งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

7 Result Assessment 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "7 Result Assessment 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 7 Result Assessment 1

2 PMQA Criteria : Organization Profile
หน่วยงาน กรม กระทรวงอื่นหรือ เอกชน ท้องถิ่น จังหวัด ผู้รับ บริการ Input Process Output อื่น พันธมิตร คู่ความร่วมมือ ผู้รับบริการ หรือลูกค้า ลูกค้าของ ลูกค้า ผู้ส่งมอบ ผู้เกี่ยวข้อง ของ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ปัจจัยภายนอก เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ธรรมชาติ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปัจจัยภายใน การ เปลี่ยน แปลง เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ Inbound Logistics Operations (Manufacturing) Outbound Marketing and Sales After Sale Service Procurement Technology Development Human Resource Management Firm Infrastructure ( Fin. Plan..) MARGIN Stakeholder P. ลักษณะสำคัญ ขององค์กร Customer Value Proposition (CVP) Profit Formulation Key Processes Key Resources Input Output Process Outcome Supplier Need/ Spec Input Spec/STD /4M Process Spec/STD/ Requirement Output Spec/ STD/ QCDSMEE Customer Need/Spec Supplier Customer Output Process Input

3 Organizational Profile: Environment, Relationships, and Challenges
TQA Criteria P. โครงร่างองค์กร P1. ลักษณะ องค์กร P2. ความท้าทายต่อองค์กร ก. สภาพแวดล้อมองค์กร ข. ความสัมพันธ์ ระดับองค์กร ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน ข. บริบท เชิงกลยุทธ์ ค. ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ 1 ผลิตภัณฑ์และบริการหลัก และกลไกในการส่งมอบให้ลูกค้า 2 ทิศทางองค์กร 2.1 วัฒนธรรม 2.2 จุดปรสงค์ 2.3 วิสัยทัศน์ 2.4 พันธกิจ 2.5 ค่านิยม 3 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 4 อาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ 5 การดำเนินการภายใต้ สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ 6 โครงสร้างองค์กรและระบบ ธรรมาภิบาล 7 กลุ่มลูกค้าและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและส่วนตลาดที่สำคัญ 8 ประเภทผู้ส่งมอบ คู่ค้า คู่ความร่วมมือและตัวแทนจำหน่ายที่สำคัญ 9 ความสัมพันธ์และกลไกการสื่อสารระหว่างกัน 10 สภาพการแข่งขัน 11 ปัจจัยหลักของความสำเร็จในการแข่งขัน 12 แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 13 ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ด้านธุรกิจ ด้านปฏิบัติการ ด้านบุคลากร 14 ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ การประเมินผลและกระบวนการเรียนรู้ 1 Leadership 2 Strategic Planning 5 Human Resource Focus 7 Business Results 6 Process Management 3 Customer and Market Focus 4 Measurement, Analysis, and Knowledge Management Organizational Profile: Environment, Relationships, and Challenges

4 TQA Criteria หมวด 7 ผลลัพธ์ 7.1 ผลลัพธ์ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
7.1 ผลลัพธ์ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 7.2 ผลลัพธ์ ด้านการมุ่งเน้น ลูกค้า 7.3 ผลลัพธ์ ด้านการเงินและ ตลาด ก. ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ก. ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด (69)1 ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดของผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (70)2 ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดของผลลัพธ์ด้านความพอใจและไม่พอใจของลูกค้า (71)3 ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดของผลลัพธ์ด้านคุณค่าจากมุมมองของลูกค้า (72)4 ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดของผลลัพธ์ด้านการเงิน (73)5 ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดของผลลัพธ์ด้านการตลาด 7.4 ผลลัพธ์ ด้านการมุ่งเน้น บุคลากร 7.5 ผลลัพธ์ ด้านประสิทธิผลของ กระบวนการ 7.6 ผลลัพธ์ ด้านการนำองค์กร ก. ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ก. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ (79)11 ผลลัพธ์ของตัววัดของการบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ (80)12 ผลลัพธ์ของตัววัดของพฤติกรรมที่มีจริยธรรม ธรรมาภิบาล (81)13 ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดด้านความรับผิดชอบการเงิน (82)14 ผลลัพธ์ของตัววัดของการปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับ (83)15 ผลลัพธ์ของตัววัดด้านการสนับสนุนชุมชนที่สำคัญ (74)6 ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดของผลลัพธ์ด้านการทำให้บุคลากรมีความผูกพันองค์กร (75)7 ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดของผลลัพธ์ด้านขีดความสามารถและอัตรากำลัง (76)8 ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดของผลลัพธ์ด้านบรรยากาศการทำงานของบุคลากร (77)9 ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดของผลลัพธ์ด้านการปฏิบัติการของระบบงาน (78)10 ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดของผลลัพธ์ด้านกระบวนการทำงาน

