งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เคมี ม.6 ว30225 เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เคมี ม.6 ว30225 เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เคมี ม.6 ว30225 เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry)
ครูธนพล ถัดทะพงษ์ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา

2 ? อินทรีย์ มาจากคำว่า Organic หมายถึง ร่างกายหรือสิ่งมีชีวิต
? ปี พ.ศ ฟรีดริช เวอเลอร์ สังเคราะห์ยูเรียจากการเผา แอมโมเนียมไซยาเนต ? ปัจจุบันนักเคมีสามารถสังเคราะห์สารอินทรีย์ได้มากมาย เช่น ยารักษาโรค และยังเกิดอุตสาหกรรมด้านเคมีอินทรีย์มากมาย

3 พันธะของคาร์บอน , 6C ? 6C เป็นธาตุหมู่ IVA หรือ หมู่ 14 มี 4 Ve-
3 แบบ คือ พันธะเดี่ยว, พันธะคู่ และ พันธะสาม

4 สูตรโครงสร้างลิวอิส อีเทน (C2H6) แบบจุด แบบเส้น

5 อีไทน์ หรือ อะเซทิลีน (C2H4)
แบบจุด แบบเส้น อีไทน์ หรือ อะเซทิลีน (C2H4) แบบจุด แบบเส้น

6 สูตรโครงสร้างแบบเส้นและมุม
การเขียนสูตรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ สูตรโครงสร้างลิวอิส สูตรโครงสร้างแบบย่อ สูตรโครงสร้างแบบเส้นและมุม CH3CH2CH=CHCH3

7 สูตรโครงสร้างแบบเส้นและมุม
สูตรโครงสร้างลิวอิส สูตรโครงสร้างแบบเส้นและมุม สูตรโครงสร้างแบบย่อ (CH3)3CCH2CH(CH2CH3)2

8 สูตรโครงสร้างแบบเส้นและมุม
สูตรโครงสร้างลิวอิส สูตรโครงสร้างแบบเส้นและมุม สูตรโครงสร้างแบบย่อ BrCH = C(CH3)CH2COCl

9 สูตรโครงสร้างแบบเส้นและมุม
สูตรโครงสร้างลิวอิส สูตรโครงสร้างแบบย่อ สูตรโครงสร้างแบบเส้นและมุม

10 แบบฝึกหัด ให้นักเรียนเขียนสูตรอย่างย่อของสารประกอบอินทรีย์ต่อไปนี้
หรือ

11 ให้นักเรียนเขียนสูตรแบบเส้นและมุมของสารประกอบอินทรีย์ต่อไปนี้

12 คำตอบ


ดาวน์โหลด ppt เคมี ม.6 ว30225 เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google