งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Ecology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Ecology."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Ecology

2 Ecology นิเวศวิทยา (ecology) มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก คือ oikos หมายถึง บ้าน หรือ ที่อยู่อาศัยโดยทั่วไปมักหมายถึง การศึกษาความสัมพันธ์ของสิ่งที่มีชีวิตกับสภาพแวดล้อมทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต นอกจากนี้ยังมีอีกหลายคนได้ให้ความหมายของคำว่า ecology แตกต่างกัน นิเวศวิทยา หมายถึง การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตโดยทั่วไปกล่าวถึงพืชและสัตว์เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของระบบนิเวศมีด้วยกันมากมายหลายชนิด แต่ละชนิดต่างทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชากร

3 Andrewartha (1961) กล่าวว่า เป็นการศึกษาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการแพร่กระจายและความมากน้อยของสิ่งมีชีวิต Odum (1971) ได้ให้ความหมายไว้ถึงการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต หรือ กลุ่มของสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อม Price (1975) กล่าวว่า เป็นการศึกษาขบวนการวิวัฒนาการของสิ่งแวดล้อม และ Krebs (1978) กล่าวถึงการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมที่จะแสดงหรือบ่งบอกถึงปริมาณและการแพร่กระจายของสิ่งมีชีวิต

4 ระดับชั้นของการศึกษานิเวศวิทยา
อนุกรมวิธานพบได้ในยุคแรก ๆ ของการศึกษาทางนิเวศวิทยา ถิ่นที่อยู่อาศัย ระดับขั้นทางนิเวศวิทยา เอกนิเวศวิทยา (Autecology) สังคมนิเวศวิทยา (Synecology) --Population ecology --Community ecology --Biome ecology --Ecosystem ecology


ดาวน์โหลด ppt Ecology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google