งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย...นายประเสริฐ ดอยลอม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย...นายประเสริฐ ดอยลอม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย...นายประเสริฐ ดอยลอม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย...นายประเสริฐ ดอยลอม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

2 โครงการพระราชดำริ โครงการตามนโยบายรัฐบาล

3 2.1 โครงการเร่งด่วน -ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน และนานาประเทศ เพื่อขับเคลื่อน AEC -การยกระดับราคาสินค้า

4 2.2 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร
-การสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรเกษตรกร -การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อการแข่งขัน -ความมั่นคงด้านอาหาร -การพัฒนาทรัพยากรในไร่นา ดิน น้ำ - การพัฒนาสายพันธุ์ -การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต - การผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต -การลดต้นทุนการผลิต -การทำมาตรฐานสินค้า

5 3. นโยบายเฉพาะ 3.1 Smart Farmer โดยมี Smart Office อยู่เคียงข้าง มีความรู้ ข้อมูล ตระหนักในคุณภาพและความปลอดภัยในสินค้า ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

6 -รักเกษตรกรเหมือนญาติ -รู้วิชาการและนโยบาย
Smart Office -รักเกษตรกรเหมือนญาติ -รู้วิชาการและนโยบาย -ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือเกษตรกร -สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร + องค์กรเกษตรกร -มุ่งสู่ Green Economy, Zero Waste Agricultvre

7 โดย -ตั้งศูนย์ข้อมูลเกษตรกร
-มีแผนพัฒนาเกษตรกรระดับจังหวัด, Zoneing สินค้า ทะเบียนเกษตรกร, แหล่งรวบรวมและกระจายสินค้าเกษตร ข้อมูลต้นทุน ราคา การตลาด สภาพดิน น้ำ ฤดูกาล ฯลฯ ทำให้เสร็จภายใน 31 ธันวาคม 2555 -ปรับรูปแบบส่งเสริมการเกษตร ให้มีอาสาสมัครเกษตร เป็นกลไก -ทำงานบูรณาการ

8 โดย -ทำงานเชิงรุก เข้าหาเกษตรกร -ใช้ข้อมูลการตลาดนำการผลิต
-ให้ กษ.รวบรวมแผนปฏิบัติงานส่งให้กระทรวง ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 -ทุกหน่วยสร้างยุวเกษตรก -เชิดชูผู้นำเกษตรกร ปราชญ์ชาวบ้าน -ผลักดัน พ.ร.บ.คุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การประกันภัยพืชผล การคุ้มครองสวัสดิภาพของเกษตรกร

9 3.2 ทำให้เกษตรกรไทยเป็นผู้นำอาเซียน
ประสานความร่วมมือระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการ ผลิตและป้อนอาหารแก่อาเซียน และใช้อาเซียนเป็น Spring Board ส่งสินค้าไปทั่ว

10 การดำเนินการโดย มาตรฐานการผลิต แปรรูป เพิ่มมูลค่าสินค้า
ตั้ง Office ดูแล Asean การตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหาร โดยเอกชน + มกอช. -เร่งรัด Q Farm, Q Product, Q Factory Q – Restaurants

11 กรณีเร่งด่วน เกี่ยวกับ AEC ภัยแล้ง จำนำข้าวเปลือก

12 ให้ สวก. วิเคราะห์และรวบรวมทิศทางการวิจัยด้านการเกษตร กำหนดทิศทางเพื่อรองรับ AEC รองรับปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ปัญหาขาดแคลนแรงงาน นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

13 -ปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ
ให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการโดยด่วน โดยให้มีแผนปฏิบัติงานภายในเดือนธันวาคม 2555 -กรมการข้าวเสนอแผนพัฒนาข้าวทั้งระบบ -ทุกหน่วยทำ Career path ของทุกตำแหน่งให้ชัดและประกาศให้ทราบทั่วกันทำแผนอัตรากำลังเตรียมรับการขาดแคลนอัตรากำลัง

14 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt โดย...นายประเสริฐ ดอยลอม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google