งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาวิศวกรรมความรู้ - การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาวิศวกรรมความรู้ - การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาวิศวกรรมความรู้ - การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร
นำเสนอโดย Miss Zhang hongju

2 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร—แผนกสามัญสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
วิธีการการจัดองค์กร:การจัดส่วนงาน การแบ่งงาน การกำหนดความสัมพันธ์ภายในองค์กร และการกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จุดเป้าหมาย: เพื่อการพัฒนาองค์กร การพยายามที่จะปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาองค์กรในระยะยาวโดยใช้วิธีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เน้นเรื่องการสื่อสารระหว่างกันและการทำงานเป็นทีม และให้ความสำคัญกับทฤษฎีของนักพฤติกรรมศาสตร์

3 วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เป็นสถานบันแห่งการเรียนรู้วิชาชีพที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาผู้เรียนก้าวสู่คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา โดยสอดคล้องสัมพันธ์กับวัฒนธรรมท้องถิ่น พันธกิจของสถานศึกษา จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ให้มีทักษะในวิชาชีพมีระเบียบวินัยมีคุณธรรม มีจรรยบรรณในวิชาชีพ เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและชุมชนท้องถิ่น

4

5 แผนโครงสร้างการจัดหน่วยงานจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กรแผนกสามัญสัมพันธ์

6 วัฒนธรรมองค์กร คือ 1.ร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาศิษย์ให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข 2.มีสัมมาคารวะ เคารพในลำดับอาวุโสและตำแหน่งหน้าที่ 3.ต้องการประสอบความสำเร็จเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของสถานศึกษา

7 พฤติกรรมองค์กรด้านดี
.ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย .มีความสามัคคี รักใคร่ช่วยเหลือกัน .ใฝ่รู้ต้องการพัฒนาตนอง .มีการเคารพนับถือตามวัยวุฒิ คุณวุฒิและตำแหน่งหน้าที่ .มุ่งผลสัมฤทธิ์ คือความสำเร็จของสถานศึกษาราวมกัน พฤติกรรมองค์กรด้านไม่ดี .เกี่ยงงาน รักสบาย ไม่ให้ความร่วมมือ .แบ่งกลุ่ม แบ่งพวก .ชอบจับผิด และตำหนิผู้อื่นโดยไม่ทำและไม่สร้างสรรค์ .ขี้อิจฉา .ชอบบ่น พูดคุยเรื่องของคนอื่น .ต่างคนต่างไม่ชอบกัน .นินทาว่าร้ายกัน

8 โครงการการสร้างองค์ความรู้ขององค์กรได้แก่
.การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ .กิจกรรมขับเครื่องศีลธรรมสู่สถานศึกษา

9 ขั้นตอนในการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร
.การสร้างความเข้าใจ เป็นการสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาองค์กร และเตรียมพร้อมในการวางแผนเพื่อรับสถานการณ์ดังกล่าว .การรวบรวมปัญหา เป็นการรวบรวมปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาขององค์กรตลอดจนจัดลำดับความสำคัญของปัญหา และจุดอ่อนจุดแข็งขององค์กรด้วย

10 ขั้นตอนในการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร
.การวางแผนเพื่อพัฒนาองค์กรเป็นการวางแผนเพื่อกำหนดเป้าหมาย และวิธีการในการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาองค์กร โดยเน้นการทำงานร่วมกันเป็นทีม และการสร้างขวัญและกำลังใจแก่สมาชิกในองค์กร .การสร้างกลุ่มเพื่อพัฒนาองค์กร เป็นการรวมกลุ่มทีมงานในองค์กร แต่ละทีมจะประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยงานหรือหัวหน้างานและสมาชิกที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ ร่วมกันคิดร่วมกัน สร้างความรู้สึกที่ดีในการทำงานร่วมกัน ขจัดปัญหาส่วนตัว ลดการมีทิฐิมานะ การอิจฉาริษยาและการนินทาว่าร้ายกัน ทุกทีมทำงานเพื่อนพัฒนาองค์กร

11 ขั้นตอนในการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร
.การสอดแทรกกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์กร เป็นการวางแผนเพื่อเริ่มต้นกิจกรรมในการพัฒนาองค์กร โดยเริ่มต้นจากการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือคณะที่ปรึกษาให้เป็นเจ้าหน้าที่หรือคณะที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กรโดยเฉพาะ .การติดตามและประเมินผล เป็นการทบทวนผลจากการจัดกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาองค์กรเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาองค์กรต่อไป .หัวหน้าต้องมีการการเข้าใจพฤติกรรมของครูผู้สอนแต่ละคนและการเน้นการสร้างความเข้าใจโดยให้ครูผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทำงานแล้ว ย่อมทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดขวัญและกำลังใจในการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีมและเกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร

12 อ.ดร. ปิติพงษ์ ยอดมงคล ทฤษฏีพื้นฐานด้านการจัดการความรู้
การอ้างอิง อ.ดร. ปิติพงษ์ ยอดมงคล ทฤษฏีพื้นฐานด้านการจัดการความรู้ อ. อัจฉรา คำอักษร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการความรู้ อ.ดร.ภราดร สุรีพงษ์ วิศวกรรมความรู้ หนังสือเรียนหมวดวิชาชีพพื้นฐาน หลักการจัดการ

13 ขอบคุณค่ะ ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะนะ


ดาวน์โหลด ppt วิชาวิศวกรรมความรู้ - การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google