งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เนื้อที่ถือครองการเกษตร ปี 2546

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เนื้อที่ถือครองการเกษตร ปี 2546"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เนื้อที่ถือครองการเกษตร ปี 2546
-การจัดทำสำมะโนการเกษตรในปี 2546 นี้ เป็นครั้งที่ 5 -พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยในปีเพาะปลูก 2545/2546 ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรด ถั่วเหลือง ข้าวฟ่าง ถั่วลิสง และปอแก้ว - เนื้อที่ถือครองทำการเกษตรซึ่งจำแนกเป็นรายภาค

2 ผู้ถือครองทำการเกษตร เนื้อที่ถือครองทำการเกษตร
ตาราง 1 จำนวนผู้ถือครองและเนื้อที่ถือครองทำการเกษตร จำแนกตามภาค พ.ศ. 2546 ภาค ผู้ถือครองทำการเกษตร เนื้อที่ถือครองทำการเกษตร เนื้อที่ถือครอง จำนวน ร้อยละ เนื้อที่ (ไร่) โดยเฉลี่ย (ไร่) ทั้งประเทศ 5,814,679 100.0 112,675,375 19.4 ภาคกลาง 902,759 15.5 21,592,365 19.2 23.9 ภาคเหนือ 1,371,581 23.6 25,010,610 22.2 18.2 ภาค ตอ/น 2,653,391 45.6 51,146,307 45.4 19.3 ภาคใต้ 886,948 15.3 14,926,093 13.2 16.8 ที่มา: สำมะโนการเกษตร พ.ศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

3

4 พื้นที่ชลประทาน ชลประทานในประเทศไทย แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ
-ชลประทานขนาดเล็ก -ชลประทานขนาดกลาง -ชลประทานขนาดใหญ่ -นอกจากนี้ ยังมีโครงการต่างๆที่มีลักษณะของกิจกรรมแบบการชลประทาน ที่สำคัญได้แก่ โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน โครงการขุดลอกหนองน้ำและคลองธรรมชาติ โครงการถ่ายโอนงานกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและทางชนบทให้แก่ท้องถิ่น

5 ที่มา : กรมชลประทาน

6 สัดส่วนพื้นที่ชลประทานต่อพื้นที่ทำการเกษตร
ภาค พื้นที่ชลประทาน พื้นที่ทำการเกษตร สัดส่วนพื้นที่ชลประทานต่อพื้นที่การเกษตร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียง ใต้ 3,863,548 ทั่วประเทศ ที่มา : จากการคำนวน

7 จำนวนประชากรภาคเกษตร
( 1,000 คน ) 2542 2543 2544 2545 2546 ประชากรทั้งหมด 61,662 61,879 62,309 62,700 64,006 ประชากรภาคเกษตร 36,783 36,457 35,959 35,366 n.a. ร้อยละ 59.65 58.92 57.71 56.41 ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร , 2546

8 จำนวนประชากรภาคเกษตร(ต่อ)
จะเห็นได้ว่า จำนวนประชากรภาคการเกษตรมีแนวโน้มที่ลดลงทุกปี แต่ จำนวนประชากรก็ยังมีจำนวนเกิน 50% ของจำนวนประชากรทั้ง ประเทศ แสดงว่า ประชากรภาคการเกษตรของไทยยังมีจำนวนมาก ดังนั้น จึงควรให้ความสำคัญแก่ภาคการเกษตรไทยให้มีการพัฒนาและยกระดับ มาตรฐานให้ดีขึ้น

9 ขนาดพื้นที่ถือครองเพื่อการเกษตรรายภาค
เนื้อที่ (พันไร่) ภาค 2541 2542 2543 2544 เหนือ 28,275 28,313 28,133 27,982 ตะวันออกเฉียงเหนือ 57,429 57,946 58,004 57,999 กลาง 25,883 25,941 25,886 25,892 ใต้ 18,805 19,139 19,171 19,185 ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

