งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วันที่ กรกฎาคม 2549 โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 รายนามคณะกรรมการ รศ.ดร.วัชระ กสินฤกษ์ (คณะเทคนิคการแพทย์) ประธานกรรมการ ผศ.สุพักตรา สุทธสุภา (มหาวิทยาศิลปากร) กรรมการ รศ.มล.สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ (คณะวิจิตรศิลป์) กรรมการ รศ.อมรา โกไศยกานนท์ (คณะบริหารธุรกิจ) กรรมการ 5. ผศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล (คณะเกษตรศาสตร์) กรรมการ

3 ผลการตรวจสอบ และประเมินฯ

4 4.5 7 0.9 1.8 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) 5 1 2 ระดับการพัฒนา
น้ำหนักความสำคัญ คะแนน ที่ได้รับ องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย กลยุทธ์และแผน 5 4.5 1.1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ และวัตถุประสงค์ 7 1 0.9 1.2 นโยบายและกลยุทธ์ 2 1.8 1.3 แผน การดำเนินงานตามแผน การประเมินแผน

5 25.2 7 6.3 6 1.6 4 1.8 2.4 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) 30 2 5 3
ระดับการพัฒนา น้ำหนักความสำคัญ คะแนน ที่ได้รับ องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 30 25.2 2.1 คณาจารย์ 7 6.3 2.2 บุคลากรสนับสนุนการเรียน การสอน 6 2 1.6 2.3 นักศึกษา 5 4 2.4 ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 1.8 2.5 อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน 3 2.4

6 6 1.6 7 2.7 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) 2 3 ระดับการพัฒนา
น้ำหนักความสำคัญ คะแนน ที่ได้รับ องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 2.6 ห้องสมุด 6 2 1.6 2.7 หลักสูตร 2.8 กระบวนการเรียนการสอน 7 3 2.7 2.9 การวัดและประเมินผลการเรียน 2.10 บัณฑิต

7 9 7 2.7 3.6 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) 10 3 4 ระดับการพัฒนา
น้ำหนักความสำคัญ คะแนน ที่ได้รับ องค์ประกอบที่ 3 การพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา 10 9 3.1 ทรัพยากรบุคคลด้านการพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา 7 3 2.7 3.2 ปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา 3.3 กระบวนการพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา 4 3.6

8 16.8 6 7 4.8 3.6 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) 20 4 ระดับการพัฒนา
น้ำหนักความสำคัญ คะแนน ที่ได้รับ องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 20 16.8 4.1 กลุ่มวิจัยและผู้ช่วยวิจัย 6 4.8 4.2 ผู้วิจัย 4.3 ปัจจัยเกื้อหนุนการวิจัย 7 4 3.6 4.4 การบริหารและกระบวนการวิจัย

9 9 7 3.6 1.8 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) 10 4 2 ระดับการพัฒนา
น้ำหนักความสำคัญ คะแนน ที่ได้รับ องค์ประกอบที่ 5 การบริการ วิชาการแก่ชุมชน 10 9 5.1 ทรัพยากรบุคคลด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน 7 4 3.6 5.2 ปัจจัยเกื้อหนุนการบริการ วิชาการแก่ชุมชน 2 1.8 5.3 การบริหารและกระบวนการบริการวิชาการแก่ชุมชน

10 4.1 6 1.6 7 0.9 5 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) 2 1 ระดับการพัฒนา
น้ำหนักความสำคัญ คะแนนที่ได้รับ องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 5 4.1 6.1 ทรัพยากรบุคคลด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 6 2 1.6 6.2 ปัจจัยเกื้อหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 7 1 0.9 6.3 กระบวนการทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

11 8.8 7 6 2.7 1.6 1.8 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) 10 3 2
ระดับการพัฒนา น้ำหนักความสำคัญ คะแนน ที่ได้รับ องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและ จัดการ 10 8.8 7.1 ผู้บริหาร 7 3 2.7 7.2 บุคลากรสนับสนุนการบริหารและการจัดการ 6 2 1.6 7.3 ปัจจัยเกื้อหนุนการบริหารและการจัดการ 1.8 7.4 ระบบบริหาร

12 4.5 7 1.8 2.7 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) 5 2 3 ระดับการพัฒนา
น้ำหนักความสำคัญ คะแนน ที่ได้รับ องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 5 4.5 8.1 กระบวนการแสวงหาทรัพยากรการเงิน 7 2 1.8 8.2 กระบวนการบริหารการเงินและงบประมาณ 3 2.7

13 4.5 7 0.9 2.7 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) 5 1 3 ระดับการพัฒนา
น้ำหนักความสำคัญ คะแนน ที่ได้รับ องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5 4.5 9.1 ทรัพยากรบุคคลด้านการประกันคุณภาพ 7 1 0.9 9.2 ปัจจัยเกื้อหนุนการประกันคุณภาพ 9.3 กระบวนการประกันคุณภาพ 3 2.7

14 ระดับการพัฒนาคุณภาพของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์อยู่ในระดับ ดีมาก
รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ระดับการพัฒนา น้ำหนักความสำคัญ คะแนน ที่ได้รับ รวม 100 86.4 ระดับการพัฒนาคุณภาพของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์อยู่ในระดับ ดีมาก


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google