งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

My school.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "My school."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 My school

2 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา

3 ตราสัญลักษณ์โรงเรียนบ้านไร่วิทยา

4 ประวัติโรงเรียน  โรงเรียนบ้านไร่วิทยาตั้งอยู่บน ถนนสายบ้านไร่-อุทัยธานี อยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ห่างจากตัวอำเภอบ้านไร่ประมาณ 3 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 92 ไร่ 2 งาน 54 ตารางวา ซึ่งที่ดินดังกล่าวได้รับบริจาคจากประชาชน (

5 เปิดโอกาสทางการศึกษา พัฒนาวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา รักษาสิ่งแวดล้อม
วิสัยทัศน์ เปิดโอกาสทางการศึกษา พัฒนาวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา รักษาสิ่งแวดล้อม

6 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ธนาคารโรงเรียน

7 ต้นไม้ประจำโรงเรียน

8 อาคารโรงเรียน อาคารประชาร่วมจิต (อาคาร 1) อาคารวิทยปัญญา (อาคาร 2)
อาคารกาญจนาภิเษก (อาคาร 3) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา (อาคาร 4)

9 “ มานะ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย ”
คำขวัญของโรงเรียน “ มานะ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย ”

10 นายวิชัย ยุชังกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน นายวิชัย   ยุชังกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน

11 รองฯ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
นางรุ่งนภา   ธีฆะพร รองฯฝ่ายวิชาการ

12 รองฯ ฝ่ายบริหารงบประมาณ
นายเศวตชัย   มณีเศวต รองฯฝ่ายงบประมาณ

13 นางวชิราภรณ์ รัตนะวงษ์ไชย รองฯฝ่ายบุคคล
รองฯ ฝ่ายบริหารบุคคล นางวชิราภรณ์   รัตนะวงษ์ไชย รองฯฝ่ายบุคคล

14 รองฯ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายมนต์อิศวร   รัตนะวงษ์ไชย รองฯฝ่ายทั่วไป

15 พันธกิจ ๑. จัดสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ และเทียบเคียงมาตรฐานสากล ๒. พัฒนาผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก ๓. ปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่า และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ๔. ปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ๕. พัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ๖. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ ๗. พัฒนาระบบบริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพ ๘. พัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล ๙. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

16 เป้าหมาย ๑. สถานศึกษาจัดสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑และเทียบเคียงมาตรฐานสากล ๒. ผู้เรียนเป็นเลิศวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิดผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก ๓. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตรู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ๔. ผู้เรียนรักการเรียนรู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน เรียนรู้ด้วยตนเองและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ๕. ครูได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพการ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การวัดผลประเมินผลตามสภาพ จริงอิงพัฒนาการและเทียบเคียงมาตรฐานสากล ๖. สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

17 แผนที่โรงเรียน

18 เว็บโรงเรียน

19 สีประจำโรงเรียน สีฟ้า ความเฉลียวฉลาด ความก้าวหน้าในอนาคต ความมีเกียรติสูง สีขาว ความสะอาดทั้งกาย วาจา ใจ และหมายถึงผู้มีศีลธรรม มีสติปัญญา รู้จัก ช่วยเหลือสังคม

20 ขอบคุณค่ะ....... จัดทำโดย นางสาว ศิรินิภา คนทาเลขที่ 39
นางสาว ศิรินิภา คนทาเลขที่ 39 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4


ดาวน์โหลด ppt My school.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google