งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครั้งที่ 4 วันที่ 14 มิถุนายน 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครั้งที่ 4 วันที่ 14 มิถุนายน 2556"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครั้งที่ 4 วันที่ 14 มิถุนายน 2556
Strategic management ครั้งที่ 4 วันที่ 14 มิถุนายน 2556

2 วันนี้ไปวัดมาหรือยัง
ไปวัดก่อนมีทุกข์ ให้พระนำตอนมีชีวิตอยู่ ทำงานหนักตอนมีเวลาก่อนสอบ วันนี้ก็บอกไม่มีเวลาไปวัด ไปวัดตอนมีทุกข์ ให้พระนำตอนไม่มีชีวิต ขอพระช่วยตอนหมดเวลา

3 สุตมยปัญญา ฟังอาจารย์เล่า เข้าชั้นเรียน 15%สุ่มเช็คชื่อทุกครั้ง
ไม่มาหรือสายเกิน 15 นาที หักครั้งละ 2 คะแนน เริ่มคราวหน้า 11 มิถุนายน 2556 นั่งตามเลขที่ จินตมยปัญญา ค้นคว้าด้วยตัวเอง 20 % หัวข้อที่จะเรียนสัปดาห์ถัดไป ค้นในอินเตอร์เน็ต ส่งไฟล์ที่ค้นเป็น ppt. หรือ pdf. File สรุปผลการค้นออกมาเหมือนกับการเขียนหนังสือ 1 เล่มวิชานี้ และส่งไปที่ ก่อน 24 น. ก่อนวันเรียนครั้งต่อไปส่งเลยเวลาหัก 2 คะแนน เมื่อจบเรียนวิชานี้แล้วให้รวบรวมเป็นหนังสือชื่อ “ การบริหารเชิงกลยุทธ์” ส่งวันสุดท้ายของการเรียน ภาวนามยปัญญา ลงมือปฏิบัติ ทำกรณีศึกษาธุรกิจท้องถิ่นงานกลุ่ม 10% กรณีศึกษางานกลุ่ม Dummy 25% สอบปลายภาค 30% ออกเป็นกรณีศึกษา 1 กรณีศึกษา ไม่อนุญาตให้นำหนังสือเข้าห้องสอบ

4 วันนี้ ตกลงเรื่องการแบ่งกลุ่มและงานกลุ่ม
งานกลุ่ม Dummy project 25 คะแนน (เนื้อหา 10 คะแนน นำเสนอ 5 คะแนน ความร่วมมือ 10 คะแนน) การแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 7 คน ภาคปกติ 2 กลุ่ม ภาคพิเศษ 3 กลุ่ม เรียงลำดับไปทีละ 7 คนเหลือปัดเศษ กรณีศึกษาธุรกิจกลุ่ม10 คะแนน (เนื้อหา 5 คะแนน ความร่วมมือ 5 คะแนน) การแบ่งกลุ่มตามข้อ 3

5 สารบัญหนังสือ ความรู้ทั่วไป กรอบและแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์
Change and Scenario planning Mission Purpose External environment Internal environment Strategic direction and Formulation Corporate Strategy Business Strategy Functional Strategy Strategy Implementation Strategic Control

6 มอบหมายงานเดี่ยว ศึกษาประวัติและสรุปปรัชญาของ Dr. Kazuo Inamori ประธานบริษัท Kyocera group External environment ใส่รหัสบนไฟล์ด้วย ส่งก่อนเที่ยงคืนวันที่ 16 มิถุนายน 2556 สรุปรวบรวมไปเขียนหนังสือของตัวเอง

7 Performance monitoring
Developing a Corporate strategy Market analysis Developing a Vision and long-term objectives Initiating the Strategy process Developing a business strategy Strategy implementation Developing a Functional strategy Company analysis Performance monitoring

8 Performance monitoring
Developing a Corporate strategy Market analysis Developing a Vision and long-term objectives Initiating the Strategy process Developing a business strategy Strategy implementation Developing a Functional strategy Company analysis Performance monitoring

9 การเปลี่ยนแปลง คำถามเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงกลยุทธ์
วิธีการแนวทาง เป้าหมาย การเปลี่ยนแปลง บริหาร ทำเป็น ทำได้ การคิดเชิงกลยุทธ์ ไปให้ถึง กำหนดยุทธศาสตร์ คิดให้ไกล กำหนดวิสัยทัศน์ สภาพแวดล้อมภายใน วิเคราะห์องค์กร ระดับสูง กลยุทธ์ระดับองค์กร สภาพแวดล้อมทั่วไป กำหนดกลยุทธ์ วิเคราะห์ตลาด ระดับกลาง กลยุทธ์ระดับธุรกิจ /การแข่งขัน สภาพแวดล้อมการแข่งขัน ระดับปฏิบัติการ กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ การตลาด การผลิต การเงิน นำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ กำกับ ควบคุมกลยุทธ์

10 มองให้ไกล คิดให้ได้ คิดให้ไกล ไปให้ถึง Mind-set Scenario
Strategic thinking Mission Vision Action คิดให้ไกล ไปให้ถึง

11 กลยุทธ์คือการหาแนวทางไปสู่เป้าหมาย
ต้องรู้จักตัวเองก่อนว่าเราคือใคร มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์อะไร หากทำธุรกิจต้องเริ่มที่สัมมาอาชีวะ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่เบียดเบียนผู้อื่น สัมมาทิฎฐิ การมองชอบ มองเป็น มองในสิ่งที่ควรมอง มองถูก มองสิ่งที่เป็นไปตามความเป็นจริง มองสภาพแวดล้อมทั่วไป การเมือง เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม กฎระเบียบ สิ่งแวดล้อม PESTLE analysis

12 Scenario Planning เป็นภาพอนาคตสร้างขึ้นจากการมอง
เป็นภาพที่เป็นไปตามปัจจัยของแรงกดดันภายนอกที่เข้ามากดดันให้เกิด Vision เป็นภาพความสำเร็จในอนาคตที่เราอยากเห็นและอยากให้เป็นในภาพอนาคต Outside in , Sense , External change รู้เขา รู้ภายนอก Inside out , Respond , Internal change รู้เรา รู้ภายใน SWOT analysis

13 E -V- R Who are you? Core competencies Capabilities Resources PEST
Scenario Opportunities Ideas What business to be in? Value proposition What customer buy? Scenario matrix

14 บริบทโลก 2012 2030 Global Warming New Disease: Avian Flu- Migratory Pattern 2015 Health Globalization New Markets Climate Change Environment & Natural Resources New Regulations Natural Disasters Security Concerns Disruptive Technology Political Unrests Commodity Prices Competitors Partnerships New Business Models New Customer Expectations AEC Market Supply Logistic Investment Labour 2040 2030 BRIC=G7 Food 2025 Population Fuel 14 14 14

15 Systems Thinking (The Big Picture)
Maejo Agriculture STEEP Economic Political Technical Social Environmental Trends/Futures World Look where you don’t usually look Talk to people you don’t usually talk to Look for surprises Read, listen, watch, think Ask why Take the long view

16 scenario space scenario scenario scenario scenario scenario scenario
not a map of the future: a map of our perceptions of the future scenario space disruptive scenario scenario scenario scenario impact scenario scenario scenario scenario stable possible plausible probable probability


ดาวน์โหลด ppt ครั้งที่ 4 วันที่ 14 มิถุนายน 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google