งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการดำเนินการใช้จ่ายเงินรายได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการดำเนินการใช้จ่ายเงินรายได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบกรมส่งเสริมการเกษตร ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินรายได้จากการดำเนินงานส่งเสริมด้านการเกษตร พ.ศ.2547

2 ขั้นตอนการดำเนินการใช้จ่ายเงินรายได้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจำหน่ายพันธุ์พืช พืชผล และผลพลอยได้ 2. กำหนดราคาในการจำหน่ายให้ดูราคากลางตามประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร 3. ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่รับเงินรายได้ 4. นำเงินรายได้ฝากคลัง รหัสบัญชีย่อย บัญชี “เงินรายได้จากการดำเนินงานส่งเสริมด้านการเกษตร”

3 ขั้นตอนการดำเนินการใช้จ่ายเงินรายได้ (ต่อ)
5. โอนเงินรายได้เข้าบัญชีของกรมฯ รหัสบัญชีย่อย ชื่อบัญชี “เงินรายได้จากการดำเนินงานส่งเสริมด้านการเกษตร” (100%) 6. จัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อขอใช้เงินรายได้ 7. กรมดำเนินการพิจารณาอนุมัติ โอนให้หน่วยงาน 8. เบิกจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้เฉพาะเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร

4 ขั้นตอนการดำเนินการใช้จ่ายเงินรายได้ (ต่อ)
9. สิ้นสุดระยะเวลาโครงการให้โอนเงินเหลือจ่ายแต่ละโครงการเข้าบัญชีเงินรายได้ของกรม 10. ส่งรายงานการรับ-จ่าย และงบการเงิน

5 รายละเอียดแผนงาน/โครงการขอใช้เงินรายได้
1.หลักการเหตุผล 2.วัตถุประสงค์ 3.เป้าหมาย 4.วิธีดำเนินการ 5.สถานที่ดำเนินการ 6.ระยะเวลาการดำเนินการ 7.รายละเอียดงบประมาณ 8.ผู้รับผิดชอบโครงการ 9.ประเมินความคุ้มค่าโครงการ 10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

6 รายจ่ายห้ามจ่ายจากเงินรายได้
1. เงินยืม เว้นแต่เป็นการยืมเพื่อทดรองใช้จ่ายในงานด้าน ส่งเสริมหรือสนับสนุนด้านการเกษตร รายจ่ายในลักษณะบำเหน็จบำนาญและเงินสงเคราะห์อื่น รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ซึ่งมีราคาเกินกว่าหน่วยละ 50,000.- บาท รายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ

7 หลักเกณฑ์การปฏิบัติด้านการเงินและบัญชี
 การพัสดุให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ  การบัญชีให้ถือปฏิบัติตามระบบบัญชี  เมื่อเสร็จสิ้นโครงการให้มีการตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับด้านการเงินและบัญชี

8 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการดำเนินการใช้จ่ายเงินรายได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google