งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Internet.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Internet."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Internet

2 Internet คือ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ใช้ในการสื่อสาร ค้นหาข้อมูลจากแหล่งหรือคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ อินเตอร์เน็ตเริ่มจากวงการทหารในสหรัฐอเมริกา ต่อมามีการนำมาใช้ในวงการธุรกิจ เข้าสู่ประเทศไทยผ่าน เครือข่ายไทยสาร (THAISARN: the Thai Social / Scientific, Academic and Research Network) ดูแลโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(NECTEC)

3 ระบบเครือข่าย  การใช้ทรัพยากรต่างๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) เช่น แฟ้มข้อมูล หน่วยความจำ อุปกรณ์ อินพุต เอาต์พุตใช้งานได้เฉพาะเครื่องเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งทรัพยากรให้เครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆใช้ได้ จึงเกิดระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงเอาคอมพิวเตอร์หลายเครื่องเข้าด้วยกัน โดยผ่านสายสื่อสาร เช่น สายโทรศัพท์ สัญญาณดาวเทียม คลื่นไมโครเวฟ สายเคเบิล เคเบิลใยแก้ว  การนำระบบเครือข่ายมาใช้ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกัน ระบบเครือข่ายที่อยู่ในบริเวณเดียวกันเรียกว่า LAN (Local Area Network) ส่วนระบบที่เชื่อมต่อระหว่าง ประเทศเรียกว่า WAN (Wide Area Network)  Internet ถือเป็นเครือข่ายประเภทหนึ่ง

4 เครือข่าย Internet เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ถือเป็นระบบเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อหลายสิบล้านเครื่อง  เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงต้องมีมาตรฐานในการติดต่อสื่อสาร เรียกว่า TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol)

5 TCP/IP  กฏต่างในการติดต่อสื่อสารเราเรียกว่า โพรโทคอล (Protocol) ซึ่งมีอยู่หลายประเภท  ในอินเตอร์เน็ตใช้ TCP/IP  ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ TCP (Transmission Control Protocol) ทำหน้าที่แยกแยะ กำหนดลำดับข้อมูล วิธีการส่งข้อมูล  จุดหมาย ปลายทาง ขณะที่ IP (Internet Protocol)ทำหน้าที่กำหนดขนาดและจัดการเมื่อเอกสารเสียหาย เช่น มีการตรวจเช็ค และบังคับให้ต้นทางส่งข้อมูลใหม่เป็นต้น

6 IP Address ทั้งผู้รับผู้ส่งต้องมีที่อยู่ ที่ไม่ซ้ำกัน เป็นตัวเลข ประกอบด้วยตัวเลข4 ชุด คั่นด้วยจุด เช่น IP ของคณะวิทยาศาสตร์   

7 Domain การจดจำที่อยู่เป็นตัวเลขจำได้ยาก เพราะไม่สื่อความหมายกับผู้ใช้ระบบจึงมีการนำเอาระบบ  DNS (Domain Name System) มาใช้แทนเช่น คณะวิทยาศาสตร์ใช้  science.cmu.ac.th แทน              ชื่อโดเมนถูกแบ่งเป็น ลำดับชั้น คั่นด้วยจุด โดยเริ่มจากระดับย่อยไปหาระดับใหญ่ ดังนี้                     science    หมายถึง โดเมนของหน่วยงานย่อยที่สุด                     cmu        หมายถึง โดเมนของหน่วยงานย่อยที่ใหญ่ขึ้นมา                     ac           หมายถึง ประเภทขององค์กร                                      ac = Academic กลุ่มสถาบันการศึกษา                                      or = Organization กลุ่มองค์กร                                      co = Company กลุ่มบริษัท                                      go = Govermment กลุ่มราชการ                      th           หมายถึง โดเมนระดับประเทศ                                      th  ประเทศไทย                                      uk ประเทศอังกฤษ

8 บริการใน Internet  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้แสวงหาประโยชน์ได้อย่างเต็มที่   อินเตอร์เน็ตจึงมีบริการหลายรูปแบบ  โดยแต่ละรูปแบบจะมีแม่ข่าย (Server) เป็นศูนย์กลาง เช่น Server, New Server, Web Server

