งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การเขียนรายงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การเขียนรายงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การเขียนรายงาน
เรื่อง การเขียนรายงาน ส่วนประกอบของรายงาน ๑. หน้าปก เรื่อง การเลี้ยงกุ้งกุลาดำ เฉลิมพล เหล่าเที่ยง รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชภาษาไทย โรงเรียน อุทิศศึกษา ภาคการศึกษา ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๐

2 เรื่อง การเขียนรายงาน
เรื่อง การเขียนรายงาน ส่วนประกอบของรายงาน ๒. คำนำ วางอยู่หน้าถัดจากปกใน เป็นข้อความกล่าวเกริ่นนำเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจขอบเขตและที่มาของการทำรายงานนั้นๆ บางรายงานอาจจะกล่าวถึงการขอบคุณผู้ให้ความร่วมมือในการเขียนรายงานนั้นๆ ให้สำเร็จ ควรลงชื่อ และวันที่เขียนคำนำด้วย คำนำ การเลี้ยงสัตว์เป็นการทำเกษตรอย่างหนึ่ง เด็กชายเฉลิมพล เหล่าเที่ยง ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๐

3 เรื่อง การเขียนรายงาน
เรื่อง การเขียนรายงาน ส่วนประกอบของรายงาน ๓. สารบัญ หมายถึง บัญชีบอกบทเรื่อง หรือตอนต่าง ๆ ของรายงานตามลำดับเนื้อหาตั้งแต่ต้นไปจนจบเล่ม และมีเลขบอกกำกับไว้ริมขวามือของเรื่องนั้น ๆ ว่าอยู่หน้าใด สารบัญ เรื่อง หน้า บทนำ ๑ การเลี้ยงสัตว์ ๒ การเกษตร ๓ ขั้นตอนการเลี้ยง ๔ สรุป ๑๕

4 เรื่อง การเขียนรายงาน
เรื่อง การเขียนรายงาน ๔. เนื้อหา เป็นคำอธิบายสาระสำคัญของรายงานเรื่องนั้นโดยละเอียด ถือว่าเป็นตอนสำคัญที่สุดของรายงาน ๔.๑. บทนำ คือส่วนที่จะโยงเข้าสู้เนื้อเรื่อง จึงเป็นข้อความที่กล่าวนำ ทำให้เกิดความสนใจอยากติดตาม ๔.๒ เนื้อเรื่อง เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของรายงาน เพราะคือส่วนที่เป็นเนื้อหาต่างๆ ๔.๓ สรุป เป็นการสรุปเนื้อหาทั้งหมด การแสดงความคิดเห็นของผู้ทำรายงาน หรือ การสรุปผลลัพธ์ ที่ได้จากการทดลอง

5 เรื่อง การเขียนรายงาน
เรื่อง การเขียนรายงาน ๕. บรรณานุกรม คือ รายชื่อหนังสือ สิ่งพิมพ์ และวัสดุอ้างอิงทุกประเภทที่นักเรียนใช้ประกอบการเขียนและการค้นคว้า เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่า การเขียนนั้นเป็นการค้นคว้าจากตำราที่เชื่อถือได้ ถ้ามีการไปสัมภาษณ์จะต้องลงรายการไว้เพื่อนำไปทำบรรณานุกรม

6 เรื่อง การเขียนรายงาน
เรื่อง การเขียนรายงาน ตัวอย่างบรรณานุกรม เฉลิมพล เหล่าเที่ยง. การเขียนแผนการเรียนรู้สาระการ เรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๒. กรุงเทพฯ : สายสุพรรณ , ๒๕๕๐, ๓๒๒ หน้า เอกสารการสัมภาษณ์ นงนุช ไชยชนะ. หัวหน้างานเกษตรกรอำเภอ. สัมภาษณ์ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐.


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การเขียนรายงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google