งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาแบบยั่งยืน Sustainable Development

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาแบบยั่งยืน Sustainable Development"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาแบบยั่งยืน Sustainable Development
จัดทำโดย นางสาวศิริพร ดำรงวงษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน

2 การเปลี่ยนแปลงของโลกใน 1 วินาที
- การเติบโตของประชากร คน - การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ,000 ลบ.ม. - การละลายของธารน้ำแข็ง ,629 ลบ.ม. - การลดลงของปริมาณก๊าซออกซิเจน (O2) ในอากาศ ตัน - การสูญหายของพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก ,300 ตร.ม. - การบริโภคโค กระบือ 3 ตัว หมู 7 ตัว ไก่ 1,100 ตัว รวมเป็นจำนวนเนื้อสัตว์ทั้งสิ้น 6.9 ตัน - การสูญหายของพื้นที่ป่าไม้ธรรมชาติ ,100 ตร.ม. - การผลิตรถยนต์ คัน - การผลิตโทรทัศน์ เครื่อง - 532 คนไปแมคโดนัลด์ และรับประทานแฮมเบอร์เกอร์มากกว่า ชิ้น

3 สถานการณ์ความยั่งยืนของโลก
ประชากรโลกกำลังเพิ่มขึ้น ค.ศ.2000 (2543) มีจำนวน 6 พันล้านคน และคาดว่า…. ค.ศ.2025 (2568) มีจำนวน 7.9 พันล้านคน ค.ศ.2050 (2593) มีจำนวน 9.3 พันล้านคน ที่มา:TBCSD,2546

4

5

6

7 แนวคิดการทำให้ทันสมัย Modernization Approach

8 Modernization Approach :
คือ การสร้างภาวะ “สมัยใหม่” (Modern) เข้าไป สอดแทรก / สวมรอย / แทนที่ “ภาวะดั้งเดิม” ของสิ่งที่ต้องการพัฒนา ทั้งนี้คำที่ใช้ย่อมมีพลวัตรของ การสร้าง “คำ - ความหมาย” Ex: Westernization / Development / Globalization / Japanization / Korianization / Fashionista ฯลฯ

9 แนวคิดการกระจายความสมัยใหม่ Development Diffusion Approach

10 Development Diffusion Approach :
คือ การกระจายภาวะ “สมัยใหม่” (Modern) จากพื้นที่ที่ “ทันสมัยแล้ว” ไปสู่ พื้นที่ที่ยังไม่ทันสมัย (ล้าหลัง / ไม่พัฒนา / โลกที่สาม / ประเทศใต้ / ฯลฯ)

11 Development Diffusion Approach :
ฐานความเชื่อของแนวคิดนี้ คือ การพัฒนาต้องเริ่มจาก พื้นที่ที่ทันสมัย พื้นที่ล้าหลัง เพราะ พื้นที่ล้าหลัง “ไม่สามารถ” พัฒนาตัวเองได้ หรือ สามารถพัฒนาได้แต่ต้อง “ใช้เวลานาน”

12 แนวคิดลำดับขั้นของการเจริญเติบโต Stages of Growth Approach

13 Stages of Growth Approach :
เป็นแนวคิดบนฐานความเชื่อ ที่ว่า ทุกพื้นที่ย่อมต้องมี “ลำดับขั้นในการเจริญเติบโต” เหมือนกัน หมดทุกแห่ง เพียงแต่ อาจจะใช้ระยะเวลาสั้น – ยาวต่างกัน ดังเช่นกรณีแนวคิด Prismatic – Sala Model ของ Fred Rigges

14 Stages of Growth Approach :
ลักษณะของลำดับขั้นการเจริญเติบโต ดังนี้ สังคมล้าหลัง สังคมเปลี่ยนผ่าน สังคมสมัยใหม่

15

16 WBCSD members

17 Member Organizations


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาแบบยั่งยืน Sustainable Development

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google