งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ PHP และ MySQLสร้าง”Web-board”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ PHP และ MySQLสร้าง”Web-board”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ PHP และ MySQLสร้าง”Web-board”

2 วิธีสร้าง 1. สร้างฐานข้อมูลชื่อ Sample
2. สร้างตารางชื่อ Question สำหรับเก็บคำถาม สร้างตารางชื่อ Answer สำหรับเก็บคำตอบ 3. สร้างแบบฟอร์ม HTML สำหรับใช้ตั้งคำถามและตอบคำถาม 4. เขียน PHP script ติดต่อกับฐานข้อมูล

3 แฟ้ม PHP Scripts ที่ใช้งาน
Connect.inc.php เป็นแฟ้มที่ใช้กำหนดค่าต่างๆและติดต่อกับฐานข้อมูล newques.html เป็นแบบฟอร์มที่ใช้ในการตั้งคำถามหรือกระทู้ dateth.inc.php เป็นแฟ้มแปลงวันที่ภาษาไทย addnew.php เป็นแฟ้มที่ใช้เพิ่มคำถามเข้าสู่ตาราง QUESTION boardshow.php เป็นแฟ้มใช้แสดงรายการคำถาม

4 แฟ้ม PHP Scripts ที่ใช้งาน
view.php เป็นแฟ้มใช้ในการอ่านคำถาม addans.php เป็นแฟ้มที่ใช้เพิ่มคำตอบเข้าสู่ตาราง ANSWER DIRECTORY imgpos เป็นdirectory เก็บรูปภาพต่างที่ใช้ในการตั้งคำถาม images เป็นdirectory เก็บรูปภาพต่างที่ใช้ในการตอบคำถาม

5 Scripts ที่ใช้สร้างตาราง
create database Sample ; use Sample ; CREATE TABLE Question ( Ques_ID int(11) DEFAULT '0' NOT NULL auto_increment, Title longtext NOT NULL, Name VARCHAR(100) , VARCHAR(100) , ICQ VARCHAR(15), Note longtext, PPP VARCHAR(50), Check tinyint(1) DEFAULT '1' NOT NULL, Total_Ans int(11) DEFAULT '0' NOT NULL, Day VARCHAR(50) NOT NULL, Forum int(5) DEFAULT '0' NOT NULL, Pic VARCHAR(30) NOT NULL, PRIMARY KEY (Ques_ID) );

6 Scripts ที่ใช้สร้างตาราง
CREATE TABLE Answer ( Ques_ID VARCHAR(10) NOT NULL, Name VARCHAR(50) NOT NULL, VARCHAR(100) DEFAULT 'N/A' NOT NULL, ICQ VARCHAR(15) DEFAULT 'N/A' NOT NULL, Note longtext NOT NULL, PPP VARCHAR(50) NOT NULL, Check tinyint(1) DEFAULT '1' NOT NULL, Day VARCHAR(50) NOT NULL, Pic VARCHAR(50) NOT NULL );


ดาวน์โหลด ppt การใช้ PHP และ MySQLสร้าง”Web-board”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google