรงเรียนสุจริต 6. แต่งตั้งคณะกรรมการป.ป.ช.สพฐ.น้อย 7. แต่งตั้งคณะกรรมการป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน

4 แนวทางการดำเนินโครงการฯ (เครือข่ายโรงเรียนสุจริต)
8. ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะ ประการ กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต (ไม่พูดปด/ ไม่ลอกการบ้าน/ไม่เอาของของผู้อื่น) อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ

5 แนวทางการดำเนินโครงการฯ(เครือข่ายโรงเรียนสุจริต)
9. จัดทำ Best Practice (ผู้บริหาร/ ครู / นักเรียน) เพื่อนำเสนอในงาน Symposium ที่สพฐ.จัด 10. รายงานผลการดำเนินงาน ตามไตรมาส ทุก 3 เดือน ไตรมาสที่ 1 : ตุลาคม-ธันวาคม ไตรมาสที่ 2 : มกราคม-มีนาคม ไตรมาสที่ 3 : เมษายน-มิถุนายน ไตรมาสที่ 4 : กรกฎาคม-กันยายน

6 แนวทางการดำเนินโครงการฯ(เครือข่ายโรงเรียนสุจริต)
11. จัดทำวิจัยโครงการโรงเรียนสุจริต 12. เผยแพร่ผลการดำเนินงานของโรงเรียนและผลการวิจัย (km-cm1.net)

7 Km-cm1.net

8

9 แนวทางการดำเนินโครงการฯ(เขตพื้นที่การศึกษา)
อบรม Km วันที่ 3 สิงหาคม 2557 ณ บริษัทโมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่นมอลล์ จำกัด อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ นิเทศติดตามการดำเนินงานครั้งที่ นำเสนอวิธีปฏิบัติ / ปัญหา อุปสรรค ครั้งที่ ประมาณ วันที่ 20 กันยายน 2557 นิเทศติดตามการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 เพื่อคัดเลือกวิธีปฏิบัติงานที่ดี Best Practice ระดับเขตพื้นที่ฯ เพื่อเข้าร่วมนำเสนอ Best Practice ทั่วประเทศ

10 Km-cm1.net

11 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ศน.ประพิณศิริ อินทธิรา สพป.เชียงใหม่ เขต 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google