5 Organizational Profile: Environment, Relationships, and Challenges
TQA Criteria 7.1 7.1 ผลลัพธ์ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 1 Leadership 2 Strategic Planning 5 Human Resource Focus 7 Business Results 6 Process Management 3 Customer and Market Focus 4 Measurement, Analysis, and Knowledge Management Organizational Profile: Environment, Relationships, and Challenges ก. ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ Supplier Customer Output Process Input กระบวน การจัดซื้อ วัตถุดิบหลัก กระบวนการวางแผนและออกแบบก่อสร้างระบบ กระบวนการบำรุงรักษา และปรับปรุง กระบวนการบริการและการส่งมอบ กระบวน การจัดเก็บรายได้ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการบริหารและพัฒนาบุคลากร กระบวนการวิจัยและพัฒนา กระบวนการควบคุม/ตรวจสอบภายใน/บริหารความเสี่ยง กระบวนการบัญชีและการเงิน กระบวนการวางแผน/นโยบาย/งบประมาณ กระบวนการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กระบวนการจัดการทรัพย์สิน กระบวนการด้านกฎระเบียบ/ข้อบังคับและกฎหมาย SUPPORT ACTIVITIES กระบวนการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง กระบวนการด้านการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ PRIMARY (69)1 ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดของผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ Supplier Need/ Spec Input Spec/STD /4M Process Spec/STD/ Requirement Output Spec/ STD/ QCDSMEE Customer Need/Spec

6 TQA Criteria 7.1 6

7 Organizational Profile: Environment, Relationships, and Challenges
TQA Criteria 7.2 7.2 ผลลัพธ์ ด้านการมุ่งเน้น ลูกค้า 1 Leadership 2 Strategic Planning 5 Human Resource Focus 7 Business Results 6 Process Management 3 Customer and Market Focus 4 Measurement, Analysis, and Knowledge Management Organizational Profile: Environment, Relationships, and Challenges ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า Supplier Customer Output Process Input (70)2 ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดของผลลัพธ์ด้านความพอใจและไม่พอใจของลูกค้า (71)3 ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดของผลลัพธ์ด้านคุณค่าจากมุมมองของลูกค้า Supplier Need/ Spec Input Spec/STD /4M Process Spec/STD/ Requirement Output Spec/ STD/ QCDSMEE Customer Need/Spec

