งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

God is the Owner of everything Tin-Hungh se zoux nyungc-nyungc ga’naaiv nyei Ziouv Ging-Sou Scripture: Singx Nzung 50:1,9-15 Psalms 50:1,9-15.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "God is the Owner of everything Tin-Hungh se zoux nyungc-nyungc ga’naaiv nyei Ziouv Ging-Sou Scripture: Singx Nzung 50:1,9-15 Psalms 50:1,9-15."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 God is the Owner of everything Tin-Hungh se zoux nyungc-nyungc ga’naaiv nyei Ziouv Ging-Sou Scripture: Singx Nzung 50:1,9-15 Psalms 50:1,9-15

2 1 ZIOUV, Nernh Jiex nyei Tin-Hungh, gorngv. Lungh ndiev yiem mba'hnoi cuotv taux mba'hnoi muotv nyei dorngx. 1The Mighty One, God, the LORD, speaks and summons the earth from the rising of the sun to the place where it sets. 1 พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือพระเยโฮวาห์ตรัส และทรงเรียกแผ่นดินโลก ตั้งแต่ที่ดวงอาทิตย์ ขึ้นจนถึงที่ดวงอาทิตย์ตก 大能者神耶和华,已经发言招呼天下,从日出之地到日落之处。 dà néng zhĕ shén Yēhéhuá, y ǐ jing fā yán zhāohū tiān xià, cóng rì chū zhī dì dào rìluò zhī ch

3 9 Yie maiv qiemx zuqc yietc dauh yiem meih mbuo nyei ngongh laanh nyei ngongh gouv, fai yiem meih mbuo nyei yungh guanh nyei yungh gouv. 9 I have no need of a bull from your stall or of goats from your pens, 9 เราจะไม่รับวัวผู้จากเรือนของเจ้า หรือ แพะผู้จากคอกของเจ้า 我不从你家中取公牛,也不从你圈内取山羊。 W ǒ bù cóng n ǐ jiā zhōng q ǔ gōngniú, yĕ bù cóng n ǐ juān neì q ǔ shānyáng.

4 10 Weic zuqc yiem lomc nyei yietc zungv hieh zoih benx yie nyei, liemh yietc cin norm mbong nyei saeng-kuv yaac benx yie nyei. 10 for every animal of the forest is mine, and the cattle on a thousand hills. 10 เพราะสัตว์ทุกตัวในป่าเป็นของ เรา ทั้งสัตว์เลี้ยง บนภูเขาตั้งพันยอด 因为树林中的百兽是我的,千山上的牲畜也是我的。 Yīnwei shùlín zhōng de b ǎ i shòu shì w ǒ de, qiā shān de shēngchù yĕ shì w ǒ de.

5 11 Yiem lungh nyei yietc zungv norqc yie yaac hiuv nyei, yiem ndau maaih maengc nyei ga'naaiv benx nzengc yie nyei. 11 I know every bird in the mountains, and the creatures of the field are mine. 11 เรารู้จักบรรดานกแห่งภูเขาทั้งหลาย และบรรดาสัตว์ในนาเป็นของเรา 山中的飞鸟,我都知道。野地的走兽,也都属 我。 Sh ā n zh ō ng de f ē ini ǎ o, w ǒ d ō u zh ī dào. y ĕ dì de z ǒ ushòu, y ĕ d ō u sh ǔ w ǒ.

6 12 Se gorngv yie hnyouv sie, yie maiv mbuox meih, weic zuqc baamh gen caux yiem baamh gen nyei yietc zungv ga'naaiv benx yie nyei. 12 If I were hungry I would not tell you, for the world is mine, and all that is in it. 12 ถ้าเราหิว เราจะไม่บอกเจ้า เพราะพิภพ และสารพัดที่อยู่ในนั้นเป็นของเรา 我若是饥饿,我不用告诉你。因为世界,和其 中所充满的,都是我的 。 W ǒ ruò shì jīè, w ǒ búyòng gàosu n ǐ. yīnwei shìjiè, hé qízhōng su ǒ chōngm ǎ n de, dōu shì w ǒ de.

7 13 Yie nyanc ngongh nyei orv fai? Yie hopv yungh nyei nziaamv fai? 13 Do I eat the flesh of bulls or drink the blood of goats? 13 เราจะกินเนื้อวัวผู้หรือ หรือดื่ม เลือดแพะหรือ 我岂吃公牛的肉呢?我岂喝山羊的血呢? W ǒ q ǐ chī gōngniú de ròu ne. w ǒ q ǐ hē shānyáng de xuè ne.

8 14 Oix zuqc longc dor-ziec nyei waac benx fongc horc ziec bun Tin-Hungh nyei ga'naaiv, yaac jaauv sung meih caux Yiem Hlang Jiex Wuov Dauh laengz nyei ngaengc waac. 14 Sacrifice thank offerings to God, fulfill your vows to the Most High. 14 จงนำเครื่องการโมทนาพระคุณมาเป็น เครื่องสักการบูชาแด่พระเจ้าและทำตามคำ ปฏิญาณของเจ้าต่อองค์ผู้สูงสุด. 你们要以感谢为祭献与神。又要向至高者还你的愿。 Nǐmen yào yǐ gǎnxiè wèi zhaì xiàn yǔ shén. yòu yào xiàng zhìgāo zhĕ huán nǐde yuàn.

