งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EQ (Emotional Quotient) หรือ E-Skills

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EQ (Emotional Quotient) หรือ E-Skills"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 EQ (Emotional Quotient) หรือ E-Skills
คือความสามารถในการจัดการอารมณ์ทั้งของตน และของผู้อื่นได้ โดยมีความหมายดังนี้ ความสามารถที่จะรับรู้ ตีความ แสดงออกภาวะอารมณ์ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับกาละเทศะ ความสามารถที่จะเอาอารมณ์ความรู้สึกมาเกื้อหนุนความคิดอ่าน การตัดสินใจของตนได้

2 EQ (Emotional Quotient) หรือ E-Skills
ความสามารถที่จะเข้าใจ วิเคราะห์และใช้ความรู้สึกเกี่ยวกับอารมณ์ของตน และของผู้อื่นได้ ความสามารถที่จะใคร่ครวญ เพื่อควบคุม เรียนรู้ ปรับเปลี่ยนตน เพื่อสร้างความงอกงามด้านอารมณ์ และสติปัญญา

3 อาการของผู้ที่มีปัญหาด้าน EQ
1. ผิดไม่เป็น : เชื่อว่าตนไม่ผิด ทำผิดไม่ได้ ทำผิดไม่เป็น แม้ว่าตนผิดก็ไม่รู้จักขอโทษ หรือยอมรับผิด 2. เน้นบริวาร : ห้อมล้อมด้วยบริวารที่เป็น “ลูกขุนพลอยพยัก” ที่ไม่กล้าขัดใจนาย ทำให้นายไม่รู้จักตนเองมากขึ้น

4 อาการของผู้ที่มีปัญหาด้าน EQ
3. เชี่ยวชาญหมด : มองตนเองว่า “ดีเลิศประเสริฐศรี” เก่งเป็นอัจฉริยะ ในทุกทาง ทุกเรื่อง พูดอะไรทุกคนต้องฟัง 4. ชอบกดขี่ : พูดจาไม่เข้าหูคน ใครได้ยินได้ฟัง ก็รู้สึกห่อเหี่ยวใจ ใช้พระเดชเข้ากำกับควบคุมคน แสดงอาการดูถูกคน ทำให้เขารู้สึกเสียหน้าหรือต่ำต้อย

5 ลักษณะของผู้ที่มี EQ ที่ดี
1. สัมพันธ์ : มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รู้จักสร้างสาน และ รักษาสัมพันธ์ 2. มั่นคง : นำพาอารมณ์กลับสู่สภาพเดิมได้รวดเร็ว เมื่อเผชิญหน้ากับความเครียด แรงกดดัน

6 ลักษณะของผู้ที่มี EQ ที่ดี
3. ตรงเที่ยง : มีความเป็นกลาง ยุติธรรม ไม่ลำเอียง 4. เรียงร้อย : ใช้ปิยวาจา หรือคำพูดที่อ่อนโยนกับ ผู้ที่เหนือกว่า เสมอกัน หรือด้อยกว่า 5. ค่อยคิด : คิดก่อนพูด พูดแล้วคิด แสดงอารมณ์ ได้ถูกกาละเทศะ สมวัย สมตำแหน่ง

7 ลักษณะของผู้ที่มี EQ ที่ดี
6. จิตสูง : ฝึกจิตให้สงบ นิ่ง เย็น ไม่อัตตานิยม อ่าน ความรู้สึก อ่านใจ ความต้องการของผู้อื่นได้ รวดเร็วและถูกต้อง 7. จูงใจ : โน้มน้าวขับเคลื่อนคนได้ โดยไม่ต้องใช้อำนาจ 8. ไม่เครียด : สามารถสร้างและใช้อารมณ์ขันได้อย่างมีไหว พริบ และถูกกาละเทศะ

8 E- Skills คือผู้ที่สามารถควบคุมอารมณ์ทางลบของตนเองได้ อ่านความรู้สึกความต้องการของคน ได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ สามารถโน้มน้าวทัศนคติของคนอื่น โดยใช้ ปิยวาจา และความสุขุมในการแก้ไข ความขัดแย้ง ในหน่วยงานกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ ในการทำงาน รักงาน รักองค์การ สร้างทีม ที่มีประสิทธิภาพ

9 งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข งานก็ได้ผล คนก็ได้แผล
ผลสำเร็จของการที่มี EQ ที่ดี งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข ไม่ใช่ งานก็ได้ผล คนก็ได้แผล


ดาวน์โหลด ppt EQ (Emotional Quotient) หรือ E-Skills

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google