งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำนิยามและขั้นตอนการเสนอหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำนิยามและขั้นตอนการเสนอหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำนิยามและขั้นตอนการเสนอหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 คำนิยามหลักสูตรปรับปรุงมาก
เป็นการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรซึ่งมีผลกระทบต่อปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ได้แก่ 1. การปรับเปลี่ยนกระบวนวิชาบังคับในหมวดวิชาเฉพาะ หรือใน สาขาวิชาเฉพาะตามโครงสร้างหลักสูตร 2. การปรับเปลี่ยนการค้นคว้าแบบอิสระหรือวิทยานิพนธ์ 3. การขอเพิ่มโครงสร้างหลักสูตรในแผนหรือแบบที่ไม่เคย เสนอไว้ในหลักสูตร 4. การขอปรับแก้ไขชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา

3 คำนิยามหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย
เป็นการปรับปรุงรายละเอียดอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ใน หลักสูตรปรับปรุงมาก

4 คำนิยามหลักสูตรใหม่ เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนใหม่ตามแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว ส่วนในกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องเปิดสอนหลักสูตรที่มิได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย คณะอาจเสนอขอเปิดสอนได้โดยชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นเร่งด่วนเสนอมหาวิทยาลัยทำการขอปรับแผนพัฒนาการศึกษาต่อไป

5 ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย
คณะจัดทำรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย แล้วนำเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ เสนอรายละเอียดหลักสูตรให้บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบ เสนอพิจารณาตามขั้นตอนดังนี้ - เสนอคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ - เสนอคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ - เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 4. สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษาแจ้งผลการอนุมัติให้คณะและ บัณฑิตวิทยาลัย

6 ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรปรับปรุงมาก
คณะเสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตรผ่าน บัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรดำเนินการ - จัดทำรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุงมาก - จัดทำบทสรุปผู้บริหาร - ร่างเนื้อหากระบวนวิชาใหม่ และปรับปรุงกระบวนวิชา (ถ้ามี) เสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะให้ความเห็นชอบ เสนอรายละเอียดของหลักสูตรปรับปรุงมากและบทสรุปผู้บริหารให้บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบ

7 ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรปรับปรุงมาก (ต่อ)
5. เสนอพิจารณาตามขั้นตอนดังนี้ - เสนอคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ - เสนอคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ - เสนอที่ประชุมคณบดีให้ความเห็นชอบ - เสนอคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ - เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 6. เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบ 7. เสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ และรับรองคุณวุฒิ

8 ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม่
คณะเสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการร่างหลักสูตรผ่านบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการร่างหลักสูตรดำเนินการ - จัดทำรายละเอียดหลักสูตรใหม่ - จัดทำบทสรุปผู้บริหาร - ร่างเนื้อหากระบวนวิชาใหม่ และปรับปรุงกระบวนวิชา (ถ้ามี) เสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะให้ความเห็นชอบ เสนอรายละเอียดของหลักสูตรใหม่และบทสรุปผู้บริหารให้บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบ

9 ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม่ (ต่อ)
5. เสนอพิจารณาตามขั้นตอนดังนี้ - เสนอคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ - เสนอคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ - เสนอที่ประชุมคณบดีให้ความเห็นชอบ - เสนอคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ - เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 6. เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบ 7. เสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ และรับรองคุณวุฒิ

10 ข้อเสนอแนะจากบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตรที่ดีควรมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เป็นพลวัต สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม จึงต้องมีแนวทางการจัดทำที่เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศต่าง ๆ ระดับบัณฑิตศึกษา


ดาวน์โหลด ppt คำนิยามและขั้นตอนการเสนอหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google