งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฎีการพยาบาล กับ การประยุกต์ใช้ในการพยาบาลจิตเวช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฎีการพยาบาล กับ การประยุกต์ใช้ในการพยาบาลจิตเวช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฎีการพยาบาล กับ การประยุกต์ใช้ในการพยาบาลจิตเวช
ทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเรม ทฤษฎีการปรับตัวของรอย อ.อัศวินี นามะกันคำ

2 ทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเรม

3 มโนมติขององค์ประกอบ คน สิ่งแวดล้อม สุขภาพ การพยาบาล

4 คน เป็นองค์รวม เป็นระบบเปิด มีความสามารถในการเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง
เป็นองค์รวม เป็นระบบเปิด มีความสามารถในการเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง มีการวางแผนการจัดระบบการดูแลตนเอง

5 สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม ชุมชน

6 สุขภาพ คนที่มีสุขภาพดี : ทำหน้าที่ทั้งด้านสรีระ จิตสังคม และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น บุคคลต้องดูแลตนในระดับที่เพียงและต่อเนื่อง

7 การพยาบาล บริการสุขภาพที่เน้นที่ความสามารถและความต้องการการดูแลของบุคคล เป็นการช่วยปฏิบัติกิจกรรมการดูแลตนเองแทนบุคคล เมื่อบุคคลนั้นไม่สามารถกระทำได้ และช่วยให้บุคคลสามารถดูแลตนเองได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง

8 ทฤษฎีการพยาบาาล Self-care Therapeutic self-care demand
Self-care agency Self-care deficit Nursing agency Basic conditioning factor

9 ทฤษฎีการดูแลตนเอง การดูแลตนเองที่จำเป็น ความต้องการการดูแลตนเองทั้งหมด
ความสามารถในการดูแลตนเอง และ การกระทำการดูแลตนเอง

10 การดูแลตนเองที่จำเป็น
การดูแลตนเองที่จำเป็นโดยทั่วไป การดูแลตนเองที่จำเป็นตามระยะพัฒนาการ การดูแลตนเองที่จำเป็นเมื่อมีปัญหาทางด้านสุขภาพ

11 ความต้องการการดูแลตนเองทั้งหมด
กิจกรรมที่บุคคลต้องกระทำในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเพื่อสนองตอบความต้้องการการดูแลที่จำเป็นของตนเอง

12 ความสามารถในการดูแลตนเอง
ความสามารถของบุคคลในการทำงานเพื่อสนองความต้องการการดูแลตนเองทั้งหมด ความสามารถและคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน พลังอำนาจ

13 ทฤษฎีความบกพร่องในการดูแลตนเอง
ความต้องการการดูแล > ความสามารถที่จะตอบสนอง บุคคลต้องการการพยาบาล ความพร่องในการดูแล เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง ความสามารถในการกระทำ + งานทั้งหมดที่ต้องทำ

14 ทฤษฎีระบบการพยาบาล ความสามารถทางการพยาบาล ระบบการพยาบาล

15 ระบบทางการพยาบาล ระบบทดแทนทั้งหมด ระบบทดแทนบางส่วน
ระบบสนับสนุนและให้ความรู้

16 ระบบทดแทนทั้งหมด ใช้กับผู้ป่วยที่ บทบาทพยาบาล
ดูแลตามความต้องการทั้งหมดของผู้ป่วย ชดเชยภาวะไร้สมรรถภาพ ช่วยประคับประคอง และปกป้อง ใช้กับผู้ป่วยที่ ไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรม ไม่สามารถเคลื่อนไหว ไม่สนใจ/เอาใจใส่ตนเอง

17 ระบบทดแทนบางส่วน บทบาทพยาบาล บทบาทผู้ป่วย
ปฏิบัติกิจกรรมบางอย่างแทนผู้ป่วย ชดเชยข้อจำกัด และ เพิ่มความสามารถให้ผู้ป่วย ช่วยผู้ป่วยตามที่ผู้ป่วยต้องการ บทบาทผู้ป่วย ปฏิบัติกิจกรรมการดูแลตนเองบางอย่าง พัฒนาความสามารถ ยอมรับความช่วยเหลือจากพยาบาล

18 ระบบสนับสนุนและให้ความรู้
บทบาทผู้รับบริการ เรียนรู้ในการตัดสินความต้องการ ดูแลตนเองทั้งหมด บทบาทพยาบาล ให้ความรู้และสนับสนุน กระตุ้นและให้กำลังใจ

19 ขั้นตอนการใช้ทฤษฎีโอเรม
ขั้นที่ 1 ความต้องการ วินิจฉัย : หาความต้องการดูแลตนเองที่เฉพาะเจาะจง กำหนด : ความต้องการกระทำ ขั้นที่ 2 ความสามารถ วินิจฉัย : ความสามารถและข้อจำกัด

20 ขั้นตอนการใช้ทฤษฎีโอเรม (ต่อ)
ขั้นที่ 3 : ความพร่อง วินิจฉัย : ความพร่องในการดูแลตนเอง ขั้นที่ 4 : ระบบการพยาบาล กำหนด : รูปแบบการพยาบาล กำหนด : บทบาท + การกระทำของพยาบาล และผู้ป่วย


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฎีการพยาบาล กับ การประยุกต์ใช้ในการพยาบาลจิตเวช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google