งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

A Dead-End Street HR ผ่าทางตัน ZEE Engineering Company.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "A Dead-End Street HR ผ่าทางตัน ZEE Engineering Company."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 A Dead-End Street HR ผ่าทางตัน ZEE Engineering Company

2 Engineering Company ZEE Incident 1

3 PA 620 ผศ. ดร. สุจิตรา ธนานันท์
Sattahip Group Chonburi อันดับที่ ชื่อ – นามสกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา 1 นาย ณรงค์ จันทร์ลาย 2 นาง ปัณชญา จันทร์แสง 3 น.อ. พนม ควรประดิษฐ์ 4 สมบัติ งามเสมอ 5 สมพร พุ่มเกษม 6 สุนิสา ทองนำ 7 ภัสราภรณ์ สอนซี 8 อุษาสวาท สุขวัฒนะ 9 กิ่งแก้ว ใยสุ่น 10 ชุมพล พุ่มเกษม 11 น.ท. สรายุธ สุขรมย์ ZEE PA 620 ผศ. ดร. สุจิตรา ธนานันท์

4 ZEE Compensation ค่าตอบแทน

5 Thomas Patten ZEE หลักเกณฑ์ 7 ประการ ในการกำหนดค่าตอบแทน ความเพียงพอ
ความเป็นธรรม ความสมดุล มีประสิทธิภาพ ความมั่นคง สามารถจูงใจคน เป็นที่ยอมรับของพนักงาน ZEE Thomas Patten

6 Roger Tomlin A Staff Engineer 10 years working at ZEE
Started Salary at $23,000. 2 times promotion 10 % Salary Review Increasing Current Salary at $38,000.

7 Ben Jackson Roger’s Manager Make a Salary Review
10% Raise Recommendation to Roger

8 Lucy Johnson A Staff Engineer Over 12 years working at ZEE
Colleagues did not like the situation too !!! A Staff Engineer Over 12 years working at ZEE Comment Roger’s Starting Salary

9 New Engineer A New Engineer Right out from College No Experience
Starting Salary at $35,000.

10 Joe Dixon Human Resource Manager Give Roger Explanation
Express Understanding and Sympathy Refer on Supply & Demand Situation

11 ZEE Engineering Company ตอบคำถาม

12 1. ท่านคิดว่า Roger ได้รับเงินตอบแทนที่ ยุติธรรมหรือไม่ ?
ตอบ คิดว่ายุติธรรมแล้วเนื่องจาก หากคำนวณเงินเดือนจากค่าครองชีพ 10 ปีที่แล้ว เงินเดือนที่เริ่มต้นที่ $23,000 นั้น อยู่ในอัตราที่เหมาะสม อาจต้องเทียบจากมาตรฐานราคาทองคำเป็นต้น Roger พอใจที่จะทำงานในอัตราเงินเดือนที่ตกลงกับ ZEE ตั้งแต่ 10 ปีที่แล้ว การโปรโมท 2 ครั้ง ได้รับเงินขึ้นอย่างเป็นที่พอใจ ซึ่งเงินเดือนขึ้นทั้งสิ้น 65 % โดยเฉลี่ยปีละ 6 % (จะต้องศึกษาต่อไป) เมื่อเทียบกับค่าเงินในปัจจุบัน เงินเดือนของ New Engineer ที่ $35,000 ถือว่าเหมาะสม ซึ่งหาก Roger เป็นพนักงานจบใหม่ก็จะได้อัตรานี้เช่นกัน เป็นไปได้หาก Roger ต้องการค่าประสบการณ์ 10 ปี ต้องทดลองตรวจสอบราคาท้องตลาดว่าเป็นอย่างไร บริษัท ZEE มีนโยบายที่จะรับ Engineer รุ่นใหม่ ณ ค่าตอบแทนที่กำหนด ควบคุมงบประมาณ HR

