งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพยากรณ์โรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพยากรณ์โรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพยากรณ์โรค

2 การผูกดวงพยากรณ์โรค DIS. Agent Spread Severity Perception People
Risk com. Severity Perception DIS. Environment People Behavior Host Change Epidemiology Vector

3 การแพร่ของเชื้อ (spread )
- อุบัติใหม่หรืออุบัติซ้ำ - ความยากง่ายของการแพร่เชื้อ - ช่องทางการแพร่ระบาด - ฯลฯ

4 ความรุนแรงของเชื้อ ( Severity )
- ชนิดของเชื้อ - การกลายพันธุ์ - อันตรายจากการก่อโรคของเชื้อ - ฯลฯ

5 การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม (Change )
- สภาวะโลกร้อน - ฤดูกาล - อุณหภูมิ - ฯลฯ

6 พาหะนำโรค ( vector ) การเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยา ( ecology )
ปริมาณหรือความชุกชุม การเคลื่อนย้ายหรือการกระจาย ฯลฯ

7 ระบาดวิทยาของโรค ( Epidemiology )
เวลา (Time ) สถานที่ ( Place ) คน ( Person ) สถานการณ์ของโรค ( situation )

8 พฤติกรรม (Behavior ) พฤติกรรมเสี่ยงของโรค ความรู้ ทัศนคติ

9 การรับรู้ ( perception)
ความรู้ ข่าวสาร ความเสี่ยง ฯลฯ

10 การสื่อสารความเสี่ยง (Risk communication)
การเข้าถึงสื่อ ประสิทธิภาพของสาร ตรงประเด็นความอยากรู้ ฯลฯ

11 กรอบการสื่อสารประชาสัมพันธ์
เป้าหลักที่จะไปถึง 1.องค์ความรู้ที่ได้มาตรฐาน สื่อที่ออกไปต้องมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน มีเครือข่ายสนับสนุนการถ่ายทอด สิ่งที่อยากเห็น - การรับรู้ข่าวเร็ว/ชัดเจน - การตอบสนองต่อข่าวได้ทันท่วงที ประชาชนเชื่อถือและไว้วางใจ การสื่อสารประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดให้ปชช.รับทราบ/มีความรู้และส่งผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

12 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การพยากรณ์โรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google