งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค่าสมัครสมาชิก 200 บาท รับ Giftset มูลค่า 500 บาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค่าสมัครสมาชิก 200 บาท รับ Giftset มูลค่า 500 บาท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ค่าสมัครสมาชิก 200 บาท รับ Giftset มูลค่า 500 บาท

3 แผนการ ตลาด การสมัครสมาชิกมี 4 ตำแหน่งคือ 1. Supervisor 2. Manag er 3. Directo r 4. Preside nt

4

5 ทำคุณสมบัติ ส่วนตัว 750 PV. A B C จับคู่ผสมคะแนนใน แต่ละสาย จ่ายคู่ละ 300 บาท 5 คู่ / วัน / รอบ 1 รหัส สร้าง รายได้ 1,500 บาท / วัน 45,000 บาท / เดือน 750 PV. 1.Supe rvisor

6 Match ing แบบ VIP 4 รหัส 1.Supe rvisor 180,000 บาท / เดือน 6,000 บาท / วัน Fast Start 40 %

7 - ทำคุณสมบัติส่วนตัว สะสมคะแนน 750 PV. - ไม่ต้องรักษาสิทธิ์ Auto Shift - รับโบนัสคู่ละ 300 บาท - สูงสุด 5 คู่ / วัน / รอบ Supervisor

8 - Trinary จับคู่คำนวณ 750 PV. ในสายงาน A- B-C - รับสิทธิ์โบนัส Fast Start 40% - ไม่ได้รับสิทธิ์โบนัส Matching

9 2. Manage r ทำคุณสมบัติส่วนตัว 1,500 PV. จับคู่ผสมคะแนนใน แต่ละสาย จ่ายคู่ละ 420 บาท 15 คู่ / วัน / รอบ 1 รหัส สร้าง รายได้ 6,300 บาท / วัน 189,000 บาท / เดือน A B C 1,50 0 PV.

10 Match ing แบบ VIP 4 รหัส 2. Manage r 25,200 บาท / วัน 756,000 บาท / เดือน ชั้นลูก 15% Fast Start 40 %

11 - ทำคุณสมบัติส่วนตัว สะสมคะแนน 1,500 PV. - รักษาสิทธิ์ Auto Shift 300 PV. - รับโบนัสคู่ละ 420 บาท - สูงสุด 15 คู่ / วัน / รอบ Manager

12 - Trinary จับคู่คำนวณ 1,500 PV. ในสายงาน A-B-C - รับสิทธิ์โบนัส Fast Start 40% - รับสิทธิ์โบนัส Matching ในชั้นลูก 15%

13 ทำคุณสมบัติส่วนตัว 3,000 PV. จับคู่ผสมคะแนนใน แต่ละสาย จ่ายคู่ละ 500 บาท 20 คู่ / วัน / รอบ 1 รหัส สร้าง รายได้ 10,000 บาท / วัน 300,000 บาท / เดือน 2,50 0 PV. 3. Direct or A B C

14 Match ing แบบ VIP 4 รหัส 40,000 บาท / วัน 1,200,000 บาท / เดือน ชั้นลูก 15% 3. Direct or ชั้นหลาน 10% Fast Start 40 %

15 - ทำคุณสมบัติส่วนตัว สะสมคะแนน 3,000 PV. - รักษาสิทธิ์ Auto Shift 500 PV. - รับโบนัสคู่ละ 500 บาท - สูงสุด 20 คู่ / วัน / รอบ Dire ctor

16 - Trinary จับคู่คำนวณ 2,500 PV. ในสายงาน A-B-C ( ผสมคะแนน ) - รับสิทธิ์โบนัส Fast Start 40% - รับสิทธิ์โบนัส Matching ชั้นลูก 15% และชั้นหลาน 10%

17 ทำคุณสมบัติส่วนตัว 7,500 PV. จับคู่ผสมคะแนนใน แต่ละสาย จ่ายคู่ละ 500 บาท 30 คู่ / วัน / รอบ 1 รหัส สร้าง รายได้ 15,000 บาท / วัน 450,000 บาท / เดือน 2,50 0 PV. A B C 4. Preside nt

18 Match ing แบบ VIP 4 รหัส 60,000 บาท / วัน 1,800,000 บาท / เดือน ชั้นลูก 15% ชั้นหลาน 10% 4. Preside nt ชั้นเหลน 10% Fast Start 40 %

19 - ทำคุณสมบัติส่วนตัว สะสมคะแนน 7,500 PV. - รักษาสิทธิ์ Auto Shift 1,000 PV. - รับโบนัสคู่ละ 500 บาท - สูงสุด 30 คู่ / วัน / รอบ Preside nt

20 - Trinary จับคู่คำนวณ 2,500 PV. ในสายงาน A-B-C ( ผสมคะแนน ) - รับสิทธิ์โบนัส Fast Start 40% - รับสิทธิ์โบนัส Matching ชั้นลูก 15% ชั้นหลาน 10% และชั้นเหลน 10%

21

22

23 แนะนำ 6 President และต้องมียอดจับคู่เดือน ละ ไม่น้อยกว่า 100,000 บาทติดต่อกัน 3 เดือน จะ ได้รับตำแหน่ง CEO ได้รับค่าบริหาร 1% จาก ยอดทั่วประเทศ โดย 50% หารเท่ากัน และอีก 50% เฉลี่ยตามผลงาน

24

25

26

27

28

29

30 หมาย เหตุ 1. ค่าสมัคร 200 บาท รับ Giftset มูลค่า 500 บาท 2. Trinary จับคู่ผสม คะแนนได้ทุกสายงาน 3. Fast Start คำนวณให้ ผู้แนะนำ 4. Matching คำนวณ จ่ายแบบ Roll Up

31 5. กรณีไม่รักษาสิทธิ์ จะ ไม่ได้รับ Matching Bonus และ แผนราย เดือน Fantastic Plan ( แฟนตาสติก แพลน ) 6. การรักษาสิทธิ์เป็นแบบ Auto Shift โดยหักจาก คอมมิสชั่น กรณีที่ไม่ครบ ต้องจ่ายเป็นเงินสด และ คะแนนนี้จะนำไปคำนวณ ในแผน Fantastic Plan

32 7. เมื่อมีการรักษาสิทธิ์ ตำแหน่ง Director และ President จะมีการ เก็บคะแนนทีมแข็งไว้ ไม่จำกัด

33 *** โปรดตรวจสอบความ ถูกต้องของผังองค์กรของ ท่าน ก่อนเวลา 12.00 น. ในวันถัดไป เมื่อพบความ ผิดพลาด กรุณาติดต่อกลับ บริษัทฯ ภายในเวลา 14.00 น. หากเลยเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อ ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งสิ้น ***

34


ดาวน์โหลด ppt ค่าสมัครสมาชิก 200 บาท รับ Giftset มูลค่า 500 บาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google