งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบฟอร์ม - ERM I ดร.ทองม้วน นาเสงี่ยม ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบฟอร์ม - ERM I ดร.ทองม้วน นาเสงี่ยม ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบฟอร์ม - ERM I ดร.ทองม้วน นาเสงี่ยม ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษา
ดร.ทองม้วน นาเสงี่ยม ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษา ด้านการประกันคุณภาพและการพัฒนาระบบราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม I K R S

2 การกำหนดวัตถุประสงค์ / ERM.1
แบบการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ และวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอนหลัก หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ : โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ กิจกรรม/ ขั้นตอนหลัก วัตถุประสงค์ I K R S

3 การระบุหาและจำแนกความเสี่ยง / ERM.2
แบบการระบุความเสี่ยงและระบุปัจจัยเสี่ยง หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ : โครงการและวัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง มิติธรรมาภิบาล I K R S

4 การประเมินความเสี่ยง / ERM.3
แบบการประเมินความเสี่ยง หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ : ความสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ โอกาส xผลกระทบ ระดับความเสี่ยง สูงมาก (≥15) สูง (11-14) ปานกลาง (7-10) น้อย (1-6)) ลำดับความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง (4Ts) I K R S

5 วิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)
ความถี่ที่เกิดขึ้น (เฉลี่ย) ระดับคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก 5 4 3 2 1 I K R S

6 วิเคราะห์ผลกระทบจากความเสี่ยง (Impact)
ผลกระทบต่อองค์กร ความเสียหาย ระดับคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก 5 4 3 2 1 I K R S

7 การจัดทำ Risk Map: Risk/Tolerance Matrix
4 3 ผลกระทบ 2 1 1 2 3 4 ความน่าจะเป็น/โอกาส I K R S

8 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risks)
5 4 3 2 1 สูงมาก ≥ 15 สูง 11 – 14 ปานกลาง 7 – 10 น้อย 1 - 6 ผลกระทบของความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

9 การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ผลกระทบ ความน่าจะเป็น/โอกาส I K R S

10 การประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง/ERM.4
แบบการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ : ปัจจัยเสี่ยง (1) การควบคุมที่ควรจะมี (2) การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3) ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4) I K R S

11 คำอธิบายหลักเกณฑ์ - ERM.4
คำอธิบายหลักเกณฑ์ในการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่แล้ว  = มี X = ไม่มี ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่  = ได้ผลตามที่คาดหมาย X = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ I K R S

12 แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน / ERM.f2
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2554 ยุทธศาสตร์ : ประเด็นความเสี่ยง (1) กิจกรรมตามแนวทาง การจัดการความเสี่ยง (2) เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง (3) ระยะเวลาดำเนินการ (4) ผู้รับผิดชอบ (5) งบประมาณ (6) I K R S

13 องค์ประกอบของแผนบริหารความเสี่ยง
รายละเอียด ประเด็นความเสี่ยง เขียนอธิบายสั้นๆว่าประเด็นความเสี่ยงคืออะไร กิจกรรม/แนวทางการจัดการความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ ลด/ควบคุม โอน/กระจาย หยุด/หลีกเลี่ยง) เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมายของแผนอย่างชัดเจน รวมทั้ง เกณฑ์การให้คะแนนของค่าเป้าหมายตัวชี้วัดดังกล่าว ระยะเวลาดำเนินการ กำหนดช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ กำหนดผู้รับผิดชอบ งบประมาณ งบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง


ดาวน์โหลด ppt แบบฟอร์ม - ERM I ดร.ทองม้วน นาเสงี่ยม ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google