งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนปฏิบัติงาน 5 ปี (2553 – 2557) นิคมการเกษตรข้าวหอมมะลิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนปฏิบัติงาน 5 ปี (2553 – 2557) นิคมการเกษตรข้าวหอมมะลิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนปฏิบัติงาน 5 ปี (2553 – 2557) นิคมการเกษตรข้าวหอมมะลิ
แผนปฏิบัติงาน 5 ปี (2553 – 2557) นิคมการเกษตรข้าวหอมมะลิ ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

2 แผนแม่บทนิคมการเกษตรข้าวหอมมะลิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ปีงบประมาณ 1.พื้นที่ดำเนินการ ดำเนินการในพื้นที่ ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พื้นที่ประมาณ 35,000 ไร่ แบ่งการดำเนินการเป็น 7 ระยะ ต.ทุ่งหลวง เขตจังหวัดสุรินทร์ 1 3 7 6 5 4 2 ต.สระคู 2.เป้าหมายโครงการนิคมการเกษตรข้าวหอมมะลิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มผลผลิตต่อหน่วยเดิมร้อยละ 20 และผลิตข้าวให้ได้มาตรฐาน GAP ในปีต่อๆไป

3 4.บทสรุปภายหลังสิ้นสุดโครงการ
3.แนวทางการดำเนินงาน จัดเวทีเสวนาภาคประชาชน การบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การสร้าง/พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาศูนย์ต้นแบบ ส่งเสริมการใช้พันธุ์ดี ลดต้นทุนการผลิต ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มศักยภาพการผลิต / การแปรรูป และการตลาด ติดตามประเมินผล 4.บทสรุปภายหลังสิ้นสุดโครงการ เกษตรกรมีผลผลิตเพิ่มขึ้น ผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เกษตรกรมีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง บริหารจัดการสินค้าเกษตรได้ครบวงจร มีความสามารถในการต่อรองด้านการตลาดและพึ่งพาตนเองได้

4 5. กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆที่ร่วมบูรณาการ
1. งานปรับปรุงศักยภาพพื้นที่เพาะปลูกในด้านการจัดสรรน้ำ งบประมาณ 394,860,903 บาท งานขุดลอกปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณะ ปริมาณงาน 2,862,756 ลบ.ม. งบประมาณ 41,530,071 บาท งานขุดลอกคลองซอยส่งน้ำ ปริมาณงาน ,472 ลบ.ม. งบประมาณ 12,604,832 บาท งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า, พนังกั้นน้ำ,ระบบส่งน้ำ งบประมาณ 340,460,000 บาท สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ 3 เครื่อง งบประมาณรวม 266,000 บาท

5 2. การปรับปรุงพัฒนาศักยภาพด้านดิน งบประมาณ 9,465,175 บาท
การส่งเสริมการไถกลบตอซังตามหลักวิชาการ พื้นที่จำนวน 5,475 ไร่ งบประมาณ 1,549,175 บาท การตรวจวิเคราะห์ดิน และ น้ำ รวม 918 ตัวอย่าง งบประมาณ 148,000 บาท การปรับปรุงบำรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด,ปุ๋ยหมัก,สารอินทรีย์ชีวภาพ งบประมาณ 7,768,000 บาท

6 3. การสนับสนุนการจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าว ,การฝึกอบรมเกษตรกรและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี งบประมาณ 7,128,420 บาท กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชนและพัฒนาต่อยอด งบประมาณ 508,000 บาท กิจกรรมศูนย์ต้นแบบการทำนา งบประมาณ 2,939,320 บาท การฝึกอบรมเกษตรกร และการถ่ายทอดเทคโนโลยี งบประมาณ 1,753,380 บาท การจัดงานวันรณรงค์การใช้เทคโนโลยี ฯ,การสืบสานอาชีพและวัฒนธรรม การทำนา งบประมาณ 1,150,000 บาท การส่งเสริมการเลี้ยงปลาและปล่อยปลาในสระน้ำสาธารณะ งบประมาณ 777,720 บาท

7 4. การประสานงานด้านการตลาด, การจัดทำบัญชี,การสนับสนุนเงินทุน
งบประมาณ 2,727,650 บาท การเตรียมความพร้อมของพื้นที่ โดยจัดประชุมคณะอนุกรรมการภาคประชาชน จัดเวทีชุมชนเสวนาภาคประชาชน (พื้นที่ทั้งตำบล) และจัดเวทีชุมชนเพื่อวิเคราะห์พื้นที่ในการและกำหนดเทคโนโลยีและกำหนดกิจกรรม งบประมาณ 460,000บาท สิ่งก่อสร้าง ประเภท อาคารเรียนรู้ชนิดตอกเสาเข็ม อาคารแปรรูปผลผลิตและบรรจุภัณฑ์ ชนิดตอกเสาเข็ม และลานตากผลผลิต ขนาด 650 ตารางเมตร งบประมาณ 2,065,600 บาท การจัดทำบัญชี การพัฒนาองค์ความรู้และการจัดทำบัญชีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแบบเข้มข้น การจัดทำบัญชีครัวเรือน,บัญชีต้นทุนอาชีพ จัดตั้งครูบัญชีอาสา งบประมาณ 202,050 บาท ประสานงานภาคเอกชน บริษัทโรงสีไฟ เจียเม้ง จก./สหกรณ์การเกษตรฯ 5. อำนวยการ ติดตามและประเมินผลโครงการ งบประมาณ 2,233,420 บาท


ดาวน์โหลด ppt แผนปฏิบัติงาน 5 ปี (2553 – 2557) นิคมการเกษตรข้าวหอมมะลิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google