งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้
เรื่อง คุณชอบกินผลไม้อะไร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครูสฐาปรานี เพ็งปั้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

2 มาตรฐานการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
สาระที่ 1 : ภาษาเพื่อการสื่อสาร มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจกระบวนการฟังและการอ่าน สามารถตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และนำความรู้มาใช้อย่างมีวิจารณญาณ มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความ คิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ

3 วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนรู้จักชื่อผลไม้และสามารถบอกชื่อผลไม้เป็น ภาษาจีนได้ 2. นักเรียนสามารถพูดประโยคแสดงความต้องการเป็น ภาษาจีนได้

4 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
1.ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 2.ขั้นปฏิบัติการสอน 3.ขั้นสรุป

5 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด รับประทานผลไม้ช่วยให้สุขภาพดีอย่างไร คำถามประจำหน่วย รับประทานผลไม้มีประโยชน์อย่างไร คำถามประจำบท คุณรู้จักผลไม้อะไรบ้าง ชอบกินผลไม้อะไร

6 โครงงาน:คุณชอบกินผลไม้อะไร
ถามเกี่ยวกับผลไม้ที่คุณชอบมี อะไรบ้าง ผลไม้ภาษาจีนเรียกว่าอะไร ทำไมชอบกินผลไม้ชนิดนี้ มี ประโยชน์อย่างไร แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

7 โครงงาน:คุณชอบกินผลไม้อะไร
-เป้าหมาย(Goal):สามารถพูดชื่อผลไม้เป็นภาษาจีนได้ -บทบาท(Role):นักเรียนเข้าใจคำศัพท์ผลไม้และพูดแสดง ความต้องการเป็นภาษาจีนได้ -กลุ่มผู้ชม(Audience):นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา -ชุดกิจกรรมและภาระงาน(Set of activities and tasks):ใบงาน -ผลงาน(Products):สมุดภาพคำศัพท์

8 เกณฑ์การประเมิน ก่อนเริ่มการจัดการเรียนรู้ ระหว่างการจัดการเรียนรู้
สิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ วิธีการ เครื่องมือ -ถามนักเรียน รู้จักผลไม้อะไรบ้าง -แบบทดสอบก่อนเรียนเกี่ยวกับผลไม้ -นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้ -สนทนาถามตอบเกี่ยวกับผลไม้ -บัตรคำศัพท์ PPT -รูปผลไม้ต่าง ๆ -กิจกรรมจับคู่สนทนา -ประเมินผลการเรียนรู้ -ทำใบงาน -แบบทดสอบคำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google