งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอ่าน-การเขียนภาษาไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอ่าน-การเขียนภาษาไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอ่าน-การเขียนภาษาไทย
นางสาวสุภัค หะแว ครูอัตราจ้าง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านทุ่งเค็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 3 ภาคใต้

2 จุดประสงค์ นักเรียนอ่านสะกดคำได้ถูกต้อง
นักเรียนอ่านและบอกความหมายของคำได้ถูกต้อง นักเรียนอ่านออกเสียงและเขียนคำได้ถูกต้อง เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในด้านดารอ่านและการเขียนภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง

3 1.คำใดสะกดด้วยสระ อะ ? ก.ผัก ข.ถั่ว ค.พืช แบบทดสอบก่อนเรียน
15 คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียน  หน้าข้อที่ถูกต้อง 1.คำใดสะกดด้วยสระ อะ ? ก.ผัก ข.ถั่ว ค.พืช

4 2. คำว่า ลิ้น ใช้สระเหมือนกับคำใด ?
15 2. คำว่า ลิ้น ใช้สระเหมือนกับคำใด ? ก. มือ ข. คิ้ว ค. ลำตัว

5 3. คำว่า กริยา เมื่อออกเสียงแล้ว
15 3. คำว่า กริยา เมื่อออกเสียงแล้ว มีสระอะไรบ้าง ? ก.อา+อิ+อา ข.อะ+อิ+อา ค.อะ+อิ+อะ

6 4. ให้นักเรียนสะกดคำว่า กลับ ?
4. ให้นักเรียนสะกดคำว่า กลับ ? 15 ก. กอ-ลอ-อะ-บอ ข. กอ-อะ-บอ ค. ถูกทุกข้อ

7 5. ให้นักเรียนสะกดคำว่า กรุณา ?
5. ให้นักเรียนสะกดคำว่า กรุณา ? 15 ก. กะ-รุ-นา ข. กอ-รุ-นา ค. กระ-รุ-นา

8 พยัญชนะไทย ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ

9 รูปสระในภาษาไทย -ะ -า - - - - -ุ -ู เ-ะ เ- แ-ะ แ- เ-อะ เ-อ โ-ะ
-ะ -า    - ุ -ู เ-ะ เ- แ-ะ แ- เ-อะ เ-อ โ-ะ โ- เ-าะ -อ เ -ยะ เ- ย เ -อะ เ -อ -ัวะ -ัว ฤ ฤา ฦ ฦา ำ ใ ไ- เ-า

10 วรรณยุกต์ ้ เรียก ไม้โท ๊ เรียก ไม้ตรี  เรียก ไม้จัตวา
วรรณยุกต์ คือ เครื่องหมายแสดงระดับเสียงของตัวอักษร หรือคำในภาษา เป็นการบอกเสียงสูงต่ำคล้ายเสียงดนตรี ในภาษาไทย มี 4 รูป 5 เสียง ่ เรียก ไม้เอก ้ เรียก ไม้โท ๊ เรียก ไม้ตรี  เรียก ไม้จัตวา

11 เนื้อหาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียน
นักเรียนมาทำความเข้าใจ พยัญชนะ + สระ + วรรณยุกต์ เช่น กอ-อะ = กะ ลอ-อิ-งอ = ลิง เป็นต้น

12 แบบฝึกทักษะการอ่านเขียน
กะ สะ ค่ะ สระ - อะ ละ จะ ชะ มะ ปะ

13 แบบฝึกทักษะการอ่านเขียน
อา ขา สระ - อา ลา จา ชา มา ตา

14 แบบฝึกทักษะการอ่านเขียน
กิ่ง สิ จิ สระ - อิ ลิง ชิง ซิ่ง ปิง ติ่ง

15 แบบฝึกทักษะการอ่านเขียน
กี่ สี ชี สระ - อิ รี ซี่ ดี ปี่ ตี

16 แบบฝึกทักษะการอ่านเขียน
กือ สือ จือ สระ - อื ลือ ชื่อ ซื้อ ถือ ตื้อ

17 แบบฝึกทักษะการอ่านเขียน
ขึง ศึก จึง สระ - อึ ลึก ซึ้ง บึง พึ่ง ตึง

18 แบบฝึกทักษะการอ่านเขียน
จุ สุก ทุก สระ - อุ ลุ นุ บุก ปุก ตุ

19 แบบฝึกทักษะการอ่านเขียน
กู หู คู สระ - อู ภู งู ลู่ จูง ตู

20 กิจกรรม ให้นักเรียนเรียงลำดับพยัญชนะเหล่านี้ให้ถูกต้อง
กิจกรรม ให้นักเรียนเรียงลำดับพยัญชนะเหล่านี้ให้ถูกต้อง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

21 ให้นักเรียนนำคำให้ตรงกับภาพ
ควาย กวาง ปลา ม้าลาย ค้างคาว ไก่ ช้าง หมี

22 กิจกรรม ให้นักเรียนโยงเส้นคำกับภาพต่อไปนี้
กิจกรรม ให้นักเรียนโยงเส้นคำกับภาพต่อไปนี้ 1. มอ+อา+ไม้โท 2. ตอ+เอา+ไม้เอก 3. ปอ+ลอ+อา 4. ลอ+อิ+งอ 5. หอ+นอ+อู

23 กิจกรรม ช่วยกันเติมอักษรในช่องว่างแล้วฝึกอ่านสะกดคำ
กิจกรรม ช่วยกันเติมอักษรในช่องว่างแล้วฝึกอ่านสะกดคำ อะ + = ………………………. อู + = ………………………. อึ + = ………………………. อิ + = ………………………. อื + = ……………………….

24 1.คำใดสะกดด้วยสระ อะ ? ก.ลัด ข.ป่า ค.ผึ้ง แบบทดสอบก่อนเรียน
15 คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียน  หน้าข้อที่ถูกต้อง 1.คำใดสะกดด้วยสระ อะ ? ก.ลัด ข.ป่า ค.ผึ้ง

25 2. คำว่า ลิ้น ใช้สระเหมือนกับคำใด ?
15 2. คำว่า ลิ้น ใช้สระเหมือนกับคำใด ? ก. มือ ข. คิ้ว ค. ลำตัว

26 3. คำว่า กริยา เมื่อออกเสียงแล้ว
15 3. คำว่า กริยา เมื่อออกเสียงแล้ว มีสระอะไรบ้าง ? ก.อา+อิ+อา ข.อะ+อิ+อา ค.อะ+อิ+อะ

27 4. ให้นักเรียนสะกดคำว่า กลับ ?
4. ให้นักเรียนสะกดคำว่า กลับ ? 15 ก. กอ-ลอ-อะ-บอ ข. กอ-อะ-บอ ค. ถูกทุกข้อ

28 5. ให้นักเรียนสะกดคำว่า กรุณา ?
5. ให้นักเรียนสะกดคำว่า กรุณา ? 15 ก. กะ-รุ-นา ข. กอ-รุ-นา ค. กระ-รุ-นา

29 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>


ดาวน์โหลด ppt การอ่าน-การเขียนภาษาไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google