งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบรรยายเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13 มิถุนายน 2547.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบรรยายเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13 มิถุนายน 2547."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบรรยายเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13 มิถุนายน 2547

2 บทบาทของนักศึกษาในการ ประกันคุณภาพการศึกษา
โดย รองศาสตราจารย์ บุญรักษา สุนทรธรรม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

3 ทำไมจึงต้องมีการคุณภาพการศึกษา
ขององค์กร ?

4 นักศึกษาเป็นสมาชิกของคณะฯที่ มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาขององค์กร

5 ทรัพยากรมนุษย์ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
ทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา สื่อการสอน อุปกรณ์การศึกษาและวิจัย ห้องสมุดและระบบสารสนเทศ สภาพแวดล้อมของการเรียน งบประมาณ คุณภาพบัณฑิต และความเป็น เลิศทางวิชาการ วิสัยทัศน์ พันธกิจองค์กร ระบบการจัดการและกระบวนการผลิต ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ หลักสูตร การเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิ์ผล การวิจัย งานบริการวิชาการแก่ชุมชน งานพัฒนานักศึกษา งานทำนุบำรุงศิลปฯ

6 หลักการดำเนินงาน : วงจร PDCA
PDCA Plan-Do-Check-Act เป็น วงจรการบริหารจัดการเพื่อให้เกิด การปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) P C D A P C D A การปรับปรุง

7 การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
วางแผนปฏิบัติ จัดทำระบบข้อมูล ลงมือปฏิบัติจริง ตรวจสอบ/วิเคราะห์ พัฒนา/ปรับปรุง ทำต่อเนื่อง มีส่วนร่วม

8 วิสัยทัศน์ของ คณะเกษตรศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยทาง วิทยาศาสตร์เกษตร และทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา ชุมชน และธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรทั้งในระดับภาคเหนือ ระดับประเทศ และ ระดับนานาชาติ

9 พันธกิจ 1. ด้านการเรียนการสอน
- ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ - ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณ 2. ด้านการวิจัย - สร้างผลงานวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและการกำหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาการเกษตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน - สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา

10 พันธกิจ 3. ด้านบริการวิชาการ
- ขยายการบริการวิชาการที่สามารถนำไปสู่การพึ่งพาตนเอง - ปรับปรุงรูปแบบการถ่ายทอดวิชาการที่สามารถตอบสนอง ต่อความต้องการของท้องถิ่นทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ 4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม - เสริมให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของ ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่ออนุรักษ์ความเป็นท้องถิ่นและ ประเทศชาติ

11 บทบาทนักศึกษาด้านการเรียนการสอน
คุณภาพบัณฑิต - การได้งานทำ/การศึกษาต่อ - ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต/สังคม 2. การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สามารถเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ เช่น ห้องสมุด สื่อการสอนแบบออนไลน์ ระบบสารสนเทศอื่นๆ ฯลฯ

12 บทบาทนักศึกษาด้านการเรียนการสอน
3. การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา 4. มีความตั้งใจและความรับผิดชอบต่อการเรียนและกิจกรรมทางการพัฒนาด้านทักษะการเรียนรู้ที่องค์กรจัดให้

13 บทบาทนักศึกษาด้านการพัฒนานักศึกษา
พัฒนาตนเองครบทั้ง 4 ด้าน คือ สติปัญญา ร่างกาย จิตใจ และ สังคม 2. เพิ่มคุณค่าตนเองทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. เข้าร่วมและช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับการร้องขอ 4. เป็นสมาชิกและเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมต่างๆ

14 บทบาทนักศึกษาด้านการวิจัยและวิจัยสร้างสรรค์
ให้มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัยและนักวิจัยสร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นผู้นำทางวิชาการ ฝึกฝนประสบการณ์ทางด้านการวิจัยและงานวิจัยสร้างสรรค์

15 บทบาทนักศึกษาด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน
เข้าร่วมกิจกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชน 2. จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน

16 บทบาทนักศึกษาด้านการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
บทบาทนักศึกษาด้านการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรมกับชุมชนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2. จัดกิจกรรมด้านด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


ดาวน์โหลด ppt การบรรยายเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13 มิถุนายน 2547.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google