งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถิติผลการบรรจุงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถิติผลการบรรจุงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถิติผลการบรรจุงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 - 2556
สถิติผลการบรรจุงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ ปี พ.ศ จำนวน 10,797 คน ปี พ.ศ จำนวน 9,911 คน ปี พ.ศ จำนวน 13,082 คน

2 ผลการบรรจุงานสูงสุด 10 อันดับ ของผู้รับอนุญาตจัดหางานประเภท “นิติบุคคล” ในปี 2556
1. บริษัทจัดหางาน เพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ฯ จำกัด จำนวน 1,448 คน 2. บริษัทจัดหางาน เจเอซี เพอซันแนล จำกัด “ คน 3. บริษัทจัดหางาน พี.อาร์ แอนด์ บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด “ คน 4. บริษัทจัดหางาน เพิ่มเพ็ญ จำกัด “ คน 5. บริษัทจัดหางาน เคไอ เปอรูมาล คอร์เปอเรชั่น จำกัด “ คน 6. บริษัทจัดหางาน ยู.เอ.เอ็นสตรอง จำกัด “ คน 7. บริษัทจัดหางาน อเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด “ คน 8. บริษัทจัดหางาน พีเอ แอนด์ ซีเอ จำกัด “ คน 9. บริษัทจัดหางาน ซีดับบลิวเอ ทาเลนท์ จำกัด “ คน 10. บริษัทจัดหางาน พีอาร์ทีอาร์ แอนด์ บิสซิเนส โปรเซสฯ จำกัด “ คน

3 ผลการบรรจุงานสูงสุด 10 อันดับ ประเภท “บุคคลธรรมดา” ในปี 2556
ผลการบรรจุงานสูงสุด 10 อันดับ ประเภท “บุคคลธรรมดา” ในปี 2556 1. สำนักงานจัดหางาน ไทยมั่นคงธุรกิจ จำนวน คน 2. สำนักงานจัดหางาน ตากสินบริการ “ คน 3. สำนักงานจัดหางาน เพชรเกษม ธุรกิจ “ คน 4. สำนักงานจัดหางาน สกุณา ธุรกิจ “ คน 5. สำนักงานจัดหางาน ชื่นจิต บริการ “ คน 6. สำนักงานจัดหางาน ทรัพย์สมบูรณ์ ธุรกิจ “ คน 7. สำนักงานจัดหางาน ส.รุ่งเรือง เซอร์วิส “ คน 8. สำนักงานจัดหางาน พี.เอ็น บริหารงาน พี.ซี. “ คน 9. สำนักงานจัดหางาน กนกวรรณ ธุรกิจ “ คน 10.สำนักงานจัดหางาน โชคดีบริการ “ คน

4 ยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญ พิเศษ การจัดระบบผู้นำเข้าแรงงาน ต่างด้าว (Broker)

5 ที่มาและปัญหา มีภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนหรือนายหน้าจัดหานำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศไทยเกิดขึ้น โดย...  ยังไม่มีมาตรการในควบคุม กำกับ การดำเนินธุรกิจดังกล่าว มีการเรียกเก็บค่าบริการจากนายจ้าง/แรงงานต่างด้าว ในอัตราที่สูง เกิดปัญหาการหลอกลวงทั้งนายจ้าง/แรงงานต่างด้าวซึ่ง อาจนำไปสู่การค้ามนุษย์

6 ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 9)
ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 9) กรณีการประกอบธุรกิจจัดหา/นำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศไทย เป็นการ “จัดหางาน” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ให้นำบทบัญญัติในหมวด 2 เกี่ยวกับการจัดหางานในประเทศมาบังคับใช้ได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้บัญญัติของพระราชบัญญัติการทำงาน ของคนต่างด้าว พ.ศ และพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ ด้วย

7 กรมการจัดหางานกำหนดนโยบาย
ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจจัดหา/นำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ต้องจดทะเบียนเป็นผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานฯ

8 ควบคุม ดูแล สำนักงานจัดหางานที่ไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
เก็บค่าบริการเกินกว่ากฎหมายกำหนด เก็บค่าบริการอื่นนอกจากกฎหมายกำหนด เช่น ค่าสมัครงาน ค่าเอกสาร ค่าประกัน ค่าเครื่องแต่งตัว ไม่รับผิดชอบต่อนายจ้าง/สถานประกอบการ และคนหางาน

9 ที่ให้ความร่วมมือและเสียสละเวลา เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้
ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือและเสียสละเวลา เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt สถิติผลการบรรจุงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google