งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการเขียนโปรแกรม ( )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการเขียนโปรแกรม ( )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410)
[แผนกคอมพิวเตอร์] หลักการเขียนโปรแกรม ( ) 4 บทที่ การเขียนรหัสเทียม

2 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410)
1. การเขียนรหัสเทียม (Pseudo Code) รหัสเทียม (Pseudo Code อ่านว่า “ซูโดโค้ด”) คือ การอธิบายลำดับขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียดได้จากขั้นตอนวิธีการ ประมวลผล แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือ นำขั้นตอนการประมวลผลมาเขียน ผังงานหรือรหัสเทียมหรืออาจเขียนทั้งสองอย่าง เพื่อนำผังงานหรือ รหัสเทียมไปใช้ประกอบการเขียนโปรแกรมต่อไป หลักการเขียนโปรแกรม ( )

3 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410)
2. ลักษณะของรหัสเทียม 1. กำหนดจุดเริ่มต้นด้วยคำว่า “Begin” และจุดสิ้นสุดด้วยคำว่า “End” 2. ใช้คำที่สามารถเข้าใจได้ง่าย 3. การเขียนรหัสเทียมแต่ละคำสั่งควรเขียนเป็นบรรทัด ๆ 4. การเขียนรหัสเทียมต้องไม่ขึ้นกับภาษาใดภาษาหนึ่งในการเขียนปรแกรม 5. ควรมีการย่อหน้า เพื่อสะดวกต่อการอ่านและตรวจสอบ 6. การเขียนรหัสเทียมจะเขียนจากบนลงล่าง และมีทางเข้าหนึ่งทาง ทางออกหนึ่งทาง 7. การเขียนรหัสเทียมจะไม่เขียนหมายเลขกำกับในแต่ละขั้นตอน หลักการเขียนโปรแกรม ( )

4 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410)
ตัวอย่าง 1 แสดงลักษณะของรหัสเทียม อธิบายขั้นตอนวิธีการทำงานในลักษณะข้อความ 1. เริ่มต้นการทำงาน Begin Read Base , High Ans = 0.5 * Base * High Print Ans End 2. อ่านค่า Base , High 3. คำนวณค่า Ans = 0.5 * Base * High 4. แสดงค่า Ans 5. จบการทำงาน หลักการเขียนโปรแกรม ( )

5 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410)
3. รูปแบบของรหัสเทียม หลักการเขียนโปรแกรม ( )

6 4. การเขียนรหัสเทียมจากลำดับขั้นตอนวิธีการประมวลผล
ตัวอย่างที่ 1 จงเขียนรหัสเทียม จากลำดับขั้นตอนการทำงานของข้อความ เพื่อหาค่าผลรวม ดังตารางต่อไปนี้ หลักการเขียนโปรแกรม ( )

7 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410)
ตัวอย่างที่ 2 จงเขียนรหัสเทียมจากลำดับขั้นตอนการทำงานเพื่อคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยม หลักการเขียนโปรแกรม ( )

8 5. การเขียนรหัสเทียมจากขั้นตอนการทำงานแบบต่าง ๆ
การเขียนรหัสเทียมจากขั้นตอนการทำงานแบบต่าง ๆ เริ่มต้นการทำงานแบบลำดับจะเป็นการทำงานแบบข้อต่อข้อ ส่วนลักษณะการทำงานแบบเลือกทำ จะใช้รหัสเทียมว่า If...Then...Else คำว่า “If” ใช้แทนคำว่า “ถ้า” คำว่า “Then” ใช้แทนคำว่า “แล้วทำ” คำว่า “Else” ใช้แทนคำว่า “มิฉะนั้นแล้ว” ส่วนลักษณะการทำงานแบบทำซ้ำ การทำงานสามารถจะใช้คำสั่ง While...Do และ Do...Until คำว่า “While” ใช้แทนคำว่า “ทำในขณะที่” คำว่า “Do” ใช้แทนคำว่า “ทำ” คำว่า “Do Until” ใช้แทนคำว่า “ทำจนกระทั่ง” หลักการเขียนโปรแกรม ( )

9 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410)
ตัวอย่างที่ 1 จงเขียนรหัสเทียม จากลำดับขั้นตอนการทำงานแบบเลือกทำ หลักการเขียนโปรแกรม ( )

10 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410)
ตัวอย่างที่ 2 จงเขียนรหัสเทียม จากลำดับขั้นตอนการทำงานแบบทำซ้ำ ด้วย While ...Do ดังตารางต่อไปน หลักการเขียนโปรแกรม ( )

11 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410)
ตัวอย่างที่ 3 จงเขียนรหัสเทียม จากลำดับขั้นตอนการทำงานแบบ ทำซ้ำด้วย Do ...Until หลักการเขียนโปรแกรม ( )

12 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410)
จบการนำเสนอ บทที่ การเขียนรหัสเทียม หลักการเขียนโปรแกรม ( )


ดาวน์โหลด ppt หลักการเขียนโปรแกรม ( )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google