งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นางพวงเพ็ญ อินทร์เอี่ยม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นางพวงเพ็ญ อินทร์เอี่ยม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นางพวงเพ็ญ อินทร์เอี่ยม
ข้อมูลคืออะไร วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย นางพวงเพ็ญ อินทร์เอี่ยม โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 2

2 จุดประสงค์การเรียนรู้
ระบุได้ว่าข้อมูลคืออะไร ยกตัวอย่างข้อมูลได้ถูกต้อง บอกแหล่งข้อมูลและเลือกรับข้อมูลได้อย่างเหมาะสม รวบรวมข้อมูลจากแหล่งใกล้ตัวได้

3 ข้อมูลคืออะไร

4 ข้อมูล คือ เรื่องราว ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับ
คน สัตว์ สิ่งของ หรือ เหตุการณ์ ต่าง ๆ ที่เราสนใจ เรารับข้อมูลได้โดยการพูดคุย การฟัง การมองเห็น การสังเกต ฯลฯ

5 30 ข้อมูล คือ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เราสนใจใช่หรือไม่ ถูก ผิด

6 2.ชนิดของข้อมูล ให้นักเรียนสังเกตตารางต่อไปนี้ แตงโม กิโลกรัมละ 40 บาท
กล้วยหอม ผลละ 5 บาท ส้ม 30 บาท

7 และตัวเลข ส้ม กิโลกรัมละ 30 บาท เงาะ กิโลกรัมละ 20 บาท
จากตารางจะพบว่ามีข้อมูลอยู่สามชนิดคือ ภาพ ข้อความ และตัวเลข ส้ม กิโลกรัมละ 30 บาท เงาะ กิโลกรัมละ 20 บาท มังคุด กิโลกรัมละ 25 บาท

8 3. การเรียงลำดับข้อมูล ข้อมูลต่าง ๆ ที่รวบรวมไว้ เช่น ภาพถ่ายสถานที่และเหตุการณ์ ต่าง ๆ ที่นักเรียนเคยไปเที่ยวและถ่ายภาพไว้ เมื่อเวลาผ่านไปนาน ๆ นักเรียนอาจลืมแล้วว่าได้ไปเมื่อใด ไปกับใครบ้าง วิธีเก็บภาพให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้คือ เก็บเป็นสมุดภาพ มีแผ่นป้ายเล็ก ๆ เขียนอธิบายสถานที่ วัน เวลาที่ไป ตลอดจนชื่อบุคคล ในภาพไว้ เมื่อนักเรียนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า นำสมุดภาพนี้มาดู ก็ยังสามารถลำดับเหตุการณ์ในภาพได้

9 4. การจัดหมวดหมู่ข้อมูล
นอกจากการเรียงลำดับข้อมูลแล้ว การนำข้อมูลชนิดเดียวกัน มาอยู่เป็นกลุ่มเดียวกันเรียกว่า การจัดหมวดหมู่ การจัดหมวดหมู่ช่วยให้ค้นหาข้อมูลได้รวดเร็ว ถ้าเป็นสินค้า ในร้านค้า ก็สามารถตรวจสอบได้ว่าสินค้าชนิดใดกำลังจะหมด ต้องสั่งซื้อเข้ามาใหม่สินค้าชนิดใดเหลือมากแสดงว่าไม่เป็นที่ ต้องการของลูกค้า ต้องปรับปรุงใหม่

10 กิจกรรมที่ 3 จงดูภาพแล้วตอบคำถาม
<Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.> ในภาพมีปลากี่ตัว

11 ในภาพมีจำนวนแมงมุมกี่ตัว
<Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.> ในภาพมีจำนวนแมงมุมกี่ตัว

12 <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>
ในภาพมีกบกี่ตัว

13 รู้จักแหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว

14 1.ข้อมูลจากการมองเห็น ได้แก่ การอ่านหนังสือ การดูภาพ ดูสื่อสิ่งพิมพ์ และมองเห็นวัตถุต่าง ๆ

15 2.ข้อมูลจากการฟัง เช่น ฟังวิทยุ ฟังเสียงจากโทรทัศน์ ฟังการเล่าเรื่องราวจากผู้อื่น

16 3.ข้อมูลจากการได้เห็นภาพและได้ยินเสียง
เป็นข้อมูลที่มีทั้งภาพและเสียง เช่น ข้อมูลจากโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ฯลฯ

17 4.ข้อมูลจากการรวบรวมด้วยตนเอง
นอกจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ นักเรียนสามารถเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยตนเองได้ โดยการสอบถามจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลแล้วจดบันทึก ไว้การเก็บรวบรวมจากภาพและอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิม การสะสม ตลอดจน สร้างขึ้นมาใหม่ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

18 ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพที่มีความสัมพันธ์กัน
1. ก. ข. 2.

19 ค. 3. 4. ง. 5. จ.

20 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>


ดาวน์โหลด ppt วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นางพวงเพ็ญ อินทร์เอี่ยม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google