งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กติกาข้อที่ 5 ( ตอนที่ 1 ) รุ่นของการแข่งขัน 1. การแข่งขันชิงแชมเปี้ยนโลก ของสหพันธ์กีฬาลีลาศนานาชาติ ( IDSF World Championships ) 1.1 รุ่นผู้ใหญ่ (Adult)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กติกาข้อที่ 5 ( ตอนที่ 1 ) รุ่นของการแข่งขัน 1. การแข่งขันชิงแชมเปี้ยนโลก ของสหพันธ์กีฬาลีลาศนานาชาติ ( IDSF World Championships ) 1.1 รุ่นผู้ใหญ่ (Adult)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กติกาข้อที่ 5 ( ตอนที่ 1 ) รุ่นของการแข่งขัน 1. การแข่งขันชิงแชมเปี้ยนโลก ของสหพันธ์กีฬาลีลาศนานาชาติ ( IDSF World Championships ) 1.1 รุ่นผู้ใหญ่ (Adult) เยาวชน (Youth) และยุวชน II (Junior II)

2 ก. ประเภทของการแข่งขัน การแข่งขันชิงแชมเปี้ยนโลกของ IDSF ประกอบด้วย กก. การลีลาศประเภท Standard ( Waltz, Tango, Viennese Waltz, Slow Foxtrot และ Quickstep )

3 กข. การลีลาศประเภท Latin American ( Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Paso Doble และ Jive ) กค. การลีลาศประเภท Over Ten Dances ( Standard และ Latin American )

4 ข. การเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน สหพันธ์กีฬาลีลาศนานาชาติ จะ เชิญไปยังทุกๆสมาคม ที่เป็น สมาชิกของสหพันธ์ฯ ค. การกำหนดจำนวน ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน สมาชิกของสหพันธ์ฯ ทุกๆสมาคม มีสิทธิส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันได้ สมาคมละ 2 คู่ ง. การชดเชยค่าใช้จ่าย ต่างๆ ให้ดูกติกาข้อที่ 8

5 1.2 รุ่นอาวุโส ( Senior ) ก. ประเภทของการแข่งขัน การแข่งขันกีฬาลีลาศชิงแช มเปี้ยนโลกรุ่นอาวุโส ของ สหพันธ์กีฬาลีลาศนานาชาติ ประกอบด้วย

6 กก. การลีลาศประเภท Standard ( Waltz, Tango, Viennese Waltz, Slow Foxtrot และ Quickstep ) กข. การลีลาศประเภท Latin American ( Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Paso Doble และ Jive )

7 ข. การเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน สหพันธ์กีฬาลีลาศนานาชาติ จะเชิญ ไปยังทุกๆสมาคม ที่เป็นสมาชิก ของสหพันธ์ฯ ค. การกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมการ แข่งขัน สมาคมที่เป็นสมาชิกของสหพันธ์ฯ มี สิทธิส่งคู่แข่งขันเข้าร่วมได้ สมาคม ละ 2 คู่ ง. การชดเชยค่าใช้จ่ายต่างๆ

8 สหพันธ์กีฬาลีลาศนานาชาติ จะ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านที่พัก ให้แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 1 คืน แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ส่วนค่าใช้จ่ายของประธาน กรรมการและกรรมการผู้ตัดสิน ให้ เป็นไปตามกติกาข้อที่ 8 จ. เกณฑ์อายุของผู้เข้าร่วมการ แข่งขัน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมเปี้ยน โลกรุ่นอาวุโสนานาชาติ อย่างน้อย ทั้งคู่จะต้องมีอายุครบ 35 ปี บริบูรณ์

9 2. การแข่งขันกีฬาลีลาศชิงแช มเปี้ยนระดับภาคพื้น ทวีปยุโรป ของสหพันธ์กีฬา ลีลาศนานาชาติ (IDSF Continental Championships) ก. ประเภทของการแข่งขัน การแข่งขันกีฬาลีลาศชิงแช มเปี้ยนระดับภาคพื้นทวีปยุโรป ของสหพันธ์กีฬาลีลาศ นานาชาติ ประกอบด้วย

10 กก. การลีลาศประเภท Standard ( Waltz, Tango, Viennese Waltz, Slow Foxtrot และ Quickstep ) กข. การลีลาศประเภท Latin American ( Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Paso Doble และ Jive ) กค. การลีลาศประเภท Over Ten Dances ( Standard และ Latin American ) กง. การลีลาศประเภท Formation ( Standard และ Latin American )


ดาวน์โหลด ppt กติกาข้อที่ 5 ( ตอนที่ 1 ) รุ่นของการแข่งขัน 1. การแข่งขันชิงแชมเปี้ยนโลก ของสหพันธ์กีฬาลีลาศนานาชาติ ( IDSF World Championships ) 1.1 รุ่นผู้ใหญ่ (Adult)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google