งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Effect of Power System Harmonic on Equipments

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Effect of Power System Harmonic on Equipments"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Effect of Power System Harmonic on Equipments
Utility Customers Manufacturers Consultants Research Organizations PQ Standard Organizations Engineers Facility Designers Research Division, PEA

2 Harmonic Sources 6k+1 12k+1 Transformer Electronic Arc Furnaces SMPS
DC & AC Drive Electronic Arc Furnaces Spot Welding Transformer

3 Symmetrical Component
Anticlockwise Clockwise Negative Sequence Positive Sequence Zero Sequence

4 Symmetrical Component

5 Symmetrical Component

6 System Connection & Harmonic
Source Harmonic Source 50 Hz Order Sym. Positive Sequence (+) 3n + 1 H Negative Sequence (-) 3n - 1 Zero Sequence (0) 3n

7 System Connection & Harmonic
ลำดับที่ ความถี่ Sym Zero Sequence Zero Sequence

8 Zero Sequence P Q Q P Reference

9 Zero Sequence P Q Q P Reference

10 Zero Sequence P Q Q P Reference

11 Zero Sequence P Q Q P Reference

12 Zero Sequence P Q Q P Reference

13 Power Quality Monitoring
Unipower Model 902 Meridian Fluke Model41B Hioki Dranetz Model 658

14 Harmonic Power Flow 50 Hz + - Source Power Sink Source Sink

15 Ex. Harmonic Power Flow 50 Hz + - Power Source Sink

16 Harmonic Power Flow Source

17 Harmonic Power Flow

18 Harmonic Series Resonance (Low Impedance)
Impedance (Z) R h Harmonic Order

19 Harmonic Series Resonance (Low Impedance)

20 Harmonic Series Resonance Order

21 Finding Harmonic Series Resonance Order
1 MVA Z = 6.5 %

22 Harmonic Parallel Resonance (High Impedance)
Impedance (Z) R h Harmonic Order

23 Harmonic Parallel Resonance (High Impedance)
IS IC R

24 Harmonic Parallel Resonance (High Impedance)

25 Harmonic Parallel Resonance (High Impedance)
MVASC-HV MVA Tr %Z MVASC-LV

26 Harmonic Parallel Resonance (High Impedance)
100 MVASC-HV 1 MVA Z = 6.5 % MVASC-LV

27 Effect on Miniature Circuit Breaker Magnetic Trip (Short Circuit)
Thermal Trip (Overload) 5วินาที 1วินาที MCB Magnetic Trip (Short Circuit)

28 Effect on Fuse

29 Effect on Fuse Maximum Clearing Time Minimum Melting Time 0.4 Sec
0.01 0.10 1 10 100 1,000 10,000 100,000 Rated Current (%) Time (seconds) Effect on Fuse Maximum Clearing Time Fuse 0.4 Sec < 0.4 Sec Relay Minimum Melting Time

30 Effect on Capacitor

31 Components of Capacitor
I. Dry-type - no pollution or leakage risk II. Sequential Protection System Self-Healing Capacitor Elements Internally Protection Elements Nonflammable Dry Vermiculite Filter III. Discharge Resistors IV. Terminal Studs V. Thermal equalizer VI. Steel enclosure VII. Light weight easy to install IPE Element IPE Wires Can Winding core Resin filling Sprayed contact layer Non self- healing windings Fuse Capacitor winding Sprayed contact layer

32 Components of Capacitor
Electrode : a microscopically thin layer of conducting material, aluminum or zinc 0.01 microns Dielectric : Polypropylene range from 5 to 10 microns Polypropylene Dielectric Aluminum Foil Electrode

33 Effect on Capacitor Voltage Dielectric Stress = Thickness

34 Harmonic and Capacitor Selection
Sn : ขนาดของหม้อแปลง (kVA) Gh : ขนาดของโหลดที่สร้าง ฮาร์มอนิกส์(kVA)

35 Harmonic and Capacitor Selection
400V 470/525V 525V Reactor

36 Effect on Relay f h I50Hz I50Hz/h IRMS 50Hz 120 180 300 420 540 1 2 3
7 9 1.00A 0.92A 0.99A 1.02A - 0.46 0.33 0.20 0.145 0.11 1.00 1.03 1.04 1.01