9 15 Buangh zuqc kouv naanc nyei ziangh hoc oix zuqc tov yie. Yie ziouc njoux meih, meih yaac oix taaih yie. 15 and call upon me in the day of trouble; I will deliver you, and you will honor me." 15 และจงร้องทูลเราในวันทุกข์ ยากลำบาก เราจะช่วยเจ้าให้พ้น และเจ้า จะถวายสง่าราศีแก่เรา " 并要在患难之日求告我,我必搭救你。你也要荣耀我。 Bìng yào zaì huànnàn zhī rì qiúgào w ǒ, w ǒ bì dājiù n ǐ. n ǐ yĕ yào róngyào w ǒ.

10

11 1. Nernh Jiex nyei ZIOUV gorngv, 'Jiem se yie nyei. Nyaanh yaac yie nyei. (Hakv^gai 2:8). "The silver is mine and the gold is mine,' declares the LORD Almighty. (Haggai 2:8) เงินเป็นของเรา และทองคำเป็นของเรา พระเยโฮวาห์จอม โยธาตรัสดังนี้แหละ. 万军之耶和华说,银子是我的,金子也是我的。 Wàn jūn zhī Yēhéhuá shuō, yínzi shì w ǒ de, jīnzi yĕ shì w ǒ de.

12 2."Meih mbuo maaic ndau maiv dungx maaic dangx, weic zuqc ndau se yie nyei. Meih mbuo se hnangv kaeqv mienh yaac hnangv ganh fingx mienh daaih caux yie yiem nor.” (Lewi 25:23). “The land must not be sold permanently, because the land is mine and you are but aliens and my tenants.” (Leviticus 25:23). “ เจ้าทั้งหลายจะขายที่ดินของเจ้าให้ขาดไม่ได้ เพราะว่าดินนั้นเป็นของเรา เพราะเจ้าเป็นคน ต่างด้าวและเป็นคนอาศัยอยู่กับเรา ” 地不可永卖,因为地是我的,你们在我面前是客旅,是寄居的。 Dì bùk ĕ y ǒ ng maì, y ī nwei dì shì w ǒ de, n ǐ men zaì w ǒ miànqián shì kèl ǚ, shì jìj ū de.

13 3.“Ndau-beih caux yiem ndau-beih nyei maanc muotc benx ZIOUV nyei. Lungh ndiev caux lungh ndiev nyei maanc mienh yaac ninh nyei.” (Singx Nzung 24:1) แผ่นดินโลกกับสรรพสิ่งในโลกนั้นเป็นของ พระเยโฮวาห์ทั้งพิภพกับบรรดาผู้ที่อยู่ใน พิภพนั้น. “The earth is the LORD's, and everything in it, the world, and all who live in it.” (Psalms 24:1). 地和其中所充满的,世界和住在其间的,都属耶和华。 Dì hé qízhōng su ǒ chōngm ǎ n de, shìjiè hé zhù zaì qí jiān de, dōu sh ǔ Yēhéhuá.

14 4. O ZIOUV aac, ….“Yiem lungh yiem ndau yietc zungv benx meih nyei. O ZIOUV aac, guoqv yaac benx meih nyei, meih duqv zoux hlo gunv maanc muotc. O ZIOUV aac,…. “Yietc zungv zinh zoih caux njang-laangc yiem meih daaih.” (1 Zunh Doic Doic Douh 29:11-12). O LORD, “Everything in heaven and earth is yours. O LORD, … “Wealth and honor come from you: you are the ruler of all things.” (1 chronicles 29:11-12). โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์,….“ ตระการเป็นของ พระองค์ และบรรดาสิ่งที่มีอยู่ในฟ้าสวรรค์และ ในแผ่นดินโลกเป็นของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเย โฮวาห์ ราชอาณาจักรเป็นของพระองค์ และ พระองค์ทรงเป็นที่ยกย่องเป็นจอมของสิ่ง สารพัด ……“ ทั้งความมั่งคั่งและเกียรติมาจาก พระองค์ และพระองค์ทรงครอบครองอยู่เหนือ ทุกสิ่ง ”

15 5. Yie maiv qiemx zuqc yietc dauh yiem meih mbuo nyei ngongh laanh nyei ngongh gouv, fai yiem meih mbuo nyei yungh guanh nyei yungh gouv. I have no need of a bull from your stall or of goats from your pens, เราจะไม่รับวัวผู้จากเรือนของเจ้า หรือแพะ ผู้จากคอกของเจ้า 我不从你家中取公牛,也不从你圈内取山羊。 W ǒ bù cóng n ǐ jiā zhōng q ǔ gōngniú, yĕ bù cóng n ǐ juān neì q ǔ shānyáng.

