งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

25362537253825392540254125422543 0 50 100 150 200 250 300 350 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 อตราป่วยจ. หนองบัวลำภูอัตราป่วยตายจ. หนองบัวลำภูอัตราป่วยของประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "25362537253825392540254125422543 0 50 100 150 200 250 300 350 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 อตราป่วยจ. หนองบัวลำภูอัตราป่วยตายจ. หนองบัวลำภูอัตราป่วยของประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 25362537253825392540254125422543 0 50 100 150 200 250 300 350 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 อตราป่วยจ. หนองบัวลำภูอัตราป่วยตายจ. หนองบัวลำภูอัตราป่วยของประเทศ อตราป่วยจ. หนองบัวลำภู 133.73158.7662.07150.58260.4334.038.681.2 อัตราป่วยตายจ. หนองบัวลำภู 0000.520.880.7300 อัตราป่วยของประเทศ 114.8887.47101.4663.0971.64207.76407.6

4 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายเดือน ปี 2543 เปรียบเทียบ ปี 2541,2542 และมัธยฐาน จังหวัดหนองบัวลำภู ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. 0 100 200 300 400 (37-41) จำนวนผู้ป่วยปี 41 จำนวนผู้ป่วยปี 42 จำนวนผู้ป่วยปี 43 (37-41)4212195228822576321892 จำนวนผู้ป่วยปี 41 45552923523343082257210000 จำนวนผู้ป่วยปี 42 02621716100000 จำนวนผู้ป่วยปี 43 000132 จำนวนผู้ป่วย ( ราย )

5

6 อัตราป่วย อันดับที่ 3 ของเขต 6 อันดับที่ 5 ของประเทศ อัตราป่วยโรค Leptospirosis พ. ศ. 2535-2543 เปรียบเทียบประเทศ เขต 6 และจังหวัดหนองบัวลำภู 253525362537253825392540254125422543 5 10 15 20 25 30 35 ประเทศเขต 6 จ. นภ. ปรเทศ 0.290.17 0.240.683.342.42.621.85 เขต 6 0.690.280.070.30.99.6215.1717.353.66 จ. นภ. 0000025.614.5933.13 12.6

7

8 แสดงพื้นที่ที่มีการระบาดโรค Leptospirosis ปี 2543 จ. หนองบัวลำภู นา วัง ศรีบุญ เรือง โนน สัง เมือง นา กลาง สุวรรณ คูหา ผู้ป่วย ผู้ป่วยตาย


ดาวน์โหลด ppt 25362537253825392540254125422543 0 50 100 150 200 250 300 350 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 อตราป่วยจ. หนองบัวลำภูอัตราป่วยตายจ. หนองบัวลำภูอัตราป่วยของประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google