13 2. ถ้าท่านเป็น Joe ท่านจะตอบข้อข้องใจแก่ Roger อย่างไร ?
ตอบ ต้องตอบข้อข้องใจด้วยเหตุและผล โดยนำเสนอข้อเท็จจริงที่เป็นธรรมต่อลูกจ้างและนายจ้าง รับฟังปัญหาคับข้องใจอย่างเป็นกลาง ในบรรยากาศของผู้รับฟังที่ดี ลดความกดดัน วิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของการคับข้องใจ ด้วยข้อมูล กฎหมายแรงงาน และนโยบาย HR ที่มีอยู่ในมือ อธิบายนโยบายของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปในตลาดโลก รับเรื่องของ Roger และรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงทราบเพื่อพิจารณาหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายต่อไป โดยคิดรวมไปถึงพนักงานทุกๆ คน ต่อรองปรับฐานเงินเดือนที่โปร่งใสและเป็นธรรม โดยทำงานควบคู่ไปกับผลประกอบการที่แท้จริง ตักเตือนเรื่องการ Talk Of The Town ของ Roger ว่าอาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อองค์การจนถึงขั้นประท้วงและเกิดความไม่สงบได้ ซึ่งพนักงานอาจต้องตกงานหมดถ้าบริษัทฯ ต้องหยุดดำเนินกิจการ ส่งผลเสียต่อผลประกอบการและภาพลักษณ์ขององค์การได้ หาข้อยุติว่า Roger ต้องการหาทางออกที่ดีที่สุดอย่างไร โดยพิจารณาร่วมกับหัวหน้างานของ Roger ถ้าเขาต้องการ

14 3. ท่านคิดว่าการทำการสำรวจเงินเดือนนั้นเหมาะกับสถานการณ์นี้หรือไม่ ?
ตอบ Internal Survey ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเนื่องจาก เป็นเรื่องปกติที่องค์การเอกชนจะยึดถือเรื่องผลการดำเนินกิจการเป็นหลัก เป็นเรื่องปกติที่ลูกจ้างและพนักงานอยากได้ค่าตอบแทนสูงขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ยังมีค่าตอบแทนโดยอ้อมตัวอื่นๆ ที่เป็นในรูปของประโยชน์และบริการที่ทางองค์การสามารถจัดให้แก่บุคคลากรขององค์การนั้นๆ ได้ โดยใช้เงินน้อยกว่า หรือไม่ใช้เลย สวัสดิการ (Welfare Benefit) ประโยชน์เกื้อกูล (Fringe Benefit) ตอบ External / Other Companies Survey เหมาะสมอย่างยิ่งเนื่องจาก การสำรวจเงินเดือนเป็นหน้าที่ของโดยตรงเพื่อ update ข้อมูล เพื่อกำหนดทิศทาง และแนวทางปฏิบัติในการวางแผนและกำหนดนโยบายของผู้บริหารระดับสูงของทางบริษัทฯ

15 4. Joe ควรจะวางมาตรการ grade การจ่ายเงินของ Engineer หรือไม่ ?
ตอบ ควรต้องปรับมาตรฐานและความเป็นมืออาชีพในการทำเรื่อง ค่าตอบแทนอย่างยิ่งยวด รับเรื่องของ Roger และรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงทราบเพื่อพิจารณาหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายต่อไป โดยคิดรวมไปถึงพนักงานทุกๆ คน ต่อรองปรับฐานเงินเดือนที่โปร่งใสและเป็นธรรม โดยทำงานควบคู่ไปกับผลประกอบการที่แท้จริง เสนอ Pay Grade โดยอาศัยทักษะการโน้มน้าว การอธิบาย และการขายความคิด ต่อผู้บริหาร ในเรื่องสิ่งจูงใจที่มีผลต่อ Productivity ขององค์การ พร้อมทั้งชี้ให้เห็นปัญหาขององค์การ ทำสำรวจเรื่องราคาค่าตอบแทนในท้องตลาดของธุรกิจประเภทเดียวกันเพื่อทำ Benchmarking กำกับดูแลเรื่องค่าตอบแทนโดยคำนึงถึง 4 หลักเกณฑ์ คือ 1. หลักความสามารถในการจ่าย 2. หลักค่าจ้างที่ยุติธรรม 3. หลักมาตรฐานการครองชีพและระดับความเป็นอยู่ 4. หลักการพิจารณาค่าจ้างตามค่าของงานและค่าของคน

16 ZEE Thank You


ดาวน์โหลด ppt A Dead-End Street HR ผ่าทางตัน ZEE Engineering Company.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google