9 World Wild Web เครือข่ายใยแมงมุมเป็นบริการในInternetที่นำเสนอข้อมูลคล้ายหน้ากระดาษสามารถค้นหาข้อมูลได้ ที่ละหน้า เรียกว่า Web page โดยมีหน้าแรกเรียกว่า Home page ขณะที่ Web page แต่ละหน้าสามารถ เชื่อมโยงหากันได้เรียกว่า Link Web page เขียนโดยภาษา HTML (Hyper Text Markup Language) เรียกว่าไฟล์โค๊ดถูกเก็บใน Web Server และ ถูกเรียกใช้ผ่าน Browser เช่น Internet Explorer (IE) หรือ Netscape

10 World Wild Web World Wide Web (WWW) มีองค์ประกอบหลัก 3 อย่างคือ
Web Server โพรโทคอล(Protocol) Hyper Text Transfer Protocol ftp:// File Transfer Protocol โฮสต์ (Host) ชื่อเครื่องd คำขอชิ้นงาน ประกอบด้วย path และ ชื่อไฟล์ http//

11 World Wild Web 2. Web Browser (Web client)  คือโปรแกรมที่ใช้เป็นทางผ่านเพื่อขอบริการต่างๆในอินเตอร์เน็ต   มี 2 รูปแบบคือ Text mode และ Graphic mode 3. Content เป็นเนื้อหาที่มีการนำเสนอข้อมูลคล้ายหน้ากระดาษมีหน้าแรกเรียกว่า Home page

12 FTP การโอนไฟล์ หมายถึงการทำสำเนาไฟล์ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์จากโฮสต์ไปยังพีซี หรือ กลับกัน โดยใช้มาตรฐานการติดต่อแบบ FTP (File Transfer Protocol) ผ่านโปรแกรม Cute FTP, WS_FTP หรือ FTP ที่อยู่ใน บราวเซอร์ การเรียกใช้บริการ FTP ให้พิมพ์ ftp:// ตามด้วยชื่อของ FTP site หรือ FTP server เช่น ftp://microsoft.com Upload/Download การโอนไฟล์จากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นมาไว้ยังเครื่องพีซี เรียกว่า Download เช่น การ ดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บไซต์มาที่เครื่องของเรา ขณะที่ Upload เป็นการนำไฟล์จากเครื่องของเราไปยังเครื่องอื่นๆ เช่น การโอนโปรแกรมขึ้นบน เครื่อง Server ซึ่งถือเป็นการ Public Web site ของเรา

13 FTP Upload/Download การโอนไฟล์จากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นมาไว้ยังเครื่องพีซี เรียกว่า Download เช่น การ ดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บไซต์มาที่เครื่องของเรา ขณะที่ Upload เป็นการนำไฟล์จากเครื่องของเราไปยังเครื่องอื่นๆ เช่น การโอนโปรแกรมขึ้นบน เครื่อง Server ซึ่งถือเป็นการ Public Web site ของเรา

14 FTP FTP site มี 2 แบบ คือ Anonymous FTP และ Private FTP
  Anonymous FTP เป็น web siteที่ให้บริการให้มีการโอนไฟล์ได้ฟรี  Private FTP เป็น web site ส่วนตัวการโอนข้อมูลทำในกลุ่มสมาชิกเท่านั้น

15 Telnet การใช้คอมพิวเตอร์ระยะไกล หมาย ถึงการที่ผู้ใช้สามารถใช้ Server ตัวใดๆในโลกที่เชื่องกับอินเตอร์เน็ตโดยผู้ใช้ต้องมีบัญชีและรหัสผ่าน เพื่อขอใช้ Server ดังกล่าวเรียกว่า Telnet บริการTelnet นี้สามารถสั่ง Server ให้ทำงานต่างๆได้ เช่น ให้บริการอีเมล์ รันโปรแกรม หรือ คอมไพล์โปรแกรม

16 Search บริการค้นหาข้อมูล คือการติดต่อไปยังเครื่องที่ทำหน้าที่ให้บริการเพื่อค้นหาข้อมูลและฐานข้อมูลต่างๆ เราสามารถทำการโอนไฟล์เหล่านั้นไปมาระหว่างเครื่องของเรากับ Server ที่เก็บข้อมูลเหล่านั้น การค้นหากระทำผ่าน Web browser                                                

17 Conversation E-mail บอร์ดข่าวสาร Internet Relay Chat (IRC)
Internet Phone USENET newsgroup Chat


ดาวน์โหลด ppt Internet.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google