งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นำเสนอโดย นางสาวรักเรียน เพียรขยัน รหัส xxxxxxxx

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นำเสนอโดย นางสาวรักเรียน เพียรขยัน รหัส xxxxxxxx"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นำเสนอโดย นางสาวรักเรียน เพียรขยัน รหัส xxxxxxxx
Photodegradation and Flow-Injection Determination of Dithiocarbamate Fungicides in Natural Water with Chemiluminescence Detection Amir WASEEM, Mohammad YAQOOB, and Abdul NABI, Anal. Sci., 25 (2009) นำเสนอโดย นางสาวรักเรียน เพียรขยัน รหัส xxxxxxxx นางสาวขยัน เรียนรู้ รหัส xxxxxxxx นางสาวเรียนดี มีเสน่ห์ รหัส xxxxxxxx นายมุ่งมั่น สม่ำเสมอ รหัส xxxxxxxx นายพยายาม สู้ต่อไป รหัส xxxxxxxx

2 Dithiocarbamate Dithiocarbamates (DTCs) เป็นสารกลุ่ม organosulfur
เป็นยาฆ่าแมลง เป็นยาฆ่าเชื้อราสำหรับรักษาเมล็ดพืชต่างๆ ในงานวิจัยนี้สนใจวิเคราะห์สาร 3 ชนิด คือ maneb, nabam และ thiram ในตัวอย่างน้ำธรรมชาติ

3 Analytical methods Flow injection chemiluminescent; high sensitivity, high sample throughput

4 Principle UV, OH- Dithiocarbamates degradation products e.g. sulfur, sulfur dioxide, carbon disulfide, amines, hydrazines, thioamides Reactive oxygen species (ROS) e.g. OH., O2., etc. Product + h Luminol + OH- Luminol* (chemiluminescent 425 nm)

5 Flow injection system A. Waseem, M. Yaqoob, and A. Nabi. Anal. Sci., 2008, 24, 979.

6 Effect of some parameters

7 Optimum conditions ตารางที่ 2 สภาวะที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ dithiocarbamates โดยวิธีโฟลอินเจคชัน ตัวแปร ค่าที่เหมาะสม สารละลายตัวกลางในการย่อยสลายด้วยยูวี Borate buffer 0.1 M พีเอชของสารละลาย 11 Flow rate 2.0 mL/min Injection volume 120 µL PMT voltage 850 V Luminol concentration 50 µM

8 Analytical characteristics
ได้กราฟมาตรฐานในช่วง mg/L สำหรับ maneb และ nabam และ mg/L สำหรับ thiram โดยมีขีดจำกัดต่ำสุดของการตรวจวัดเท่ากับ 10, 8 และ 5 ng/mL ตามลำดับ มีความแม่นยำ (RSD) ในช่วง % สามารถวิเคราะห์ได้ 100 ตัวอย่างต่อชั่วโมง

9 Sample analysis ศึกษาร้อยละการกลับคืน โดยเติมสารมาตรฐานลงในตัวอย่างน้ำ ให้ %recovery %

10 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt นำเสนอโดย นางสาวรักเรียน เพียรขยัน รหัส xxxxxxxx

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google