8 TQA Criteria 7.2 8

9 Organizational Profile: Environment, Relationships, and Challenges
TQA Criteria 7.3 7.3 ผลลัพธ์ ด้านการเงินและ ตลาด 1 Leadership 2 Strategic Planning 5 Human Resource Focus 7 Business Results 6 Process Management 3 Customer and Market Focus 4 Measurement, Analysis, and Knowledge Management Organizational Profile: Environment, Relationships, and Challenges ก. ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด Supplier Customer Output Process Input กระบวน การจัดซื้อ วัตถุดิบหลัก กระบวนการวางแผนและออกแบบก่อสร้างระบบ กระบวนการบำรุงรักษา และปรับปรุง กระบวนการบริการและการส่งมอบ กระบวน การจัดเก็บรายได้ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการบริหารและพัฒนาบุคลากร กระบวนการวิจัยและพัฒนา กระบวนการควบคุม/ตรวจสอบภายใน/บริหารความเสี่ยง กระบวนการบัญชีและการเงิน กระบวนการวางแผน/นโยบาย/งบประมาณ กระบวนการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กระบวนการจัดการทรัพย์สิน กระบวนการด้านกฎระเบียบ/ข้อบังคับและกฎหมาย SUPPORT ACTIVITIES กระบวนการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง กระบวนการด้านการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ PRIMARY (72)4 ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดของผลลัพธ์ด้านการเงิน (73)5 ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดของผลลัพธ์ด้านการตลาด Supplier Need/ Spec Input Spec/STD /4M Process Spec/STD/ Requirement Output Spec/ STD/ QCDSMEE Customer Need/Spec

10 TQA Criteria 7.3 10

11 Organizational Profile: Environment, Relationships, and Challenges
TQA Criteria 7.4 7.4 ผลลัพธ์ ด้านการมุ่งเน้น บุคลากร 1 Leadership 2 Strategic Planning 5 Human Resource Focus 7 Business Results 6 Process Management 3 Customer and Market Focus 4 Measurement, Analysis, and Knowledge Management Organizational Profile: Environment, Relationships, and Challenges ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร Supplier Customer Output Process Input กระบวน การจัดซื้อ วัตถุดิบหลัก กระบวนการวางแผนและออกแบบก่อสร้างระบบ กระบวนการบำรุงรักษา และปรับปรุง กระบวนการบริการและการส่งมอบ กระบวน การจัดเก็บรายได้ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการบริหารและพัฒนาบุคลากร กระบวนการวิจัยและพัฒนา กระบวนการควบคุม/ตรวจสอบภายใน/บริหารความเสี่ยง กระบวนการบัญชีและการเงิน กระบวนการวางแผน/นโยบาย/งบประมาณ กระบวนการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กระบวนการจัดการทรัพย์สิน กระบวนการด้านกฎระเบียบ/ข้อบังคับและกฎหมาย SUPPORT ACTIVITIES กระบวนการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง กระบวนการด้านการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ PRIMARY (74)6 ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดของผลลัพธ์ด้านการทำให้บุคลากรมีความผูกพันองค์กร (75)7 ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดของผลลัพธ์ด้านขีดความสามารถและอัตรากำลัง (76)8 ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดของผลลัพธ์ด้านบรรยากาศการทำงานของบุคลากร Supplier Need/ Spec Input Spec/STD /4M Process Spec/STD/ Requirement Output Spec/ STD/ QCDSMEE Customer Need/Spec

12 TQA Criteria 7.4 12

13 Organizational Profile: Environment, Relationships, and Challenges
TQA Criteria 7.5 7.5 ผลลัพธ์ ด้านประสิทธิผลของ กระบวนการ 1 Leadership 2 Strategic Planning 5 Human Resource Focus 7 Business Results 6 Process Management 3 Customer and Market Focus 4 Measurement, Analysis, and Knowledge Management Organizational Profile: Environment, Relationships, and Challenges ก. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ Supplier Customer Output Process Input กระบวน การจัดซื้อ วัตถุดิบหลัก กระบวนการวางแผนและออกแบบก่อสร้างระบบ กระบวนการบำรุงรักษา และปรับปรุง กระบวนการบริการและการส่งมอบ กระบวน การจัดเก็บรายได้ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการบริหารและพัฒนาบุคลากร กระบวนการวิจัยและพัฒนา กระบวนการควบคุม/ตรวจสอบภายใน/บริหารความเสี่ยง กระบวนการบัญชีและการเงิน กระบวนการวางแผน/นโยบาย/งบประมาณ กระบวนการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กระบวนการจัดการทรัพย์สิน กระบวนการด้านกฎระเบียบ/ข้อบังคับและกฎหมาย SUPPORT ACTIVITIES กระบวนการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง กระบวนการด้านการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ PRIMARY (77)9 ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดของผลลัพธ์ด้านการปฏิบัติการของระบบงาน (78)10 ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดของผลลัพธ์ด้านกระบวนการทำงาน Supplier Need/ Spec Input Spec/STD /4M Process Spec/STD/ Requirement Output Spec/ STD/ QCDSMEE Customer Need/Spec