16 6. Weic zuqc yiem lomc nyei yietc zungv hieh zoih benx yie nyei, liemh yietc cin norm mbong nyei saeng-kuv yaac benx yie nyei. for every animal of the forest is mine, and the cattle on a thousand hills. เพราะสัตว์ทุกตัวในป่าเป็นของเรา ทั้งสัตว์เลี้ยง บนภูเขาตั้งพันยอด 因为树林中的百兽是我的,千山上的牲畜也是我的。 Yīnwei shùlín zhōng de b ǎ i shòu shì w ǒ de, qiā shān de shēngchù yĕ shì w ǒ de.

17 7. Yiem lungh nyei yietc zungv norqc yie yaac hiuv nyei, yiem ndau maaih maengc nyei ga'naaiv benx nzengc yie nyei. I know every bird in the mountains, and the creatures of the field are mine. เรารู้จักบรรดานกแห่งภูเขาทั้งหลาย และ บรรดาสัตว์ในนาเป็นของเรา 山中的飞鸟,我都知道。野地的走兽,也都属 我。 Sh ā n zh ō ng de f ē ini ǎ o, w ǒ d ō u zh ī dào. y ĕ dì de z ǒ ushòu, y ĕ d ō u sh ǔ w ǒ.

18 8. Se gorngv yie hnyouv sie, yie maiv mbuox meih, weic zuqc baamh gen caux yiem baamh gen nyei yietc zungv ga'naaiv benx yie nyei. If I were hungry I would not tell you, for the world is mine, and all that is in it. ถ้าเราหิว เราจะไม่บอกเจ้า เพราะพิภพและ สารพัดที่อยู่ในนั้นเป็นของเรา 我若是饥饿,我不用告诉你。因为世界,和其 中所充满的,都是我的 。 W ǒ ruò shì jīè, w ǒ búyòng gàosu n ǐ. yīnwei shìjiè, hé qízhōng su ǒ chōngm ǎ n de, dōu shì w ǒ de.

19 9.Yie nyanc ngongh nyei orv fai? Yie hopv yungh nyei nziaamv fai? Do I eat the flesh of bulls or drink the blood of goats? เราจะกินเนื้อวัวผู้หรือ หรือดื่ม เลือดแพะหรือ 我岂吃公牛的肉呢?我岂喝山羊的血呢? W ǒ q ǐ chī gōngniú de ròu ne. w ǒ q ǐ hē shānyáng de xuè ne.

20 10. Oix zuqc longc dor-ziec nyei waac benx fongc horc ziec bun Tin-Hungh nyei ga'naaiv, yaac jaauv sung meih caux Yiem Hlang Jiex Wuov Dauh laengz nyei ngaengc waac. Sacrifice thank offerings to God, fulfill your vows to the Most High. จงนำเครื่องการโมทนาพระคุณมาเป็นเครื่อง สักการบูชาแด่พระเจ้าและทำตามคำปฏิญาณ ของเจ้าต่อองค์ผู้สูงสุด. 你们要以感谢为祭献与神。又要向至高者还你的愿。 Nǐmen yào yǐ gǎnxiè wèi zhaì xiàn yǔ shén. yòu yào xiàng zhìgāo zhĕ huán nǐde yuàn.

21 11. Buangh zuqc kouv naanc nyei ziangh hoc oix zuqc tov yie. Yie ziouc njoux meih, meih yaac oix taaih yie. and call upon me in the day of trouble; I will deliver you, and you will honor me." และจงร้องทูลเราในวันทุกข์ยากลำบาก เราจะช่วยเจ้าให้พ้น และเจ้าจะถวายสง่า ราศีแก่เรา " 并要在患难之日求告我,我必搭救你。你也要荣耀我。 Bìng yào zaì huànnàn zhī rì qiúgào w ǒ, w ǒ bì dājiù n ǐ. n ǐ yĕ yào róngyào w ǒ.

22 12. ZIOUV, Nernh Jiex nyei Tin-Hungh, gorngv. Lungh ndiev yiem mba'hnoi cuotv taux mba'hnoi muotv nyei dorngx.” (Singx Nzung 50:1) The Mighty One, God, the LORD, speaks and summons the earth from the rising of the sun to the place where it sets.” (Psalms 50:1) พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือพระเยโฮวาห์ตรัส และทรงเรียกแผ่นดินโลก ตั้งแต่ที่ดวงอาทิตย์ ขึ้นจนถึงที่ดวงอาทิตย์ตก 大能者神耶和华,已经发言招呼天下,从日出之地到日落之处。 dà néng zhĕ shén Yēhéhuá, y ǐ jing fā yán zhāohū tiān xià, cóng rì chū zhī dì dào rìluò zhī ch

23


ดาวน์โหลด ppt God is the Owner of everything Tin-Hungh se zoux nyungc-nyungc ga’naaiv nyei Ziouv Ging-Sou Scripture: Singx Nzung 50:1,9-15 Psalms 50:1,9-15.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google