งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1
ผลงานครู โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

2 คุณครูอรพิน ศรีสวัสดิ์
คุณครูอรพิน ศรีสวัสดิ์ ชุดปฏิบัติการเรื่องการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์นำพาชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

3 คุณครูอภิสิทธิ์ ลาเสือ
คุณครูอภิสิทธิ์ ลาเสือ แบบฝึกเสริมทักษะที่เน้นกระบวนการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

4 คุณครูสุวิทย์ สวรรค์น้อย
คุณครูสุวิทย์ สวรรค์น้อย แบบฝึกเสริมทักษะประติมากรรมจากปูนปลาสเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

5 คุณครูมณฑา สมบูรณ์ บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน
คุณครูมณฑา สมบูรณ์ บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน เรื่อง เศรษฐศาสตร์ในยุคเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

6 คุณครูทิพยวรรณ หารคุโน
คุณครูทิพยวรรณ หารคุโน บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ทันตสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

7 คุณครูรัตนา ศิริพันธุ์
คุณครูรัตนา ศิริพันธุ์ แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

8 คุณครูจิรารัตน์ สมชาย
คุณครูจิรารัตน์ สมชาย หนังสือส่งเสริมการอ่านวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

9 คุณครูสำรอง งามชมภู หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง การจักรสานไม้ไผ่
คุณครูสำรอง งามชมภู หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง การจักรสานไม้ไผ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

10 คุณครูศักดิ์สิทธิ์ คำภา
คุณครูศักดิ์สิทธิ์ คำภา แบบฝึกปฏิบัติ ชุด นักคิดนักประดิษฐ์รุ่นจิ๋ว เรื่อง ความร้อนและแสงสว่าง

11 คุณครูสฤษดิ์ ทุมคำ หนังสือประกอบการเรียน
คุณครูสฤษดิ์ ทุมคำ หนังสือประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

12 คุณครูจารุวรรณ์ ศรีสร้างคอม
คุณครูจารุวรรณ์ ศรีสร้างคอม แบบฝึกพัฒนาการอ่าน การเขียนภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

13 คุณครูบุญเพ็ง พลเทพ หนังสือภาพประกออบคำคล้องจอง เพื่อพัฒนาทักษะภาษา
คุณครูบุญเพ็ง พลเทพ หนังสือภาพประกออบคำคล้องจอง เพื่อพัฒนาทักษะภาษา สำหรับเด็กชั้นอนุบาล 2

14 คุณครูกนกพร สาแจ้ง แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด
คุณครูกนกพร สาแจ้ง แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

15 คุณครูคำไพ โยชน์สุวรรณ์
คุณครูคำไพ โยชน์สุวรรณ์ บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สมบัติของจำนวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

16 สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google