งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ และคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศของผลการทดลองทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552-2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ และคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศของผลการทดลองทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552-2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ และคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศของผลการทดลองทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา

2 จัดทำโดย 1.นายต้นตระการ กล่ำบุตร เลขที่ 4
1.นายต้นตระการ กล่ำบุตร เลขที่ 4 2.นายสิทธิศักดิ์ คุ้ยทอง เลขที่ 7 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2. เพื่อศึกษาคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่เข้าสอบ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในแต่ละ 8 กลุ่มสาระของแต่ละปีการศึกษา

4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตารางแสดงจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ และคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศของผลการทดลองทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา วิชา ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย ภาษาไทย 350889 46.47 351633 42.61 368228 41.88 สังคมศึกษาฯ 354402 36.00 357050 46.51 372662 33.39 ภาษาอังกฤษ 352805 23.98 354531 19.22 370561 21.80 คณิตศาสตร์ 353680 28.56 356591 14.99 372094 22.73 วิทยาศาสตร์ 349778 29.06 349210 30.90 366744 27.90 สุขศึกษาและพลศึกษา 348634 45.37 347462 62.86 365045 54.61 ศิลปะ 37.75 32.62 28.54 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 32.98 43.69 48.72

5 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้เข้าสอบของแต่ละ 8 กลุ่มสาระ ของแต่ละปีการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2552

6 ปีการศึกษา 2553

7 ปีการศึกษา 2554

8 แผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี่ยของแต่ละ 8 กลุ่มสาระ ของแต่ละปีการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552

9 ปีการศึกษา 2553

10 ปีการศึกษา 2554

11 ผลการประเมิน ในปีการศึกษา 2552 มีจำนวนผู้เข้าสอบที่น้อยที่สุด คือ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในปีการศึกษา 2552 มีจำนวนผู้เข้าสอบที่มากที่สุด คือ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในปีการศึกษา 2553 มีจำนวนผู้เข้าสอบที่น้อยที่สุด คือ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในปีการศึกษา 2553 มีจำนวนผู้เข้าสอบที่มากที่สุด คือ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

12 5. ในปีการศึกษา 2554 มีจำนวนผู้เข้าสอบที่น้อยที่สุด คือ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6. ในปีการศึกษา 2554 มีจำนวนผู้เข้าสอบที่มากที่สุด คือ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 7. ในปีการศึกษา 2552 มีคะแนนเฉลี่ยที่น้อยที่สุด คือ ภาษาอังกฤษ 8. ในปีการศึกษา 2552 มีคะแนนเฉลี่ยที่มากที่สุด คือ ภาษาไทย 9. ในปีการศึกษา 2553 มีคะแนนเฉลี่ยที่น้อยที่สุด คือ คณิตศาสตร์ 10. ในปีการศึกษา 2553 มีคะแนนเฉลี่ยที่มากที่สุด คือ สุขศึกษาและพลศึกษา 11. ในปีการศึกษา 2554 มีคะแนนเฉลี่ยที่น้อยที่สุด คือ ภาษาอังกฤษ 12. ในปีการศึกษา 2554 มีคะแนนเฉลี่ยที่มากที่สุด คือ สุขศึกษาและพลศึกษา

13 เอกสารอ้างอิง ที่มา : เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555

14


ดาวน์โหลด ppt จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ และคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศของผลการทดลองทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552-2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google