งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบงานคอมพิวเตอร์บนเว็บ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบงานคอมพิวเตอร์บนเว็บ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 4125022 ระบบงานคอมพิวเตอร์บนเว็บ

2 คำอธิบายรายวิชา แนวคิดและการเชื่อมโยงของระบบอินเตอร์เน็ต การใช้ งานบนระบบอินเตอร์เน็ต ประเภทและคุณสมบัติของ ระบบงานที่ทางานบนระบบอินเทอร์เน็ต ภาษาและ เครื่องมือเขียนโปรแกรมงานฝั่งไคลเอ็นท์ ภาษาและ เครื่องมือการเขียนโปรแกรมงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์ระบบงาน แม่ข่าย การเชื่อมโยงกับระบบงานอื่น ฏิบัติการพัฒนา ระบบงานคอมพิวเตอร์บนเว็บ

3 การวัดและการประเมินผล100 %
การวัดผล เก็บคะแนนระหวางภาค 60% คะแนนสอบกลางภาค 30% คะแนนงานภาคปฏิบัติ 20% เข้าเรียน 10% สอบปลายภาค 40% ตัดเกรด ตาม ระบบ t_score


ดาวน์โหลด ppt ระบบงานคอมพิวเตอร์บนเว็บ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google