งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เข้าสู่รั้ว วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เข้าสู่รั้ว วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เข้าสู่รั้ว วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่รั้ว วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม

2 ข้อมูลวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม
รายการ หน้า ปรัชญา 1 วิสัยทัศน์ 2 ผู้บริหาร 3 แผนที่ตั้ง 4 ภาพกิจกรรม 5

3 ทักษะดี มีความรู้ คู่คุณธรรม
ปรัชญา ทักษะดี มีความรู้ คู่คุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน สร้างสมภูมิปัญญา พัฒนาเทคโนโลยี

4 วิสัยทัศน์ 1. จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและสมรรถนะอาชีพ 3. สนับสนุนการทำวิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

5 นายปริญญา นฤมิตบวรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม
นายปริญญา  นฤมิตบวรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม นายไสว จุลชู   รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์ฯและ แผนงานความร่วมมือ นายพิน  นิลบวร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ

6 แผนที่ตั้ง

7 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
ภาพต่อไป กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ

8 ภาพต่อไป การแข่งขันวิชาชีพ

9 ภาพต่อไป วันแม่แห่งชาติ

10 เตรียมเข้าสู่อาเซียนที่มาเลเซีย

11 ข้อมูลเพิ่มเติม www.vk-ktic.com

12 นางสาวอังคณา เกิดรักษ์ ปวช.1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จัดทำโดย นางสาวอังคณา เกิดรักษ์ ปวช.1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

13 เสนอ อาจารย์ สุธิกา ศรีทอง ปีการศึกษา 2555


ดาวน์โหลด ppt เข้าสู่รั้ว วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google