งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SMART OFFICE อำเภอสันป่าตอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SMART OFFICE อำเภอสันป่าตอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SMART OFFICE อำเภอสันป่าตอง

2 นางสาวไพรวัลย์ บุษราคัม เกษตรอำเภอสันป่าตอง (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ)

3 นางพัทธนันท์ หมั่นเขตกิจ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน มีความชำนาญด้านงานธุรการ

4 นางสาวระวิพรรณ ตันนาง เจ้าพนักงานธุรการ มีชำนาญด้านงานคอมพิวเตอร์
นางสาวระวิพรรณ ตันนาง เจ้าพนักงานธุรการ มีชำนาญด้านงานคอมพิวเตอร์

5 นายแก้ว ขยันการ พนักงานทั่วไป ระดับ 2 มีความชำนาญด้านการบำรุงรักษาเครื่องใช้ในสำนักงาน

6 นายณัฐชานนท์ หมั่นเขตกิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มีความชำนาญด้านพืชผัก (ถั่วเหลือง) รับผิดชอบ MRCF ตำบลนำร่อง

7 นายจรัญ เข็มวิชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มีความชำนาญด้านการจัดการศัตรูพืช

8 นายฉัตรติพงศ์ เปอะปิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มีความชำนาญด้านไม้ผล

9 นางจินดา จำปา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มีความชำนาญด้านการปลูกผัก

10 นางศรีลา อินสุยะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางศรีลา อินสุยะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มีความชำนาญด้านการถนอมอาหาร

11 นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มีความชำนาญเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

12 นางสาวจตุรพร ปวนปันคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มีความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์

13 นายสุนทร ก้อนใจ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายสุนทร ก้อนใจ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน มีความชำนาญด้านการบริหารศูนย์ข้าวชุมชน

14 นางพิมพ์พิชชา แมนมาศวิหค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มีความชำนาญงานการขยายเชื้อไตรโคเดอร์ม่า


ดาวน์โหลด ppt SMART OFFICE อำเภอสันป่าตอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google