งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 9 ศิลปะในการทำงานอย่างมีความสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 9 ศิลปะในการทำงานอย่างมีความสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 9 ศิลปะในการทำงานอย่างมีความสุข
บทที่ 9 ศิลปะในการทำงานอย่างมีความสุข

2 “ผมไม่ได้ทำงาน แต่ผมสนุกกับงาน”
Thomas Alva Edison

3 อิทธิบาท 4 อิทธิบาท แปลว่า บาทฐานแห่งความสำเร็จ ฉันทะ คือความพอใจ ในฐานะเป็นสิ่งที่ ตนถือว่า ดีที่สุด วิริยะ คือความพากเพียร จิตตะ หมายถึงความไม่ทอดทิ้ง วิมังสา หมายถึงความสอดส่องใน เหตุและผล แห่งความสำเร็จ

4 ทำงานเพื่องาน..ไม่ได้ทำงานเพื่อเงิน

5 เราใช้ชีวิตส่วนใหญ่กับงาน

6 ทำหน้าที่ของตนเองให้เต็มที่

7 เช้าชาม...เย็นชาม

8 “เขาไม่สนหลอกว่าคุณคือใคร เขาสนใจว่าคุณทำอะไร”
พระครูพิศาลธรรมโกศล นามปากกา แพรเยื่อไม้ 2468-ปัจจุบัน

9 “เรียนให้เป็นสุข สนุกกับการทำงาน” พุทธทาสภิกขุ หรือ พระธรรมโกศาจารย์
พ.ศ.๒๔๖๗-๒๕๓๖

10 “ขยันให้เหงื่อออกตามรูขุมขน ดีกว่าขี้เกียจแล้ว ยากจน…จนน้ำล้นออกทางตา”
พระพิศาลธรรมพาที (พะยอม กัลป์ยาโณ) ๒๔๙๒-ปัจจุบัน

11 พุทธกิจประจำวัน ๕ ประการ

12 พุทธกิจประการที่ ๑ เวลาเช้าเสด็จออกบิณฑบาต เพื่อเป็นการโปรดสัตว์โลกผู้ต้องการบุญ

13 พุทธกิจประการที่ ๒ ในเวลาเย็นทรงแสดงธรรมแก่คนผู้สนใจในการฟังธรรม

14 พุทธกิจประการที่ ๓ ในเวลาค่ำทรงประทานพระโอวาทให้กรรมฐานแก่ภิกษุทั้งหลาย

15 พุทธกิจประการที่ ๔ ในเวลาเที่ยงคืน ทรงแสดงธรรม และตอบปัญหาแก่เทวดาทั้งหลาย

16 พุทธกิจประการที่ ๕ ในเวลาใกล้รุ่ง ทรงตรวจดูสัตว์โลกที่อาจจะรู้ธรรมซึ่งประองค์ทรงแสดง แล้วได้รับผลตามสมควรแก่อุปนิสัยบารมีของคนเหล่านั้น

17 อุปสรรคในการทำงาน - การไม่ให้คุณค่าแก่งาน - การปล่อยพลังงานให้สูญเปล่า
- การไม่รู้จักตัวเอง - การไม่ให้คุณค่าแก่งาน - การปล่อยพลังงานให้สูญเปล่า - ความเครียด

18 การทำงานด้วยความสุข - สร้างทัศนะใหม่ - ทำงานด้วยหัวใจ - อุปสรรคคือพลัง
- จงซื่อสัตย์ต่อตนเอง - เป็นสุขกับการทำงาน

19 ปรัชญาทั่วไป


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 9 ศิลปะในการทำงานอย่างมีความสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google