งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางและแนวโน้ม การบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางและแนวโน้ม การบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทางและแนวโน้ม การบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต
กลุ่มศรีราชา & กลุ่มพัทยา

2 รายชื่อผู้จัดทำ นายกมล สาระยิ่ง รหัสประจำตัว 4910180002
นายกมล สาระยิ่ง รหัสประจำตัว นายกีรติ เส็นติระ รหัสประจำตัว นายคเชนทร์ ชมชื่น รหัสประจำตัว นางสาวจิตติมา มีแสง รหัสประจำตัว นายชัยณรงค์ สนิทวงศ์ รหัสประจำตัว นายนริศน์ อ่างเข็ม รหัสประจำตัว นายปรีชา จัดแจง รหัสประจำตัว นายมานพ ศรีสกุล รหัสประจำตัว นายราชัย ชันมะเวส รหัสประจำตัว นายศากร จิตรีพล รหัสประจำตัว นายอังรัก ธนธำรงกุล รหัสประจำตัว

3 บทบาทของ HRM มีแนวโน้มไปอย่างไร
การวางแผนกลยุทธ์ เป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์องค์การ เปลี่ยนจากผู้ตาม เป็นผู้นำองค์การ การบริหารการจัดการการปฏิบัติงาน กระจายงานออกให้ Line Manager, Employee or Outsourcing

4 บทบาทของ HRM มีแนวโน้มไปอย่างไร
การบริหารการจัดการการปฏิบัติงาน (ต่อ) ทำงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกประการ ตระหนักในเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณ มีความสำคัญในองค์การมากขึ้นเนื่องจากเผชิญภาวะแข่งขันที่มากขึ้น ซึ่งในโลกธุรกิจทุกวันนี้แพ้ชนะกันที่คน การทำงานของ HR จะเน้นการทำงานเชิงรุกมากขึ้น

5 บทบาทของ HRM มีแนวโน้มไปอย่างไร
การบริหารการจัดการการปฏิบัติงาน (ต่อ) ควรจะเข้าใจกระบวนการการบริการจัดการทางธุรกิจ ต้องทำงานแข่งกับความเร็ว โดยมีข้อมูลความรู้เป็นฐาน ต้องรู้จักการคิดอย่างเป็นระบบ มีความเข้าใจภาพใหญ่ทางธุรกิจ รวมถึงภาพอนาคตขององค์การ

6 บทบาทของ HRM มีแนวโน้มไปอย่างไร
ภาวะการเป็นผู้นำ ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ผู้นำแห่งการสร้างวัฒนธรรมที่ถูกต้อง เหมาะกับองค์การ ขนาดขององค์การ กระจายงานออกให้ Line Manager, Employee or Outsourcing

7 บทบาทของ HRM มีแนวโน้มไปอย่างไร
การบริหารงานใช้สมอง ซีกซ้าย : การบริหารงานที่มีระเบียบ แบบแผน มีเหตุ มีผล หลักและทฤษฎี ซีกขวา : ต้องใช้จินตนาการ รู้จังหวะเวลา รู้ตำแหน่ง รู้จักมองภาพรวม

8 กิจกรรมของ HRM มีแนวโน้มไปอย่างไร
มีระบบการสรรหาบุคลากรมีมาตรฐานมากขึ้น จ้างบุคคลให้ตรงกับอุดมการณ์ที่สอดคล้องกับบริษัท มีระบบการบริหารผลการปฏิบัติการอย่างมีระบบ มีระบบการพัฒนาบุคลากรอย่างมีระบบ และประสิทธิภาพ เน้นระบบแรงงานสัมพันธ์ สหภาพแรงงาน

9 กิจกรรมของ HRM มีแนวโน้มไปอย่างไร
ต้องรู้จักใช้เครื่องมือหรือเครื่องวัดใหม่ในวงการวิทยาศาสตร์สาขาอื่นให้คล่องแคล่วมากขึ้น เช่นเดียวกับที่เรากำลังใช้คอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน เป็นนักบัญชีทรัพยากรบุคคล โดยต้องระบุคุณค่าของคนในทางเศรษฐกิจให้ได้ สามารถสงวนรักษาบุคคลากร (Retention) ที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์การ

10 กิจกรรมของ HRM มีแนวโน้มไปอย่างไร
สร้างกลยุทธ์ในการจ่ายผลตอบแทน เป็นผู้บริหารวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์การ สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานขององค์การ สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับองค์การ

11 สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
กระแสทุนนิยมที่มีการแข่งขันสูง ความต้องการของ Stakeholder มากขึ้น Globalization Technology มีความหลากหลาย และก้าวหน้ามากขึ้น Human Capital Human Theory change


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางและแนวโน้ม การบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google