งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนบ้านละหาร เสนอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนบ้านละหาร เสนอ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนบ้านละหาร เสนอ
เรื่อง จำนวน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 1 โดย นางสาวสุภาวดี คงทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 3 (ภาคใต้)

2 จุดประสงค์การเรียนรู้
นักเรียนนับตัวเลข 1 – 10 ได้ นักเรียนบอกตัวเลขได้ นักเรียนรวมจำนวนตัวเลขได้

3 แบบทดสอบก่อนเรียน

4 ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
30 ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 1. ๑๐

5 30 2. 3 4 5 10

6 30 หก 3. เจ็ด แปด เก้า

7 = 7 ถูก ผิด

8 5. เติมตัวเลขที่หายไป <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>

9 เนื้อหา

10 ตัวเลขอารบิก ตัวเลขไทย ๑ ตัวหนังสือ หนึ่ง

11 ตัวเลขอารบิก ตัวเลขไทย ๒ ตัวหนังสือ สอง

12 ตัวเลขอารบิก ตัวเลขไทย ๓ ตัวหนังสือ สาม

13 ตัวเลขอารบิก ตัวเลขไทย ๔ ตัวหนังสือ สี่

14 ตัวเลขอารบิก ตัวเลขไทย ๕ ตัวหนังสือ ห้า

15 ตัวเลขอารบิก ตัวเลขไทย ๖ ตัวหนังสือ หก

16 ตัวเลขอารบิก ตัวเลขไทย ๗ ตัวหนังสือ เจ็ด

17 ตัวเลขอารบิก ตัวเลขไทย ๘ ตัวหนังสือ แปด

18 ตัวเลขอารบิก ตัวเลขไทย ๙ ตัวหนังสือ เก้า

19 ตัวเลขอารบิก ตัวเลขไทย ๑๐ ตัวหนังสือ สิบ

20 กิจกรรม

21 คำชี้แจง ให้นักเรียนจับคู่ภาพกับตัวเลขให้ถูกต้อง
3 5 1 2 4

22 คำชี้แจง ให้นักเรียนเติมตัวเลข
คำชี้แจง ให้นักเรียนเติมตัวเลข <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>

23 แบบทดสอบหลังเรียน

24 ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
30 ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 1. ๑๐ ๑๒ ๑๔

25 30 2. 1 6 8 10

26 30 3. หก เจ็ด แปด เก้า

27 = 7 ถูก ผิด

28 5. เติมตัวเลขที่หายไป <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>

29 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนบ้านละหาร เสนอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google