งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

4.3 ความล้มเหลวของตลาด (Market Failure)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "4.3 ความล้มเหลวของตลาด (Market Failure)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 4.3 ความล้มเหลวของตลาด (Market Failure)
สาเหตุของความล้มเหลวของตลาด โครงสร้างของตลาด (ทmarket structure) ที่เบี่ยงเบนไปจากตลาดแข่งขันสมบูรณ์ การทำงานของตลาดไม่สามารถสะท้อนต้นทุนหรือผลประโยชน์ที่แท้จริงของทรัพยากรจากผลกระทบต่อภายนอก (externalities)

3 ผลของความล้มเหลวของตลาด
การจัดสรรทรัพยากรขาดประสิทธิภาพ สินค้าราคาแพงและมีปริมาณน้อยกว่าที่ควรจะเป็น ใช้ทรัพยากรมากเกินไป – ทรัพยากรเสื่อมโทรม เกิดอันตรายต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่เป็นประโยชน์มีน้อยกว่าความต้องการของสังคม รัฐบาลต้องเข้ามาแก้ไขโดยการดำเนินนโยบายเพื่อลดหรือขจัดผลกระทบ

4 การแทรกแซงของรัฐเพื่อแก้ไขความล้มเหลวของตลาด
การแทรกแซงราคาหรือการควบคุมราคา กฎระเบียบการป้องกันการผูกขาด นโยบายการส่งเสริมการแข่งขัน การใช้นโยบายภาษีต่อกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อภายนอกในทางลบ เช่น ภาษีน้ำเสีย ภาษีสารเคมี ภาษีกำไรจากการผู้ขาด เป็นต้น การสนับสนุนกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ เช่น การจัดให้มีสินค้าสาธารณะ การให้ความช่วยเหลือหรือสิทธิพิเศษ เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt 4.3 ความล้มเหลวของตลาด (Market Failure)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google