10 จำนวนแรงงานเกษตรกรรม
( 1,000 คน ) 2542 2543 2544 2545 2546 Growth rate ทั้งหมด 35,596 35,967 36,337 36,707 33,719 -0.88 เกษตร 19,843 19,631 19,318 18,592 13,908 -7.19 ร้อยละ 55.75 54.58 53.16 51.63 41.25 -6.37 ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

11 จำนวนแรงงานเกษตรกรรมเฉลี่ยต่อครัวเรือน
รายการ ( × 1,000 ) 2542 2543 2544 แรงงงานภาคเกษตร 19,843 19,631 19,318 ครัวเรือนเกษตร 5,668 5,687 5,702 เฉลี่ยต่อครัวเรือน 3.50 3.45 3.38

12 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัว(ณ ราคาต่อปี ) หน่วย : บาทต่อหัว
สาขาเกษตร การขยายตัว(ร้อยละ) 2539 16,108 10.49 2540 16,456 2.16 2541 18,175 10.45 2542 16,386 -9.85 2543 17,161 4.73 2544 18,008 4.94 2545 19,332 7.35 ที่มา : จากการคำนวณโดยข้อมูลจาก สศช.

13 ตัวเลข GDP รายการ สินค้าเกษตร , , , , ,549ภาคอุตสาหกรรม 1,096, ,111, ,187, ,301, ,421,136 ภาคบริการ , , , , ,942 ภาคก่อสร้าง , , , , รวมทุกภาค ,988, ,048, ,206, ,414, ,618,829 ที่มา : สำนักงานพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ

14 มูลค่าส่งออกสินค้าภาคเกษตรและอุตสาหกรรมปี 2542 - 2546
รายการ สินค้าเกษตร 555, , , , ,198 สินค้าอุตสาหกรรม 1,653, ,138,066 2,195, ,223,306 2,525,817 รวมมูลค่าส่งออก ,209, ,764, ,880, ,917, ,330,006 ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

15 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ต่อหัว (ณ ราคาประจำปี)
ปี สาขาเกษตร การยายตัว นอกเกษตร การขยายตัว รวม การขยายตัวรวม 16, ,     77, 18,   , , 16, , , 17, , , 18, , , 19, , ,

16 สินค้าส่งออก 10 อันดับของประเทศไทย ปี 2548 (ม.ค.-ส.ค.)
สินค้าส่งออก 10 อันดับของประเทศไทย ปี 2548 (ม.ค.-ส.ค.) อันดับ มูลค่า เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ,378.9 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ,052.2 แผงวงจรไฟฟ้า ,680.4 เม็ดพลาสติก ,384.6 ยางพารา ,205.3 เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ ,376.4 เสื้อผ้าสำเร็จรูป ,679.3 อัญมณีและเครื่องประดับ ,643.6 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ,339.0 เคมีภัณฑ์ ,428.4 ข้าว ,814.5

17 รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรจำแนกตามภาค ปี 2543-2547
รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรจำแนกตามภาค ปี ภาคและจังหวัด 2543 2544 2545 2546 2547 กทม.และปริมณฑล 224,920 232,252 232,933 241,100 260,195 ภาคกลาง 114,275 116,271 125,841 145,153 162,412 ภาคตะวันออก 151,513 162,529 179,529 201,985 229,877 ภาคตะวันตก 58,266 61,221 65,737 71,455 78,961 ภาคเหนือ 37,552 37,979 41,932 45,342 50,733 ภาคตะวันออก/เหนือ 24,222 24,777 26,746 29,224 32,099 ภาคใต้ 56,248 55,761 60,577 67,316 70,761 p ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

18 แผนภูมิแสดงรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากร เปรียบเทียบแต่ละภาค ตั้งแต่ปี 2543-2547


ดาวน์โหลด ppt เนื้อที่ถือครองการเกษตร ปี 2546

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google