งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวณัฏฐณิชา โพธิ์งาม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวณัฏฐณิชา โพธิ์งาม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวณัฏฐณิชา โพธิ์งาม
รายงานผล ID Plan ประจำปีการศึกษา 2553 นางสาวณัฏฐณิชา โพธิ์งาม

2 วิสัยทัศน์ในการทำงาน
องค์ประกอบ 2 วิสัยทัศน์ในการทำงาน 3 เป้าหมาย การทำงาน 4 ผลการดำเนิน งาน 5 ภาพกิจกรรม ที่ผ่านมา 1 ข้อมูลพื้นฐานของครู

3 ข้อมูลครู ชื่อ นางสาวณัฏฐณิชา โพธิ์งาม ตำแหน่ง ครู
ชื่อ นางสาวณัฏฐณิชา โพธิ์งาม ตำแหน่ง ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่วัดผลประเมินผล ฝ่ายวิชาการ วันที่รับราชการ 24 พฤษภาคม อายุราชการ 4 ปี

4 “ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเต็มศักยภาพเพื่อให้เป็นคนดี
วิสัยทัศน์ “ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเต็มศักยภาพเพื่อให้เป็นคนดี คนเก่งและ คนมีความสุข”

5 ผลงานด้านการจัดการเรียนการสอน
1.ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.5 ผลการเรียน 3-4 ร้อยละ 80 และ ปลอด 0 , ร , มส 2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 และ ม.3 ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การอ่าน คิดวิเคราะห์ฯ และทักษะชีวิต อยู่ในระดับ ดีมาก ร้อยละ 80 , ดี ร้อยละ 15 พอใช้ ร้อยละ 5 , ปรับปรุง ไม่มี วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ม.4 ชุมนุม science creativity 3.ด้านสมรรถนะสำคัญ 5 สมรรถนะ การสื่อสาร,การคิด,การแก้ปัญหา,การใช้ทักษะชีวิต อยู่ในระดับ ดี การใช้เทคโนโลยี อยู่ในระดับ ดีมาก

6 การจัดการเรียนการสอน
ศึกษาหลักสูตร กำหนดหน่วยการเรียนรู้ เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ จัดทำสื่อและเอกสาร วัดประเมินความพึงพอใจ

7 ผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

8

9 แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 – 3/3

10 แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ รหัสวิชา ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (สายศิลป์)

11 สรุปผลการเรียน ปีการศึกษา 2553 ครูผู้สอน นางสาวณัฏฐณิชา โพธิ์งาม
สรุปผลการเรียน ปีการศึกษา 2553 ครูผู้สอน นางสาวณัฏฐณิชา โพธิ์งาม วิชา/ร้อยละ จำนวนนักเรียน สรุปผลการเรียน ระดับผลการเรียน 3 - 4 2-2.5 1-1.5 ฟิสิกส์ 78 69.24 29.49 11.54 - วิทยาศาสตร์ 82 57.41 39.01 3.66 วิทยาศาสตร์กายภาพ 15 88.89 11.11 6

12 ผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย รายวิชา และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 1 วิชา ปัญหาอุปสรรค 1. นักเรียนขาดความรับผิดชอบ 2. กิจกรรมทำให้ไม่สามารถติดตามนักเรียนได้ครบ แนวทางแก้ไข 1. ติดตามให้นักเรียนส่งงานให้ครบ และปรับคะแนนให้ตามความพยายาม และศักยภาพของผู้เรียน 2. ให้การบ้านนักเรียนเพิ่มเติม และให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองและทำรายงานเพิ่มเติมเพื่อมีโอกาสได้เกรด 3.5 – 4 เพิ่ม

13 กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ – เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

14 ชุมนุม science creativity จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ นำความรู้ความสามารถ ไปใช้ในชีวิตประจำวันและเกิดประโยชน์ต่อสังคม

15 ผลการดำเนินงานด้านงานสนับสนุนการสอน
1. เจ้าหน้าที่วัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ 2. งานครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 3. งานเวรประจำวันศุกร์ 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

16 ฝ่ายวิชาการ งานวัดผลประเมินผล
1) จัดทำทะเบียนผลการเรียน ระเบียนวิชาเรียน ปพ 5 2) จัดทำระเบียน แนวปฏิบัติและกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินงานวัดผลประเมินผลเป็นไปตามระเบียบ แนวแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาที่สอดคล้องกับหลักฐานการศึกษา 3) จัดทำ จัดหา จัดเก็บ และรวบรวมข้อสอบและเอกสารประเมินผลการเรียนให้เป็นระบบ 4) จัดทำและออกหลักฐานผลการเรียนของนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบ การวัดผล 5) จัดและกำหนดการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาใหม่ 6) จัดและกำหนดการสอบระหว่างภาค สอบปลายภาคและสอบแก้ระดับผลการเรียน 7) รวบรวมผลการเรียนทุกวิชา เสนอผลการเรียนต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ

17 กลุ่มสาระการเรียนรู้
งานวิชาการ 1) เป็นคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2) ให้ความร่วมมือด้านเอกสาร ข้อมูลของหมวดวิชา ฝ่ายงาน เพื่อประสานเสนอข้อมูล 3) บริการด้านการจัดการเรียนการสอนแก่บุคลากร ในกลุ่มสาระ 4) ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

18 ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ประชุม วางแผน คัดเลือกนักเรียน ฝึกซ้อมนักเรียน ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน รายงานผลการแข่งขัน โครงการแข่งขัน ทักษะวิชาการ เป็นครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน science show

19 ฝ่ายพัฒนานักเรียนฯ งานครูที่ปรึกษา 1) ติดตามดูแลพฤติกรรมนักเรียนที่มีความเสี่ยง และหาทางแก้ไขปัญหา โดยประสานกับครูผู้สอนผู้ปกครองอย่างต่อเนื่องและรายงานผู้บริหาร 2) ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน 3) ดำเนินกิจกรรมโฮมรูม ทุกวันหลังกิจกรรม เคารพธงชาติ

20 เวรห้องธุรการวันหยุดราชการ งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
เวรนอนหอพักหญิง เวรห้องธุรการวันหยุดราชการ เวรหอพักกลางวัน งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เวรครูประจำวันศุกร์

21 ภาพกิจกรรมนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

22 การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในงาน วทร. 20

23 ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

24 Thank you


ดาวน์โหลด ppt นางสาวณัฏฐณิชา โพธิ์งาม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google