37 Effect on Relay True RMS Sensing Sampling Harmonic Under protected
Peak Sensing Peak Sensing Under protected Over protected True RMS Sensing Sampling Harmonic

38 Effect on Ground Relay L3 3.L3 N L1 3.L1 L2 3.L2

39 Effect on Meter V I V I

40 Effect on Conductors Skin Effect x Y

41 Effect on Conductors Proximity Effect กระแสไหลในทิศทางเดียวกัน
กระแสไหลในทิศทางตรงข้ามกัน

42 Increase in AC resistance(%)
Effect on Conductors 300 250 200 150 100 50 500 mm2 Increase in AC resistance(%) 240 mm2 185 mm2 70 mm2 Harmonic Order

43 Effect on Conductors Copper Losses (Load Losses)

44 Effect on Transformer Skin Effect Proximity Effect Copper Losses
Eddy Current Losses คือ ค่าความสูญเสียจากกระแสไหลวนในขดลวดของหม้อแปลงไฟฟ้า เมื่อจ่ายโหลดแบบ Linear ที่พิกัดกระแส (50 Hz)

45 Effect on Transformer Transformer Derating (K Factor)
คือ ค่าความสูญเสียจากกระแสไหลวนในขดลวดของหม้อแปลงไฟฟ้า เมื่อจ่ายโหลดแบบ Linear ที่พิกัดกระแส (50 Hz)

46 Effect on Transformer Transformer Derating (K Factor)
คือ ค่าความสูญเสียจากกระแสไหลวนในขดลวดของหม้อแปลงไฟฟ้า เมื่อจ่ายโหลดแบบ Linear ที่พิกัดกระแส (50 Hz)

47 Effect on Transformer Transformer Derating (K Factor)
Transformer 25 MVA at 22 kV Fundamental 770 A at 50 Hz 3 rd 10 A 7 th 110 A 5 th 154 A 11 th 70 A

48 Effect on Transformer Transformer Derating (K Factor)

49 Effect on Transformer Transformer Derating (K Factor)

50 Effect on Transformer Transformer Derating (K Factor)
Transformer can be damaged Transformer can operate without damage

51 Effect on Transformer Transformer Derating (K Factor)
Transformer 25 MVA at 22 kV

52 Effect on Motor Positive Sequence Negative Sequence

53 Ambient Temperature 40 ํC
Effect on Motor Ambient Temperature 40 ํC Insulation Class

54 Effect on Motor อุณหภูมิเพิ่มสูงเกิน Class ที่ระบุ 10 C มีผลทำให้อายุการใช้งานของมอเตอร์ลดลงมากกว่า 50% ของที่มาตรฐานกำหนด

55 www.pea.co.th Email: Kittikorn.man@pea.co.th
แผนกวิจัยคุณภาพไฟฟ้าอุตสาหกรรม กองวิจัย ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Tel Fax

56 Transformer With Hysteresis Losses 3rd, 5th, 7th, 9th,....etc.

57 Transformer B,V Knee - Point Ankle -Point H,I

58 Harmonic Solution Passive Filter +jXL R L C R Low Impedance -jXC
Short Circuit

59 Active Filter Harmonic Solution IGBT Medium voltage Low voltage
Other loads Load generating harmonics Filter

60 หลักการทำงานของ Active Filter
Load current with harmonics Pure fundamental + = Compensating current

61 ประเภทของ Passive Filter
เปลี่ยนค่าความถี่รีโซแนนซ์โดยติดตั้ง Inductor ขนาด 5%หรือ 7% ของขนาด คาปาซิเตอร์เพื่อไม่ให้เกิดการรีโซแนนซ์ ในระบบที่มีฮาร์มอนิกส์ลำดับที่ 5, 7, 11 Detuning Filter เปลี่ยนค่า Impedance ของวงจรให้เป็น Low Impedance เพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีลักษณะเหมือนการลัดวงจร ซึ่งจะทำให้กระแสฮาร์มอนิกส์ไหลเข้าตัว Filter Tuning Filter


ดาวน์โหลด ppt Effect of Power System Harmonic on Equipments

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google