14 TQA Criteria 7.5 14

15 Organizational Profile: Environment, Relationships, and Challenges
TQA Criteria 7.6 7.6 ผลลัพธ์ ด้านการนำองค์กร 1 Leadership 2 Strategic Planning 5 Human Resource Focus 7 Business Results 6 Process Management 3 Customer and Market Focus 4 Measurement, Analysis, and Knowledge Management Organizational Profile: Environment, Relationships, and Challenges ก. ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม Supplier Customer Output Process Input กระบวน การจัดซื้อ วัตถุดิบหลัก กระบวนการวางแผนและออกแบบก่อสร้างระบบ กระบวนการบำรุงรักษา และปรับปรุง กระบวนการบริการและการส่งมอบ กระบวน การจัดเก็บรายได้ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการบริหารและพัฒนาบุคลากร กระบวนการวิจัยและพัฒนา กระบวนการควบคุม/ตรวจสอบภายใน/บริหารความเสี่ยง กระบวนการบัญชีและการเงิน กระบวนการวางแผน/นโยบาย/งบประมาณ กระบวนการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กระบวนการจัดการทรัพย์สิน กระบวนการด้านกฎระเบียบ/ข้อบังคับและกฎหมาย SUPPORT ACTIVITIES กระบวนการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง กระบวนการด้านการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ PRIMARY (79)11 ผลลัพธ์ของตัววัดของการบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ (80)12 ผลลัพธ์ของตัววัดของพฤติกรรมที่มีจริยธรรม ธรรมาภิบาล (81)13 ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดด้านความรับผิดชอบการเงิน (82)14 ผลลัพธ์ของตัววัดของการปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับ (83)15 ผลลัพธ์ของตัววัดด้านการสนับสนุนชุมชนที่สำคัญ Supplier Need/ Spec Input Spec/STD /4M Process Spec/STD/ Requirement Output Spec/ STD/ QCDSMEE Customer Need/Spec

16 TQA Criteria 7.6 16

17 TQA Criteria 7 กราฟ 17

18 TQA Criteria 7 กราฟ 18

19 TQA Criteria 7 กราฟ 19

20 7- Result Assessment : LeTCI
Level Le Goal KRA KPI Trend T Integration I Trend Linkage / Key Measure Compare C Benchmark

