งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิกฤตคุณภาพอุดมศึกษาไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิกฤตคุณภาพอุดมศึกษาไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิกฤตคุณภาพอุดมศึกษาไทย

2 อุดมศึกษาสร้างปัญญาไม่ลึก
ความรู้บนฐานของความจริง การเพิ่มปริมาณความรู้ที่ต้องจดจำ การบูรณาการความรู้ ขาดการสร้างความสามารถในการสังเคราะห์

3 วิชาการไทยไม่เข้มข้น
ขาดความสามารถในการหาความรู้ อ่าน ค้น หนังสือน้อย วิธีเรียน สอน และสอบ ไม่มีประสิทธิผล

4 การเรียนรู้ควรไปให้ได้ 3 ระดับ
1. เกิดความรู้ - ที่รู้ความจริง 2. เกิดปัญญา - ที่เชื่อมโรงความรู้ต่างๆได้ หรือ บูรณาการ 3. เกิดจิตสำนึก - เพราะความเข้าใจตนเองที่สัมพันธ์กับสรรพสิ่งทั้งหลาย

5 เราจะเรียนกันอย่างไรดี ?
ปุจฉาวิสัชนา เรียนรู้ด้วยตัวเอง ช่วยกันค้นหาคำตอบ ฝึกอ่าน ฝึกคิด และฝึกเขียน

6 พุทธพจน์ บัว 4 เหล่า

7 Animal Science

8 Boonserm Cheva-Isarakul
Good Morning Boonserm Cheva-Isarakul ANS 201 Animal Science CMU

9 ดร. บุญเสริม ชีวะอิสระกุล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
INTRODUCTION TO ANIMAL SCIENCE AND PRODUCTION สัตวศาสตร์และการผลิตเบื้องต้น ดร. บุญเสริม ชีวะอิสระกุล ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10 หัวข้อบรรยาย ตอนที่ 1 พื้นฐานสัตวศาสตร์ ตอนที่ 2 ระบบการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ

11 ตอน1 พื้นฐานสัตวศาสตร์
1. บทบาทและความสำคัญของการผลิตสัตว์ 2. การผลิตปศุสัตว์ในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน 3. อาหารและความต้องการอาหาร 4. ระบบย่อยอาหารของสัตว์ 5. การเจริญเติบโตและพัฒนาการ 6. การสืบพันธุ์

12 ตอน 1 พื้นฐานสัตวศาสตร์ (ต่อ)
7. การผสมเทียมและย้ายฝากตัวอ่อน 8. การให้นมและผลิตภัณฑ์นม 9. พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์ 10. การควบคุมและป้องกันโรคสัตว์ 11. สภาพแวดล้อมและการปรับตัวของสัตว์

13 ตอน2 การผลิตสัตว์เศรษฐกิจ
การเลี้ยงโคนม การเลี้ยงโคเนื้อ การเลี้ยงสุกร การเลี้ยงสัตว์ปีก อื่น ๆ

14 เอกสารอ่านประกอบ พื้นฐานสัตวศาสตร์ : บุญเสริมและบุญล้อม
Scientific Farm Animal Production : R.E. Taylor การเลี้ยงสัตว์ทั่วไปและการผลิตสัตว์

15 3. การวัดผลการเรียน 3.1 สอบย่อย (quiz) = 20% 3.2 รายงาน = 7%
3.2 รายงาน = 7% 3.3 สอบกลางภาค = 35% 3.4 สอบปลายภาค = 35% 3.5 การเข้าชั้นเรียน = 3%

16 การให้เกรด อิงเกณฑ์ 85-100 = A 80-84 = B+ 75-79 = B
70-74 = C = C 60-64 = D = D < 54 = F

17 ANS 201 SECTION 4 ผู้สอน รศ. ดร. บุญเสริม ชีวะอิสระกุล
รศ. ดร. บุญเสริม ชีวะอิสระกุล Dr. sc. agra. - Germany Dipl. Animal Science -Denmark วท.บ. (เกษตรศาสตร์) อาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง (โคนมและแพะแกะ) งานพัฒนาการเลี้ยงสัตว์บนพื้นที่สูง

18 มีคำถามหรือต้องการปรึกษา
ก่อน/หลังการบรรยาย โทรศัพท์ ต่อ 113 หรือ ต่อ ห้องพัก ชั้น 3 ภาควิชาสัตวศาสตร์ จันทร์ พุธ น. สนง.คณบดี อังคาร พฤหัสบดี น.


ดาวน์โหลด ppt วิกฤตคุณภาพอุดมศึกษาไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google