21 Criteria 7 1 2 3 4 5 6 ระดับ (Level) คะแนน (Score) ผลลัพธ์ (Result)
0% , 5% ไม่มีผลลัพธ์ หรือ มีผลลัพธ์ที่ไม่ดี ในกระบวนการที่รายงาน ไม่มีรายงานแนวโน้ม หรือ มีแต่แสดงผลของแนวโน้มในทางลบ ไม่มีรายงานข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ไม่แสดงผลลัพธ์ในส่วนที่มีความสำคัญกับข้อกำหนดหลักๆทางธุรกิจขององค์กร 2 10%, 15%, 20% หรือ 25% มีผลลัพธ์เพียงบางอย่างในกระบวนการที่รายงานที่แสดงถึงการปรับปรุงในบางส่วนและ/หรือแสดงอยู่ในระดับ ค่อนข้างดีใน 2-3 กระบวนการ ไม่มีหรือมีรายงานแนวโน้มเพียงเล็กน้อย ไม่มีหรือมีรายงานข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเพียงเล็กน้อย มีแสดงผลลัพธ์เพียง 2 – 3 กระบวนการที่สำคัญที่ความสำคัญกับข้อกำหนดหลักๆทางธุรกิจขององค์กร 3 30%, 35%, 40% หรือ 45% มีการรายงานการปรับปรุงและ/หรือระดับผลการดำเนินงานในขั้นดีในหลายส่วนที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด มีหลักฐานขั้นต้นที่แสดงถึงแนวโน้มการพัฒนา มีหลักฐานขั้นต้นที่แสดงถึงการรวบรวมข้อมูลข่าวสารเชิงเปรียบเทียบ มีรายงานผลลัพธ์ของกระบวนการหลักหลายกระบวนการที่มีความสำคัญกับข้อกนำหนดหลักๆทางธุรกิจขององค์กร 4 50%, 55%, 60% หรือ 65% มีการรายงานที่แสดงถึงแนวโน้มการปรับปรุงและ/หรือระดับผลการดำเนินงานในขั้นดีตามข้อกำหนดสำคัญเป็นส่วนใหญ่ ไม่มีหลักฐานที่แสดงถึงระดับผลการดำเนินงานที่ไม่ดีหรือระดับแนวโน้มในทางลบในหลายกระบวนการหลักของหน่วยงาน หน่วยงานมีแนวโน้มและ/หรือระดับผลการดำเนินงานในปัจจุบันที่ถูกประเมินโดยการเทียบเคียง และ/หรือ การ Benchmark ที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการที่เป็นจุดแข็งของหน่วยงาน และ/หรือ ระดับผลการดำเนินงานที่ดีถึงดีมาก มีรายงานผลลัพธ์ทางธุรกิจกล่าวถึงข้อบังคับหลักของลูกค้า ตลาด และกระบวนการ 5 70%, 75%, 80% หรือ 85% ผลการดำเนินงานในปัจจุบันอยู่ในระดับดีถึงเป็นเลิศตามข้อกำหนดที่สำคัญเป็นส่วนใหญ่ แสดงถึงการรักษาระดับผลการดำเนินงานในปัจจุบันและ/หรือแนวโน้มที่แสดงถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานมีแนวโน้ม และ/หรือ ระดับผลการดำเนินงานในปัจจุบันที่ถูกประเมินโดยการเทียบเคียง และ/หรือ การ Benchmark ที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการที่มีความเป็นผู้นำ และ/หรือ ระดับผลการดำเนินงานที่ดีมาก มีรายงานผลลัพธ์ทางธุรกิจกล่าวถึงทุกส่วนของข้อบังคับหลักของ ลูกค้า ตลาด กระบวนการ และแผนปฏิบัติงาน 6 90%, 95% หรือ 100% ผลการดำเนินงานในปัจจุบันอยู่ในระดับเป็นเลิศตามข้อกำหนดที่สำคัญเป็นส่วนใหญ่ มีการรายงานแนวโน้มที่แสดงถึงการปรับปรุงที่เป็นเลิศ และ /หรือ ระดับผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศที่ทำอย่างต่อเนื่องตามข้อกำหนดที่สำคัญเป็นส่วนใหญ่ มีหลักฐานที่แสดงถึงความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมและความเป็นผู้นำในการ Benchmark ในหลายกระบวนการ มีรายงานผลลัพธ์ทางธุรกิจกล่าวถึงอย่างชัดเจนในเรื่องข้อบังคับหลักของ ลูกค้า ตลาด กระบวนการ และแผนปฏิบัติงาน Criteria 7 ผลลัพธ์ (Result) คะแนน (Score) ระดับ (Level)

22 ฝ่ายปรึกษาแนะนำด้านการจัดการองค์กร สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
Thank you ฝ่ายปรึกษาแนะนำด้านการจัดการองค์กร สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Tel Fax ftpi.or.th


ดาวน์โหลด ppt 7 Result Assessment 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google